5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Standardy předškolního vzdělávání

Standardy předškolního vzdělávání

Autor: Marie Těthalová | Datum: 11.5.2011 | Vydání: 5/2011

Kolem standardů předškolního vzdělávání proběhlo několik vln informačních „šumů“. První informace vedla k dojmu, že se děti budou testovat, pak se mluvilo o „unifi kaci předškolního vzdělávání“ a nakonec se MŠMT ČR vyjádřilo, že jde o zpřesňování výstupů RVP PV.

Standardy předškolního vzdělávání

PhDr. Kateřina Smolíková, která pracuje ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze, podílí se na tvorbě koncepce předškolního vzdělávání a také se zapojila do pracovní skupiny pro přípravu standardů, říká, že návrh standardů předškolního vzdělávání vzniká na přímý podnět ministra školství Josefa Dobeše. „V osmičlenné pracovní skupině jsou zástupkyně České školní inspekce, VÚP, pedagogické fakulty, střední pedagogické školy a také zástupkyně ze školní praxe, tedy ředitelky mateřských škol. V tuhle chvíli je vytvořena pracovní verze návrhu materiálu, k němuž se mohly jako první vyjádřit profesní svazy předškolních pedagogů a pedagogické fakulty. Shromážděné názory byly zváženy, materiál byl částečně upraven a také je postoupen k veřejné diskusi, která probíhá na webu VÚP Praha. Dodává, že výsledkem by měl být materiál, kde by měly být formulovány očekávané výstupy z RVP PV v konkrétní podobě a úrovni přiměřené věku dítěte. „Naplněním těchto výstupů by mělo být završeno předškolní vzdělávání. Předškolní vzdělávání není v České republice povinné, proto není povinností dětí bezezbytku dosáhnout všech očekávaných výstupů, ale učitelé by měli děti k těmto výstupům vést,“ vysvětluje Kateřina Smolíková. To uvádí RVP PV a stále to platí. Jedná se o materiál určený na pomoc pedagogům, reaguje na skutečnost, že pro některé pedagogy je RVP PV málo konkrétní. Navíc jde o materiál doporučený. „Standardní v tomto případě chápeme jako ustálený, běžný, normální, nikoli jako normativní.“

Jak si představit ono „zpřesňování výstupů RVP PV, o které by podle odpovědi tiskového odboru MŠMT ČR mělo při tvorbě standardů předškolního vzdělávání jít? Například v oblasti Dítě a jeho tělo se dočteme, že výstupem je, že dítě bude „zachovávat správné držení těla, koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, ovládat dechové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem…“; v oblasti Jazyk a řeč se píše, že na konci předškolního období se očekává, že dítě bude „zpravidla správně vyslovovat, bude umět popsat situaci, dokáže se naučit zpaměti krátké texty, utvoří jednoduchý rým“. Abych přiznala, moc mi nebylo jasné, jak má ono zpřesňování prakticky vypadat. Kateřina Smolíková z VÚP k tomu uvádí: „Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zahrnuje velké množství očekávaných výstupů. Některé jsou velmi obecné, jiné jsou konkrétní, další se prolínají, protože předškolní vzdělávání má integrovanou podobu. Zpřesňování znamená, že výstupy byly rozpracovány a více propojeny s konkrétními činnostmi a dovednostmi dítěte. Lze je vnímat také jako příklady toho, co by se s dítětem mělo dělat, aby získalo očekávanou dovednost. Například očekávané výstupy ‚ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku; zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály‘ jsou rozpracovány tak, aby bylo zřejmé, co to konkrétně znamená: například tedy držet správně tužku, tj. třemi prsty s uvolněným zápěstím, dokázat vést stopu tužky a napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popřípadě písmena; pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku). Ve standardech se objevuje rámcově všechno, co je v RVP PV. Rozdíl je v tom, že očekávané výstupy, které v RVP PV najdeme, jsou optimální úrovní, kam by dítě mohlo za optimálních podmínek (vnitřních i vnějších) dospět. Rozpracované, respektive konkretizované výstupy odpovídají tomu, co by mělo být dosažitelné pro většinu dětí – a tedy běžné, normální, standardní, s tím, že je nutno respektovat přirozené individuální rozdíly mezi dětmi, které jsou dané individuálně rozdílným tempem zrání centrální nervové soustavy, individuálně rozdílnou sociální zkušeností, individuálně rozdílnými osobnostními vlastnostmi apod. Standardy na věci v tomto směru nemohou nic měnit a také nemění. Je zřejmé, že jsou děti, které očekávaných výstupů daných v RVP PV – a tedy i výstupů konkretizovaných ve standardech – v plné míře nedosáhnou, a stejně tak i děti, které je v některých směrech převýší. A je to tak v pořádku,“ říká Kateřina Smolíková.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666