5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda

Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda

Autor: Marie Těthalová | Datum: 7.11.2012 | Vydání: 9/2012

Podle klinické logopedky Kateřiny Slezákové jsou právě lidové písničky a říkadla tím správným nástrojem k rozvíjení dětské řeči. Pokud je nahradíme reprodukovanou hudbou a děti posadíme k televizi nebo k počítači, jejich řečový vývoj tím trpí.

Z dětského světa mizí říkadla a zpěv. A je to škoda

Proč chodí předškolní děti k logopedovi? Řeší se ve vaší ordinaci pouze „špatná písmenka“, nebo i něco jiného?

Logopedie se zabývá vývojem řeči a poruchami řeči. Základní vývoj řeči a tedy i výslovnosti se uzavírá kolem sedmého roku věku. Souvisí to se zásadními změnami v tělesném vývoji dítěte a se zráním centrální nervové soustavy. Do sedmi let je výslovnost přístupná změnám, snadněji se dá ovlivnit, protože není zatím definitivně zakódovaná. Proto je předškolní věk pro nápravu jakékoli poruchy řeči včetně špatné výslovnosti nejvýhodnější. A je škoda, když se toto období promešká; náprava poruch řeči je v tomto věku prakticky vždy úspěšná. Když už je řeč zautomatizovaná a poruchy řeči se zafixují, je to mnohem náročnější.

K nejčastějším poruchám řeči dětí patří ta „špatná písmenka“ neboli dyslalie. V poslední době také přibývá dětí, které ještě ve třech letech vůbec nemluví, mají výrazně opožděný vývoj řeči, ale i poznávacích procesů. U řady z nich je diagnostikovaná vývojová dysfazie, která má jako první příznak opoždění řeči, ale jde zde o daleko rozsáhlejší poškození řeči jako celku. Příčina je nejčastěji skryta ve fungování centrální nervové soustavy, v její nezralosti nebo poškození.

Setkáváme se také s koktavostí, která vzniká nejčastěji kolem čtvrtého roku života, tedy v období, kdy se velmi rychle, někdy až překotně rozvíjí dětská řeč a dítě je vystaveno zvýšeným nárokům.

V neposlední řadě se zabýváme také hlasovou hygienou a poruchami hlasu.

U vývojové dysfázie se někdy setkám se zjednodušující definicí, že jde o opožděný vývoj řeči. To ale asi není všechno, že?

Opožděný vývoj řeči je první příznak vývojové dysfazie, mezi další příznaky patří mnohočetná dyslalie až nesrozumitelná výslovnost, výrazné problémy s tvořením vět, časté chyby ve skloňování a časování, vynechávání zvratných částic a předložek, řeč obsahově velmi chudá, malá slovní zásoba. Dítě se sice běžně domluví, ale jeho formulace jsou chudé až stereotypní. Ve výslovnosti se také objevují specifické znaky, například neschopnost rozlišit podobné hlásky nebo záměny sykavek. Velmi často jsou deficity také v koncentraci pozornosti. Vývojová dysfázie je hlavně výrazně rizikový faktor pro vznik vývojových poruch učení, jako jsou dyslexie, dysortografie nebo dysgrafie.

Jak se do vaší ordinace dítě dostane?

Nejčastěji to bývá na doporučení pediatra, který v pěti letech provádí kontrolu výslovnosti u dětí. Pokud si vady výslovnosti nebo jiné poruchy řeči všimnou rodiče nebo učitelka ve školce, je lepší přijít na konzultaci co nejdříve a nečekat na dovršení pěti let věku. Při závažnějších poruchách řeči je lepší začít reedukaci co nejdříve. Pokud dvouleté dítě nemá slovní zásobu o rozsahu padesáti slov, jeho řeč je nesrozumitelná a dítě netvoří dvouslovné kombinace, měli by s ním rodiče navštívit logopeda. U dětí, které ve dvou letech nemluví, je mnohem větší riziko, že se u nich ve školním věku projeví poruchy učení. Je mnohem snažší poruchám předcházet, než čekat na jejich plné rozvinutí ve školním věku.

Čím je ovlivněna schopnost dítěte správně vyslovovat?

První a velmi důležitou okolností je mluvní vzor, a to nejen rodičů, ale i učitelky mateřské školy. Dítě musí slyšet správnou výslovnost dostatečně často. Jako mluvní vzor působí také masmedia, zejména televize. Proto je velmi důležité, aby pořady, které dítě sleduje, měly po všech stránkách kvalitní komentář.

