5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: MŠMT ČR | Datum: 9.12.2010 | Vydání: 10/2010

Vyloučení žáka ze ŠD, Maximální počet dětí v ŠD, Cizí jazyk v MŠ

Vyloučení žáka ze ŠD

Jak se má postupovat při vyloučení žáka ze školní družiny?

Pro vyloučení žáka z činnosti školní družiny platí ustanovení § 31 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), týkající se výchovných opatření. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňská opatření jsou: podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka může rozhodnout dle § 31 odst. 2 ředitel školy nebo školského zařízení v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem.

Dále § 31 odst. 4 stanoví, že o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka nebo studenta rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení (dle § 165 odst. 2 písm. i) do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle trestního zákona. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Maximální počet dětí v ŠD

V posledních letech máme ve školní družině zapsaných 30 pravidelně docházejících žáků. K těmto dětem přibíráme i nepravidelně docházející žáky (žák jde do družiny 2x týdně – když má nějaký kroužek nebo výuku v ZUŠ). Tím se nám počet dětí v oddělení zvedne v určitý den třeba i na 35 žáků. Zajímá nás, kolik takových „nepravidelných žáků“ můžeme v oddělení mít.

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v § 10 stanoví, že se účastníci pravidelné docházky zařazují do oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Žák je přihlášen do školní družiny na základě písemné přihlášky, a není rozhodující, zda do ní dochází pouze na ranní či odpolední družinu nebo dochází pouze v pondělí, středu či pátek.

O tom, kdy bude žák navštěvovat školní družinu, tedy o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny rozhoduje zákonný zástupce žáka, a školu o tom informuje písemně v přihlášce do školní družiny ( v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 vyhlášky). Není tedy možné, aby do školní družiny chodili nepřihlášení účastníci 2x týdně (v tomto případě jde již o pravidelnou docházku). Problémem by pak bylo i zajištění bezpečnosti žáku při jejich vysokém počtu. Školní družina není alternativou „hlídací služby“, jedná se o školské zařízení, ve kterém probíhá zájmové vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro školské zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družinu).

Je nutno vycházet z teoretického předpokladu, že zákonní zástupci v průběhu školního roku např. upraví docházku svých dětí tak, že budou všichni přihlášení žáci do školní družiny docházet denně po celou dobu jejího provozu. Není proto možné mít v oddělení více než 30 přihlášených účastníků. Pouze u nepravidelných, příležitostný činností (např. maškarní bál, divadelní představení ve škole, výstava, vánoční besídka atd.) se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do školní družiny (viz § 9 odst. 3 vyhlášky). Bylo by proto vhodné, aby měl ředitel školského zařízení pro zájmové vzdělávání transparentně stanovena kritéria přijímání žáků do školní družiny, která zamezí případným stížnostem zákonných zástupců na nepřijetí žáka do školní družiny v případě přesahu poptávky nad počtem míst ve školní družině.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 10/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666