5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní

Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní

Autor: Marie Těthalová | Datum: 5.9.2012 | Vydání: 7/2012

Píšeme nejen rukou, říká Martina Simonidesová. A na to, jak dítě kreslí a píše, má vliv mnoho věcí. Přípravou na psaní tak podle ní nejsou pouze pracovní listy, ale třeba také skákání snožmo nebo jízda na koloběžce.

Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní

Co si můžeme představit pod pojmem grafomotorika? Setkávám se s tím, že si lidé myslí, že jde jen o vyplňování pracovních listů, ale to asi není všechno, že?

Ne, to opravdu není všechno. Grafomotorika je soubor psychomotorických činností, které vykonáváme při kreslení a psaní. Patří do ní hrubá motorika, tedy motorické funkce paže, ramene a lokte, a jemná motorika, motorika prstů a dlaně. Náleží sem též motorika očních pohybů a motorika mluvidel, tedy artikulačních orgánů, a vizuomotorika neboli souhra mezi okem a rukou. S grafomotorikou také souvisí zrakové a sluchové vnímání, koncentrace pozornosti a lateralita.

Při výčtu jednotlivých činností, které jsou zapotřebí pro grafi cký projev, je jasné, proč má tolik dětí obtíže se psaním v počátku školní docházky. Stačí, aby jedna z funkcí nebyla dostatečně rozvinutá, a kreslení v předškolním věku a psaní ve škole je ztížené. Takže grafomotorika je velmi komplexní záležitost. Proč rozvíjet grafomotorické schopnosti už v předškolním věku?

Je to důležité, protože se tyto schopnosti později stanou základem pro získávání dovedností, jako je psaní a čtení. V předškolním věku je vhodné zaměřit se na rozvoj řeči, zrakového a sluchového vnímání, prostorové orientace a celkové motorické obratnosti. Na tomto podkladě se později budou utvářet dovednosti a vědomosti. Tyto schopnosti a dovednosti by nejpozději kolem šestého roku měly dosáhnout úrovně školní zralosti, aby dítě mohlo bez obtíží zvládnout nároky školy.

Grafomotorika je jedním z kritérií pro posuzování zralosti dítěte pro školu. Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní. Mnohé děti předškolního věku potřebují, abychom jejich grafomotorický vývoj podpořili. Jsou to zvláště ty děti, u nichž pozorujeme nerovnoměrný vývoj jednotlivých složek psychomotoriky. Tyto děti mívají různé grafomotorické obtíže, které vedou k tomu, že téměř veškerou energii spotřebují na samotný akt psaní a nezbývá jim energie na obsah psaného. Bývají pomalejší než jejich vrstevníci, obtížně se koncentrují na to, co dělají.

Které schopnosti a dovednosti potřebujeme pro budoucí psaní?

Pro budoucí psaní dítě potřebuje mít dostatečně rozvinuté zrakové a sluchové vnímání, prostorovou orientaci, řeč a koncentraci pozornosti. Mělo by mít také dostatečně uvolněnou paži v oblasti hrubé i jemné motoriky. Dítě by mělo být schopné současně pohybovat ramenem, loktem, zápěstím a prsty. Pokud má dítě tyto schopnosti dostatečně rozvinuté, dá se předpokládat, že s psaním ve škole nebude mít větší obtíže.

Co ovlivňuje a formuje grafomotoriku?

Grafomotoriku ovlivňuje celkový psychomotorický vývoj dítěte. Po celé předškolní období by dítě mělo mít dostatek příležitostí a podnětů ke grafi ckému projevu. Pedagogové by měli hlídat správné uchopování psacího náčiní. Při špetkovém úchopu jsou palec a ukazováček přesně naproti sobě, prostředníček podpírá tužku zespodu a dlaň zůstává otevřená. Jakmile dítě zavře malíček a prsteníček do dlaně, v ruce vzniká napětí a nelze udržet ruku uvolněnou. Velice často se stává, že prostředník, který tužku podpírá, se připojuje k prstům zavřeným v dlani, protože prsty jsou vzájemně propojené. Tím se úplně vytěsní špetka a dlaň se zavře. Konec psacího náčiní by měl směřovat za rameno té ruky, kterou dítě píše.

V předškolních zařízeních se používají různé pracovní listy, jež jsou ovšem vhodné jen pro některé děti. Pokud dítě grafomotorické listy nezvládá, nebaví ho, vyrušuje ostatní a odbíhá od činnosti, potřebuje jiné podněty, které odpovídají jeho aktuální vývojové úrovni.

Není možné hodnotit grafický projev dítěte podle toho, co je na konci, co je jeho výsledek. V praxi se běžně setkávám s dětmi, které mají obsahově velmi pěkné kresby, píšou krasopisně, ale přesto mají grafomotorické obtíže. Je potřeba vyhodnotit proces, cestu, kterou dítě dojde k výsledku. Často se stává, že mi rodiče nebo učitelé říkají: „Vždyť ale dítě tak rádo a pěkně kreslí, podívejte se, jak mu to jde.“ Ano, ale jakým způsobem k tomu dojde? To je podstatné, to musíme řešit.

Pokud by se u takového dítěte hodnotil obsah, jistě by bylo mimo podezření, pokud se však hodnotí průběh, je možné obtíže odhalit. Některé děti jsou schopné psát neuvěřitelným krasopisem, ale úsilí, které vynaloží, je neúměrné výsledku, děti nedokážou později ve škole písmo zmenšit a zrychlit a bolí je paže při psaní.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666