Jestliže se dostatečně nerozvíjí motorika dítěte, většinou se to projeví na skupině hlásek, které jsou náročné na pohyblivost a koordinaci mluvidel – L, R a Ř. Na řeči se podílí také centrální nervová soustava. Pokud nemá dítě dostatečně zralou centrální nervovou soustavu, nedokáže správně, rychle a přesně rozeznávat kvalitu zvuků a potom je i nepřesně napodobuje. Podobné hlásky dítěti splývají a zaměňuje je. V řeči se to projevuje jako asimilace sykavek, záměny tvrdých a měkkých hlásek, záměna hlásek K a T…

S výslovností souvisí také úroveň jemné motoriky. Řeč a jemná motorika mají stejnou motorickou dráhu pyramidovou, která zabezpečuje správné motorické provedení. Proto je třeba s nácvikem výslovnosti cvičit i jemnou motoriku a grafomotoriku.

Učitelka mateřské školy většinou není logopedka. Může i přesto rozvíjet dětskou řeč? Pokud ano, tak jak?

Řeč se nejlépe rozvíjí při komunikaci a při hře. V mateřské škole jsou pro komunikaci vhodné podmínky – kolektiv přibližně stejně starých dětí, které mohou rozvíjet spontánní hru a pokud se zapojí i dospělý – tedy učitelka, aby měly děti vzor správné komunikace, je to pro děti ta nejlepší cesta k rozvoji řeči. Velmi vhodné jsou námětové hry na něco a na někoho – na obchod, na maminku… Dramatizace pohádek nebo jen přiřazování obrázků, zobecňování ve spolupráci s dospělým. Děti většinou vyhledávají situace, kdy by si s dospělým mohly povídat. V mateřské škole se dá také dobře rozvíjet hudebně-pohybová výchova. Zpěv a říkadla, která mají obrovský kladný vliv na rozvoj dítěte, nabízejí spojení rytmu a řeči nebo zpěvu s pohybem a jsou jedním ze základních prvků při nápravě neplynulostí řeči a vývojových dysfázií. Setkáváme se s tím, že rodiče již říkadla neumějí a nepřijde jim důležité s dětmi opakovat lidová říkadla. Říkadla a básničky přitom není čím nahradit. Kromě příjemných pocitů z rytmu rozvíjejí i naprosto přirozeně všechny dovednosti nutné k dobrému rozvoji řeči, včetně paměti.

V mateřské škole je také vhodné prostředí pro rozvoj kresby a jemné motoriky. Její dobrá technická úroveň je předpokladem pro pozdější psaní. Pokud jde o techniku držení tužky, je třeba na ně dbát od samého začátku, jakmile se do akce začínají zapojovat prsty. Musíme vytrvale ukazovat, jak tužka leží na prostředníčku a palec s ukazovákem ji ze stran přidržují. Vhodnější jsou silnější pastelky, fixy, vhodné jsou také štětce, křídy, voskovky.

Takže to, čemu se dříve říkalo smyslová výchova?

Ano, to by bylo ideální. V rámci hry rozvíjet sluchové vnímání – hry na slepou bábu, kdy dítě poznává hlas kamaráda, rozeznávání písní podle melodie, hudebních nástrojů, kolem pátého roku cvičení fonematického sluchu, jako je určování první a poslední hlásky ve slově, slovní kopaná, rýmování slov, doplnění rýmu do říkadel.

Rozvíjíme také zrakové vnímání, a to pomocí rozeznávání rozdílů, pexesa, rozstříhaných obrázků a podobně. Hmat a propriocepce se dá cvičit v rámci stříhání, lepení, modelování, vytrhávání nebo manipulace s drobnými předměty. Chuť a čich rozvíjí ochutnávání potravin se zavázanýma očima a slovní komentář.

Někdy se setkám s tím, že si učitelky mateřské školy myslí, že by měly dělat i nápravu řeči. Co si o tom myslíte?

Náprava výslovnosti patří do logopedických pracovišť. Zasahuje se totiž do oblasti nezralé centrální nervové soustavy a důsledky nesprávného postupu mohou být značné. V mateřské škole se mnohem lépe rozvíjejí přirozené schopnosti dítěte, které jsou v konečném důsledku zásadní pro rychlou nápravu výslovnosti. Bylo zjištěno, že trénink paměti a fonematického sluchu v předškolním věku podporuje připravenost dítěte na čtení a může být prevencí možných obtíží. Náprava výslovnosti do mateřské školy tedy úplně nepatří, ale průprava ke správné výslovnosti určitě ano. Patří sem rozvoj motoriky mluvidel, sluchového a zrakového vnímání a samozřejmě i dalších smyslů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666