5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Výtvarné činnosti předškolních dětí

Výtvarné činnosti předškolních dětí

Autor: Helena Hazuková | Datum: 7.11.2012 | Vydání: 9/2012

Co pro předškolní dítě znamená kreslení, malování a další výtvarné projevy? Jsou pro ně důležité? Výtvarné činnosti, či spíše „pokusy“, které jim předcházejí a výtvarnými se postupně stanou, se v určité fázi vývoje objevují u každého zdravě se vyvíjejícího dítěte.

Výtvarné činnosti předškolních dětí

Objevují se i tehdy, když k nim dítě není nikým vyzváno a mají pro jeho celkový vývoj velký význam. Nepodílejí se pouze na rozvoji jemné motoriky, koordinace ruky a oka a rozvoji smyslového vnímání. Výtvarné projevy v dětském věku souvisejí také s rozvojem poznávacích schopností, například představivosti a fantazie i myšlení. Poskytují příležitosti k pro podněcování dětské formy tvořivosti (prekreativity) a rozvoj tvořivých předpokladů v dalších vývojových obdobích. V určitém smyslu mají výtvarné činnosti význam pro vrůstání jedince do stávající kultury, v níž schopnost zacházet s vizuálně vnímatelnými znaky, chápat jejich významy a případně je na určité úrovni také vytvářet, souvisí s požadavkem vizuální gramotnosti.

Proč začne každé zdravé dítě kreslit (malovat, modelovat a podobně)? Odpověď na otázku je významná z vývojového i výchovného hlediska. Není však jednoduchá, jak upozornil v polovině 70. let český vědec, prof. J. Uždil, klasik studia dětského výtvarného projevu (1974). Současně uvedl názory některých dalších významných odborníků v oblasti studia dětského výtvarného projevu. Někteří dávali dětskou kresbou do souvislosti s hrou (Sully 1869, Luquet 1913); dítě kreslí, aby se bavilo, kreslení je pro ně hra, která nepotřebuje partnera, zaměstnává ruce i zrak, příjemně a nenáročně uvádí v pohyb vnitřní zkušenost dítěte. Jiní spojovali dětskou kresbu se zábavou, obrázkovou řečí, či napodobováním grafické činnosti dospělých. Podle Piageta (Piaget, Inhelderová 1968) má dětská kresba souvislost s vývojem poznání; je formou sémiotické funkce, tzn. funkce, týkající se znaků, jejich systémů a s nimi spjatých významů. Stejně jako hra, je i dětská kresba je provázena funkční libostí, má cíl sama v sobě.

J. Uždil (1974) však dospěl k názoru, že všechny tyto představy o smyslu dětských výtvarných činností v sobě uzavírají pouze část pravdy. Mohou spolupůsobit, ale nestačí vyvolat takovou aktivitu, se kterou se u dětí v tomto směru setkáváme. Počátky této aktivity podle něj souvisejí, podobně jako počátky mluvy, s celkovým vývojem jedince, se vznikem osobnosti, jsou přirozeným vývojovým, specificky lidským způsobem osvojování světa, prostředkem interakce s ním.

Kdy se děti začínají výtvarně projevovat?

Není ani jednotný názor na to, od kterého vývojového stádia, věku, popř. konečného výsledku dětské aktivity, je již namístě použít k aktivitám přívlastek „výtvarné“. Dětským činnostem, které většinou jak výtvarné označujeme (tzn. jsou zobrazením nějaké osoby, zvířete, dopravního prostředku, stromu, atd.), předchází, stejně jako ve všech dalších projevech, pokusy konané s různými předměty, které mohou děti uchopit, s pohyby, které s nimi dokážou vykonat. Také grafický pohyb, který na rozdíl od jiných zanechává viditelnou a většinou i trvalou stopu, svou neuromotorickou podstatou náleží zprvu do široké oblasti pohybů „praktických“. Svým viditelným výsledkem působí dětem radost, zaujme je a motivuje znovu takovou činnost opakovat, čímž se v ní zdokonalují. Významný je v rozvoji této činnosti také rytmus, obdobně jako např. při broukání.

Experimentováním s různými předměty děti objevují první prostředky výtvarného vyjádření (linií, barevnou skvrnou, tvárnou hmotou atd.). Vyvíjí se jejich schopnost pohyb zastavit, měnit jeho směr, později i soustředit své pokusy na určitou vymezenou plochu a své pokusy na ni záměrně umístit či rozmístit. Ovšem jen s velkou nadsázkou a v souvislosti se sledováním vývoje dětského výtvarného projevu můžeme tyto činnosti označit jako „výtvarné“. Jsou jakousi průzkumnou či osmělovaní „předvýtvarnou“ fází, kterou profesor Uždil, zřejmě i díky svým rodičovským zkušenostem, nazval „fází ničivou“. Jakmile však dítě zvládne vytvořit uzavřenou oválnou (kruhovou) formu a vést dvě čáry, vytvářející „kříž“, stane na startovní čáře k zobrazování osob, zvířat, rostlin, věcí.

Kresba jako první krok?

Ve spojení s dětským výtvarným projevem bývá nejčastěji zmiňována kresba. Je tomu tak proto, že je vývojově „prvním“ krokem? Zdá se, že nikoli. Předvýtvarné experimenty s liniemi, ale také barevnými či kontrastními plochami i hmotami a prostorovými formami, probíhají většinou souběžně, pokud se k nim ovšem dítěti naskytne příležitost. Se stejným zaujetím v nestřeženém okamžiku dítě vyryje odloženým šroubovákem „krásné a trvalé čáry“ do dveří lednice, auta, skříně, rozetře po stole loužičku rozlité polévky, mléka či kaše a pokusí se dát nové tvary mámině drahé rtěnce i rozžvýkanému rohlíku. Všechny tyto uvedené experimenty patří ovšem k těm, které jsou rodiči většinou důrazně odmítány.

Pozorování dětí, kterým rodiče a učitelky umožnili kromě lineárního i plošné a prostorové způsoby výtvarného projevu (např. „malování“ či „modelování“ i s rizikem, že se dítě i jeho okolí umaže), dokládají, že vývoj vyjadřování výtvarnými prostředky patrně nepostupuje důsledně od čáry, pak teprve „přejde“ do plochy a naposledy do prostoru, i když např. kresby končetin postav bývají nejprve vytvořeny jednou linií a teprve později „dvojdimenzionálně“.

Dětská kresba (tedy převážně lineární projev, ve kterém je hlavním realizačním prostředkem čára) byla nejdříve, nejdéle a nejdůkladněji studována (zejména psychology pro diagnostické účely). Zájem, který kresbě věnovali, mohl vést i k domněnce, že právě tento způsob výtvarného vyjádření je prvotní, popřípadě nejdůležitější.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666