5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Informatorium

1/2010

Nová cena Informatoria 3 -8

7.1.2010

Vážení čtenáři,

Celý článek

Rýžové obrázky

Bc. Věra Daňková, 6.1.2010

V naší malé jednotřídní mateřské škole se vždy snažíme dělat obyčejné věci neobyčejným způsobem. Snad všechny děti přijímají s nadšením, když se děje něco nového. A to bylo i v případě úplně nenápadné rýže.

Celý článek

Rýžové obrázky

Bc. Věra Daňková, 6.1.2010

V naší malé jednotřídní mateřské škole se vždy snažíme dělat obyčejné věci neobyčejným způsobem. Snad všechny děti přijímají s nadšením, když se děje něco nového. A to bylo i v případě úplně nenápadné rýže.

Celý článek

Angličtina a němčina pro předškoláky

6.1.2010

Výuka cizích jazyků u dětí předškolního věku je založena na zajímavých hrách, během nichž si děti snadno osvojí slovní zásobu i gramatická pravidla. Připravili jsme proto pro vás novinku - jednotlivé lekce, které si můžete užít s dětmi z vaší školky.

Celý článek

Pohádkou ke spolupráci

Hana Toužimská, 6.1.2010

V naší školní družině celý měsíc probíhal projekt, který jsme nazvali Jeníček a Mařenka. Proč právě tato dvě jména? Na dvou dětech, které všichni známe z pohádky, chceme dětem přiblížit vzájemné vztahy pro pocit bezpečí ve společnosti, ve které žijeme, vztahy k sobě samému, vztah k přírodě i získávání nových znalostí a zkušeností. Po celý měsíc jsme se každý den věnovali alespoň jedné činnosti. Při detektivní písmenkové hře jsme zjistili, jakou pohádkou se budeme zabývat. Pohádku jsme malovali, sestavovali leporelo, vyráběli loutky, hráli divadlo, zdobili perníčky na perníkovou chaloupku. Také jsme určovali zvuky lesa, hledali ztracené předměty Jeníčka a Mařenky, naučili se o nich písničku, zkusili jsme cestu důvěry v temném lese se zavázanýma očima, zahráli si ježibabí honičku či sbírali papírové lesní plody. Při vědomostním kvízu - po cestě z drobečků - si děti ujasnily, co mají dělat, když se Jeníček poraní při pádu ze stromu. Na konci projektu si děti samy vybíraly aktivitu, která se jim nejvíc líbila. Jako nejlepší „překvapivě“ vyhodnotily loupání perníčků. Při této pohybové hře seděl Jeníček (paní učitelka) nahoře na prolézačce a rozhazoval dětem perníčky (plastová víčka). Úkolem skupinek dětí bylo sebrat jich co nejvíc. Celý projekt měl velký úspěch. Nejvíc nás potěšilo, že děti si postupně dokázaly skupiny při hrách samy vytvářet a vzájemně spolupracovaly.

Celý článek

Mrazíci a zvířátka

Bc. Iva Jarošová, 6.1.2010

V jednom lese byl dřevěný domeček, ve kterém bydlel medvídek, který byl hodně unavený a spal hlubokým spánkem. Daleko mezi stromy v lese žili dva mrazíci. Jeden byl modrý, ten maloval na okna obrázky a dělal foukáním led.

Celý článek

Pásla ovečky neboli Pastýřka

6.1.2010

Jednoduchý taneček je určen zejména pro nejmenší děti. S nimi neprobíráme kroky a písničku zvlášť, nýbrž přistupujeme k tanečku celistvě. Stačí říct, že si teď zazpíváme o ovečkách a o pastýřce.

