5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: MŠMT ČR | Datum: 8.3.2013 | Vydání: 3/2013

Dítě s diabetem v MŠ

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Do naší mateřské školy se hlásí dítě, jež splňuje všechna kritéria pro přijetí, navíc příští rok bude v posledním předškolním ročníku, tudíž máme povinnost jej přijmout. Je ale diabetik a je třeba mu aplikovat inzulín. Jak máme postupovat? Pokud jej nepřijmeme, budeme jej diskriminovat, protože splňuje kritéria pro přijetí (věk, poslední ročník před nástupem do základní školy), zároveň bychom mu ale podle vyjádření obvodního hygienika neměli aplikovat inzulín. Je možné, aby například třídní učitelka uzavřela s rodiči dítěte dohodu, na jejímž základě by mu inzulín aplikovala „sama za sebe“ a ne jako učitelka mateřské školy? Šlo by o běžnou dohodu mezi dvěma občany, rodiče by učitelku poučili o aplikaci a vzali by na vědomí případná rizika a učitelka by na sebe vzala zodpovědnost za tento úkon. V případě tohoto dítěte není možné, aby mu rodiče chodili inzulín podávat, a podle našeho názoru bychom mu nepřijetím bránili ve vzdělávání. Navíc bychom rodičům rádi vyšli vstříc.

Školy a školská zařízení mají při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí podle ust. § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Této povinnosti koresponduje povinnost zákonných zástupců informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, aby škola mohla bezpečnost a zdraví dětí efektivně zajistit (ust. § 22 odst. 3 písm. c) školského zákona). Údaje o zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích dítěte jsou také součástí dokumentace školy (školní matriky) podle ust. § 28 odst. 2 písm. g) školského zákona, přičemž zdravotními obtížemi mohou být pravidelně alergie, dietní omezení, pravidelné užívání léků či právě onemocnění dítěte, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání.

Trpí-li dítě onemocněním, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání (např. cukrovka), je mateřská škola povinna náležitou pomoc a ochranu zdraví dítěti poskytnout. Vedle již citovaného ust. § 29 odst. 2 školského zákona je třeba vyjít také ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého mají zaměstnanci (tj. i zaměstnanci mateřské školy) povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví (ust. § 249 odst. 1), dbát podle svých schopností o zdraví a bezpečnost ostatních fyzických osob (ust. § 106) a plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy (ust. § 301 písm. a)).

V pravomoci ředitele mateřské školy je také uložit zaměstnancům školy povinnost poskytnout nemocnému dítěti zvláštní péči, jež může spočívat např. v podávání určitých léků, pravidelném sledování zdravotního stavu dítěte nebo v jiné potřebné pomoci, a to podle druhu a míry onemocnění. Musí však jít o činnosti, ke kterým není třeba odborné kvalifikace a ke kterým nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí, popř. osoby splňující další požadavky stanovené právními předpisy k poskytování zdravotní péče. Z těchto podmínek je povinností pedagogických pracovníků též podat dítěti (předepsanou formou) inzulín.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 3/2013 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666