5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Činnost školní družiny versus stávající pedagogická dokumentace

Činnost školní družiny versus stávající pedagogická dokumentace

Autor: Bedřich Hájek | Datum: 1.11.2006 | Vydání: 9/2006

Školní družiny se novým školským zákonem č. 561/2004 Sb., jehož plné znění je „o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání“, zařazují paragrafem 118 mezi zařízení pro zájmové vzdělávání - tedy mezi jiné vzdělávání.

Pro školní družiny se dříve vžilo označení, že provádějí výchovně-vzdělávací činnost. Takový má také název výkazu o její činnosti. Proč tedy z jejich poslání vymizela ona výchova? Opět je to důsledek vzpomínaného školského zákona, který v paragrafu 1 říká, že zákon „stanoví podmínky za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen vzdělávání) uskutečňuje.“ A právě pro tuto tzv. legislativní zkratku je činnost školní družiny zařazována do skupiny „školských zařízení pro zájmové vzdělávání, která zajišťují podle účelu k němuž byla zřízena, výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tématické rekreační akce.“. Výchovná, rekreační a zájmová činnost tedy dále pokračuje, jen pod jiným zástupným pojmem. Dle vyhlášky č. 74/2004 Sb., o zájmovém vzdělávání sem patří střediska volného času (domy dětí a mládeže), školní kluby a školní družiny.

Činnost školní družiny se uskutečňuje formami: pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (§1, odst. b); příležitostnou výchovnou vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností (§1, odst. a); využitím otevřené nabídky spontánních činností (§ 1, odst. f)). Výčet forem činností ostatních zařízení je mnohem širší - tábory a pobytové akce, osvětová činnost, individuální práce s jedinci pro rozvoj nadání žáků atd. Družina umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování - toto je znění paragrafu 8, odst. (6), citované vyhlášky.

Přesto, že mnohé formy činnosti jsou pro subjekty zájmového vzdělávání označeny stejně, jejich obsah a naplňování je odlišný. Základní organizační jednotkou družiny je oddělení, naplňované do počtu 30 žáků přihlášených k pravidelné docházce. Vychovatelka denně pracuje s dětmi svého oddělení, má za ně právní odpovědnost, vede dokumentaci o přítomných - oddělení je stálý soubor účastníků, se stálou strukturou denního rozvrhu činností a s povinností denní docházky. Toto je ve školní družině pravidelná činnost. Ostatní zařízení nemají tuto denní formu činnosti.

Pravidelná činnost je ve školní družině dána každodenním zaměstnáním oddělení dle týdenní skladby, zatím co např. v domech dětí a mládeže se pravidelnou činností rozumí zájmové útvary (kroužky, soubory, oddíly) scházející se zpravidla jednou až dvakrát týdně na jednu až dvě hodiny. Příležitostné akce jsou ve školní družině chápány zpravidla jako akce nejen jednoho oddělení, ale pro celou družinu, popřípadě i pro rodiče či širší veřejnost (slavnosti, besídky, turnaje, výstavy) - základ účastníků jsou však vždy děti přihlášené k pravidelné docházce do družiny. Obdobně tomu bude i u školních klubů, avšak v domech dětí a mládeže jsou tyto akce zpravidla určeny širší veřejnosti a často můžeme použít místo účastníků pojem divák. Největší rozdíl však mezi zařízeními bude při naplňování tzv. nabídky spontánních činností. Např. v domech dětí a mládeže se tímto rozumí průběžná nabídka, zpravidla volně přístupného zařízení pro nepřihlášené zájemce. Pedagog činnost nevede, nanejvýše působí jako rádce, popř. zajišťuje nejnutnější pedagogický dohled. Jako příklad lze uvést volně přístupná hřiště a sportoviště, herny, čítárny, internetové kavárny, posilovny. Velice odlišná je spontánní činnost ve školní družině - není to činnost průběžná a volně přístupná všem zájemcům, ale přesně vymezený časový úsek v denním režimu a v týdenní skladbě zaměstnání každého oddělení - při tzv. ranní družině, při klidových činnostech po obědě, část pobytu venku.

Název, zařazení a vykázání činnosti je jedna stránka problému (byť podstatná je činnost sama a spokojenost dětí i jejich rodičů), druhou stranou mince je její zaznamenávání do pedagogické dokumentace, která často bývá základem hodnocení práce vychovatelky. Zaměřme se na Přehled výchovně - vzdělávací práce školní družiny (tiskopis SEVT - vzor 51), obecně nazývaný třídnice. Je starou pravdou, že vypovídací hodnota tohoto dokumentu neodpovídá požadavkům na pedagogickou dokumentaci tohoto typu zařízení. Bohužel, není zatím ani signál, že by se zmíněný tiskopis změnil. Ani z dobře vedeného se nepozná, kdy se které činnosti konaly, jaká časová dotace jim byla věnována atd.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 9/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666