Celý článek

Tak trochu jiná školka

Sylva Klimešová, 6.1.2010

Když jsem začala studovat speciální pedagogiku, byla mi v rámci praxe doporučena MŠ Revoluční ve Vyškově jako místo, kde se hodně naučím. Praxe mi byla opravdu velkým přínosem v oblasti toho, jak pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. To, jak se zlepší stav dětí, které chodí do této školky a které jsem měla možnost vidět v odstupu času, bylo jako zázrak. Rozvíjely se jejich pohybové, rozumové a řečové schopnosti. Tento školní rok se mi naskytla příležitost pracovat jako logopedka v této „kouzelné školce“, jak ji před nedávnem nazval jeden spokojený rodič. Mateřská škola Revoluční je speciálním zařízením pro děti se smyslovým, pohybovým postižením či logopedickými vadami. Ve školce jsou dvě třídy se sníženým počtem dětí, což maximálně podporuje pedagogickou zásadu individuálního přístupu. Výchovu a vzdělávání zajišťují tři učitelky, logopedka a asistentka pedagoga, vysokoškolsky vzdělané ve speciální pedagogice či samostudiem orientované v této problematice. Logopedická péče je poskytována všem dětem v rámci každodenních kolektivních cvičení a individuální péče v pracovně logopedky. Správná výslovnost je jednou z důležitých schopností dítěte před vstupem do základní školy. Sníží se tím riziko potíží ve čtení a psaní. Nízká slovní zásoba a nerozvinutá řeč narušují proces myšlení. MŠ se snaží rozvíjet děti ve všech oblastech vývoje. MŠ využívá podpůrné programy -canisterapie a hipoterapie, spolupracujeme s odborníky. Nabízíme dětem výtvarný kroužek Šikulka, pískání s fl étničkou, seznamujeme je s počítačem, předškoláci se připravují na základní vzdělávání ve „Školičce“. Mateřská škola pravidelně navštěvuje divadelní představení, koncerty, účastní se soutěží, výstav, organizuje výlety. Učitelky se snaží zapojit děti do všech běžných aktivit, avšak s ohledem na jejich individuální možnosti a potřeby. Do školky docházejí zdravé děti s narušeným vývojem řeči a děti s handicapem. Jsou však rozdělené do dvou tříd - do třídy pro děti s postižením a do logopedické třídy. Dveře MŠ jsou otevřeny všem rodičům hledajícím právě takové předškolní zařízení (více na www.msrevolucni.estranky.cz).

Celý článek

Kamarádi přírody

Jitka Hornerová, 6.1.2010

Snad mi dá alespoň někdo za pravdu, že učitelka mateřské školy je bytost tvořivá, nápaditá, často s duší dítěte a smyslem pro humor. Ideální je, pokud své nápady může realizovat. Ze své zkušenosti vím, že častou překážkou je nedostatek finančních prostředků, kterých na mateřských školách není nikdy dost. A jak to řešíme u nás? Naše mateřská škola se v posledních letech snaží využívat nabídek nadačních fondů, grantů a státních dotací. Můžeme se pochlubit, že jsme vcelku úspěšní. Tímto způsobem se nám podařilo zrealizovat projekty „Cvičme s Energií“, kdy byla ve třídě mateřské školy vybudována minitělocvična. „Chytré hlavičky“ nám pomohli vybavit všechny třídy počítačovými sestavami a s projektem „Za zvířátky letem, světem“ jsme se vydali na cestu pravěkem v Dinoparku a zopakovali si své znalosti o lesních zvířátkách na škole v přírodě. Naším posledním úspěchem je projekt Kamarádi přírody, který finančně podpořil Nadační fond Veolia. Cílem projektu je výchova dětí k ekologickému myšlení, šetrné zacházení s přírodou, ohleduplné chování v prostředí, ve kterém žijeme, a vytváření budoucích postojů k životnímu stylu. V každé třídě jsme vybudovali koutek živé přírody, ve kterém mohou děti v průběhu celého roku pěstovat rostliny a bylinky, starostlivě o ně pečovat a pozorovat jejich růst. Některé části rostlin či jiných drobností z přírody budeme zkoumat pod mikroskopem. Do koutků přibyla terária a jedním z prvních návštěvníků byla suchozemská želva Julča. Děti si mohly želvičku prohlédnout, odvážnější i pohladit. Dozvěděly se něco o jejím životě v zajetí i o jejím přirozeném prostředí. Dalším návštěvníkem byl křeček Anežka, který paní učitelce připravil horké chvilky. Zmizel! Otvorem na kabel se dostal z terária a užíval si prostoru třídy a svobody. Začalo velké lovení. Celé dva dny se schovával. Sem tam se něco šustlo, zašramotilo, ale křeček ne a ne se ukázat. Děti s paní učitelkou připravily po třídě Anežce mlsání v podobě piškotů. A povedlo se! Křeček už je zase tam, kde má být, ale děti si stále vyprávějí, jaké jim křeček Anežka připravil dobrodružství v podobě pátrání, hledání a lovení… A tak se všichni těšíme na další zážitky s domácími mazlíčky, které si děti do mateřské školy přinesou.

