5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 3.10.2012 | Vydání: 8/2012

Plošné snížení platu, Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Počet dětí ve třídě

Plošné snížení platu

Jsme sloučená základní a mateřská škola, máme jedno ředitelství. V základní škole je 10 dětí 1.–5. ročníku, v MŠ je 17 dětí. Zde je jedna učitelka na plný úvazek a jedna na úvazek 39% (zbytek má v ZŠ). Obě učitelky MŠ mají již odpracováno nad 27 let, tedy poslední možnou platovou třídu, 9. stupeň. Podle rozpočtu by měly peníze MŠ stačit na tyto úvazky. Ale protože nestačí základní škole, byl všem učitelkám i v ZŠ snížený plat o jednu třídu. Je tento postup správný, když MŠ by podle počtu dětí rozpočet stačil?

Pokud byl snížen plat všem učitelkám (příp. učitelům), rozhodně se nejedná o správný postup. V takovém případě není možné, aby škola zabezpečila vzdělávání v souladu se školským zákonem, neboť na škole nebude nikdo vykonávat práce stanovené v 9. PT (v případě MŠ), resp. 12. PT (v příp. ZŠ). Pokud budou některé osoby tyto činnosti zajišťovat, musí být zařazeny v platové třídě, v níž jsou zařazeny i tyto práce. Zařazování do platových tříd se řídí § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., podle kterého „(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 123 odst. 2 zákoníku práce do platové třídy, ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.“

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Existuje nějaké doporučení pro ředitele mateřských škol, kteří přijímají děti k předškolnímu vzdělávání?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci rozhodování v přezkumném řízení zjistilo závažné nedostatky v některých rozhodnutích o přijetí, resp. nepřijetí, dítěte k předškolnímu vzdělávání, a proto vydává následující doporučení.

Rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol, které byly zřízeny státem, krajem nebo svazkem obcí, probíhá ve správním řízení v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ředitelka/ředitel respektuje zásady a cíle vzdělávání dle § 2 školského zákona (bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu…zdravotního stavu). Při přijímání dítě ke vzdělávání zohledňuje také jeho individuální vzdělávací potřeby, které může ovlivnit i jeho aktuální situace v rodině („sociální znevýhodnění“). Postupuje v souladu s § 34 odst. 4 školského zákona a přednostně přijímá děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte do mateřské školy proto musí obsahovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád., ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti rozhodnutí ve správním řízení upravuje § 68 odst. 1 správního řádu, kterými jsou: výroková část, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Výroková část rozhodnutí obsahuje řešení otázky, která je předmětem řízení, právní ustanovení, podle nichž bylo rozhodováno a označení účastníka. Odůvodnění je nedílnou a velmi důležitou součástí rozhodnutí. MŠMT ČR doporučuje, aby ředitelé mateřských škol svá rozhodnutí odůvodňovali důkladně a pečlivě. Odůvodnění musí shrnout výsledky řízení, tj. uvést, jaké skutečnosti byly podkladem pro vydání rozhodnutí. Ustanovení § 68 odst. 3 správního řádu vymezuje, že v odůvodnění se uvedou důvody výroku, podklady pro jeho vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků.

Rozhodnutí o přijetí, resp. nepřijetí, k předškolnímu vzdělávání by tedy mělo obsahovat zejména informace o volné kapacitě mateřské školy, počtu podaných žádostí, počtu přijatých dětí a kritériích k přijetí dítěte. V odůvodnění musí být provedena individualizace případu, aby z něj bylo patrné, proč správní orgán (ředitel) rozhodl v konkrétním případě tak,

jak rozhodl. Chybějící nebo nedostatečné odůvodnění (např. odůvodnění spočívající pouze v konstatování, že dítě nebylo přijato z kapacitních důvodů nebo rozhodnutí, které obsahuje jen odkaz na příslušná ustanovení právních předpisů) je podle ustálené judikatury nepřezkoumatelné, neboť důvody, o něž se výrok opírá, zcela chybějí. Takové rozhodnutí musí být v odvolacím nebo přezkumném řízení zrušeno.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky opakovaně zjišťuje, že někteří zřizovatelé zasahují do přijímacího řízení, zejména stanovením kritérií k přijímacímu řízení. O přijetí k předškolnímu vzdělávání však rozhoduje ředitel mateřské školy – při tomto rozhodování je nezávislý, a proto není možné, aby měla kritéria vydaná orgány zřizovatele právně závazný charakter. Pouze ředitel je subjektem, který ve smyslu školského zákona rozhoduje o přijetí a je za toto rozhodnutí odpovědný.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666