5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Sebevzdělávání je základem kvalitní práce

Sebevzdělávání je základem kvalitní práce

Autor: Soňa Koťátková | Datum: 12.5.2010 | Vydání: 5/2010

Už samotná příprava na povolání, tedy proces přípravy na učitelské povolání, by měla vést k tomu, že si student uvědomuje, že poznatky o dětství, rodině a způsobech práce s dětskou skupinou se vyvíjejí a posouvají podle toho, jak se proměňuje život kolem nás, a rozšiřují se teoretické poznatky.

Sebevzdělávání je základem kvalitní práce

Když se ale připravujeme na povolání ve věku před dvacátým rokem, tak si to asi úplně a ve všech souvislostech nepřipouštíme. Plníme určité požadavky, které po nás vyžadují ve škole, ale pak přijde život praktický a každý, kdo trochu přemýšlí, zjišťuje, že „strom praxe je nekonečně košatý“. Vyrovnat se všemi situacemi a odchylkami znamená o nich přemýšlet, něco dalšího vědět či se ubezpečit, že postupuji správně. Učitel je často v rozhodování a volbě postupů a námětů pro práci sám. Proměnlivost situací, potřeb a chování dětí je značná a učitel nemůže být na ně stále předem připraven. Většina učitelů proto s velkým zájmem a zaujetím čte i v běžných časopisech vše, co se vztahuje k jejich oboru, ale i dále a hlouběji hledá další zdroje a odpovědi, které by jejich práci pomohly proměnit tak, aby ji děti se zájmem přijímaly a je samotné uspokojovala. Tyto zdroje nacházejí v odborných časopisech, prakticky či teoreticky zaměřených knížkách.

Učitelky mateřských škol jsou nejčastějšími uchazečkami o další vzdělávání pedagogických pracovníků v pedagogických centrech. Zde se posilují v tom, že dozvídat se něco nového není jen jejich potřeba, ale je to společný zájem a opora o jejich práci. Ony, které denně něco ze sebe dávají, najednou také dostávají náměty k uvažování a k hledání souvislostí. Jsou jim nabízeny odborné teoretické základy pro vysvětlení metod práce s dětmi, námětů a poznatků pro jejich další konkrétní zpracování. Takové sebevzdělávání je rozšířeno o dimenzi prohlubování profesního vybavení, které se sdílí ve skupině – tedy platí i pro ostatní kolegyně, ne jen pro daného jednotlivce.

Co potřebují učitelky mateřských škol?

Učitelky, které v tomto roce procházejí na PedF UK v Praze dalším vzděláváním, se vyjadřovaly k tomu, co by na sobě potřebovaly profesně zlepšit. Pociťují tyto nedostatky (jsou seřazeny podle četnosti uvedení): v oblasti hudebních dovedností (hra na nástroj, hudební tvořivost a postupy rozvoje hudebního cítění u dětí); ve využívání dramatické výchovy; ve zvládání administrativy; ve spe­ciálněpedagogických poznatcích pro práci s dětmi se speciálními potřebami či odchylkami chování; ve vyhledávání nových námětů a postupů pro denní práci; pociťují i nedostatky celkově ve vzdělání; v možnostech efektivní komunikace s rodiči; v možnostech, jak individualizovat práci s dětmi při velkém počtu 28 dětí ve třídě. Dále v odpovědích zazněly potřeby prohloubit dovednosti, jak řešit konflikty, více proniknout do hodnocení dětí a sebehodnocení vlastní práce, podpořit sebevědomí důležité pro kvalitní práci.

Když se ptáme, na co by se mělo další vzdělávání učitelek MŠ zaměřit, jsou odpovědi někdy více a jindy méně konkrétní (tři z 25 dotazovaných neodpověděly, tj. 12 %). Zazněly zde náměty, jakým směrem by se mělo vzdělávání zaměřit: na nové poznatky v psychologii osobnosti dítěte i učitelky; na poruchy vývoje u dětí; na řešení problémů na pracovišti; na integrované vzdělávání; na všechny oblasti práce učitelky; zaměřit kurzy na celoživotní profesní rozvoj; na nové poznatky z pedagogiky; na nové postupy a přístupy k dětem; organizaci a řízení školy; na oblast spolupráce a komunikace s rodiči.

Je nesporné, že osobnost každé učitelky a vychovatelky ovlivňuje celkovou atmosféru a spoluvytváří vztahové klima na pracovišti. K tomu je nezbytná spokojenost v životě, optimistické ladění a nadhled při řešení různých problémů. Proto by učitelka měla mít možnost o svoji osobnost pečovat podle svých potřeb. Věnovat se ve volném čase svým zájmům a i v nich se prohloubeně vzdělávat, protože to stabilizuje a vyrovnává její osobnost a eliminuje jednostranné pracovní zatížení, které má těžiště v trpělivosti, laskavosti, vstřícnosti, toleranci a pochopení druhých. Zdroje pro tyto schopnosti a dovednosti nejsou v člověku nekonečné. Učitelka by měla vědomě nacházet zdroje pro posílení své stability a uspokojení z toho, že dělá radost i sobě. Taková osobnost, která je v rovnováze sama se sebou a se svým nejbližším okolím dokáže následně více dávat druhým – dětem, rodičům, kolegyním a celkovému klimatu školy – a jistě bude mít i větší zájem o odborný profesní růst.

Zdůraznila bych, že nesmíme rezignovat na nové poznání – jedna škola (střední ani vysoká) nám nemůže profesně ani lidsky vystačit na celý život. Doplňovat odborné kompetence (tzn. pedagogické, psychologické, esteticko­-výchovných disciplín) během profesního života je u učitelek mateřských škol, dalo by se říci, samozřejmostí. O vzdělávání mají zájem učitelky všech věkových kategorií, snad jen u těch profesně nejmladších je zájem o vzdělávání menší. Před lety byla naopak pro tuto kategorii začínajících učitelek série vzdělávacích kurzů více méně povinná a přimlouvala bych se za to, aby tomu tak bylo i nyní. (I když povinné vzdělávání mívá příchuť toho školního a to bývá kriticky či odtažitě přijímáno.) Právě pro tyto učitelky by bylo důležité, aby prohlubovaly svoji kvalifikaci především proto, že střední školy, které učitelky MŠ často absolvují, mají ve svých studijních programech ještě kromě kvalifikace učitelské nejčastěji kvalifikaci vychovatelskou, a tudíž se za středoškolské studium musí tyto dvě kvalifikace o svoje místo ve studijním programu podělit, což omezuje rozsah vzdělávání pro vlastní mateřskoškolskou učitelskou profesi.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2010
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666