Celý článek

Děti jako květiny, které naše výchova zušlechťuje

Bc. Milada Janoušková, 6.1.2010

Motto našeho vzdělávacího programu zní: „Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit.“ A právě environmentální výchova v celé své šíři skýtá možnost tuto myšlenku realizovat. Proto jsme v roce 2003 započali s přepracováním koncepce naší MŠ podle Rámcového výchovně -vzdělávacího programu, s filozofi í zaměřenou na environmentální výchovu s prvky Zdravé MŠ. Cílem environmentální výchovy v naší mateřské škole je vedení dětí ke kladnému vztahu k přírodě jako celku, do něhož patříme i my lidé. K dosažení stanoveného cíle používáme dvě metody: vytváření optimálního prostředí v MŠ pro děti i dospělé a výchovně -vzdělávací působení v denních činnostech v MŠ. Zaměřujeme se na tyto ekosystémy: les, louka, zahrada, půda, voda - rybník, řeka, město -obydlí, planeta, které máme podrobně vypracovány. Do jednotlivých vzdělávacích témat zařazujeme pozorování změn podzimní přírody, zbarvení listů na stromech a keřích - důležitost spadaného listí pro přírodu. Učíme děti všímat si drobných živočichů v trávě, pod listím a v dutinách stromů, povídáme si s nimi o tom, jak se připravují na zimní spánek. Věnujeme se péči o ptáky a lesní zvěř v zimním období - přikrmování u krmelce a krmítka. Děti seznamujeme s tříděním odpadů - upřednostňujeme obaly šetřící životní prostředí. Poznáváme a využíváme léčivé rostliny na bylinkové spirále, pěstujeme zeleninu a netradiční ovoce na zahradě, staráme se o morčátka a akvárium s rybičkami atd. Konkrétní cíle jsou obsaženy ve čtyřech hlavních blocích. Lesní království: Děti se seznamují s tím, co se děje na podzim v „Lesním království“ pomocí prožitků, vycházek, výtvarných, hudebních, pohybových a jiných činností. Městečko na dlani: Tento blok je zaměřen na život ve společnosti. Společně prožíváme své radosti i starosti, necháme se unášet kouzlem Vánoc -tradice, advent, zvyky. Poznáváme život ve městě i na vesnici. Jak pomoci, aby bylo naše okolí co nejhezčí, čisté, bez odpadků? Vážíme si práce druhých, zajímáme se o dění kolem sebe, rozvíjíme dětskou představu o základních lidských hodnotách. Země je naším domovem: Na jaře se probouzí naše planeta Země, která je naším domovem, a proto ji musíme chránit a být na ni hodní. Co se děje s přírodou? Využíváme knihy, encyklopedie, klíče a další materiály, aby se děti seznámily se vznikem Země, přírodními živly, existencí vesmíru. Na naší planetě nacházíme různé ekosystémy (les, louka, rybník, stráň, zahrada, prales). Kapička na výletě: Voda je důležitý zdroj našeho života - koloběh vody v přírodě, důležitost čistoty a dostatku vody, neměli bychom být lhostejní. S vodou je spojeno několik ekosystémů (rybník, řeka, moře). Vedeme děti, aby si uvědomovaly, v jakém prostředí žijí a jak ho mohou zlepšovat - podporujeme jejich nápaditost, fantazii a představivost. V naší školce najdete řadu dalších aktivit, které jsou provázány s environmentální výchovou, například přírodovědný kroužek. Společně s rodiči slavíme Den Země, pořádáme sběr papíru nebo pomerančové kůry. Při naší školce navíc funguje klub rodičů, který ekoaktivity podporuje spoluprací nebo finanční podporou.

Celý článek

Veselé lyžování

Radka Nováková, 6.1.2010

Sněhová nadílka ve druhé polovině loňského února nám umožnila uspořádat lyžařský výcvik. Na školkovém kopečku s vlekem se vystřídala patnáctka malých sjezdařů, kteří měli o lyžování zájem a hlavně chuť poprat se se svahem. Většina z nich už měla s lyžemi nějaké, alespoň malé zkušenosti a těch pár začátečníků za několik dní mrskalo obloučky ve slalomových brankách jako praví závodníci. Však také než přišla obleva, mohli si v pořádných závodech vyzkoušet sjezd i slalom. Závodilo se ve dvojicích vyřazovacím způsobem, aby si závody užili také ostatní malí diváci. Ti boje prožívali naplno, vytvořili úžasnou atmosféru a skvěle povzbuzovali i občas padající sjezdaře. Všichni účastníci dostali sladkou odměnu a diplom za statečnost a vytrvalost při zdolávání kopce s fotografi í na památku.

Celý článek

Odpovídáme na vaše dotazy

6.1.2010

Platová třída

Celý článek

Happy House, Happy Street

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2010

Celý článek

1989

6.1.2010

Celý článek

Co se skrývá za slovem „autismus“?

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2010

Poruchy autistického spektra zahrnují velmi různorodé syndromy. Červenou nití těchto poruch jsou problémy s komunikací, sociální interakcí a představivostí, které velmi komplikují začlenění lidí s autismem do společnosti.

Celý článek

Slova sem, slova tam…

Mgr. Marie Těthalová, 6.1.2010

Celý článek

1 2 
6666