5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: Úřad pro ochranu osobních údajů | Datum: 5.9.2012 | Vydání: 7/2012

PLATOVÝ STUPEŇ, ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ, SPOLEČNÝ PROVOZ MŠ A ŠD

PLATOVÝ STUPEŇ

Pracovala jsem ve školství jako vychovatelka 8 let (mám SPgŠ obor vychovatelství), nyní pracuji jako učitelka MŠ prvním rokem a dodělávám si kvalifi kaci pro MŠ. Může mi ředitelka uznat odpracované roky ve školství? Nyní mám 1. platový stupeň, v případě uznání let bych měla 2. stupeň.

Ředitelka by vám praxi uznat měla – viz § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 564/2004 Sb.: „V plném rozsahu započte zaměstnavatel zaměstnanci dobu praxe v oboru požadované práce. Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.“

ZDRAVOTNÍ PRŮKAZ

Je potřeba mít zdravotní průkaz když pracuji jako učitelka MŠ?

Zdravotní průkaz není nutné mít, zdravotní způsobilost se však vyžaduje a potvrzuje se pracovně-lékařskou prohlídkou.

SPOLEČNÝ PROVOZ MŠ A ŠD

Naše polodenní školka má provoz do 13 hodin. Zřizovatel chce v místnosti MŠ zřídit školní družinu, která by měla provoz odpoledne asi od 14 hodin, navštěvovali by ji žáci, kteří dojíždějí do školy v jiné obci. Mohly by v místnosti MŠ pobývat v odpoledních hodinách společně děti předškolní a školní, když by je měla na starost učitelka MŠ? Zajímalo by mě, jestli by k tomuto řešení dostal zřizovatel povolení.

Z dotazu nevyplývá, že by se činnost mateřské školy a činnost školní družiny měla překrývat (mateřská škola má provoz do 13 hodin, činnost školní družiny bude zahájena od 14 hodin). Není proto zřejmé, v jakém smyslu by mělo dojít k souběžnému vzdělávání dětí předškolních s dětmi školními.

Pokud jde o činnost školní družiny, okruh adresátů, kterým je určena, upravují ust. § 8 a 9 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné školy nebo několika škol, případně i dětem v přípravné třídě jedné či více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více základních škol speciálních. Vzhledem k tomu, že děti přípravné třídy a děti přípravného stupně jsou dětmi vzdělávajícími se před zahájením povinné školní docházky (srov. ust. § 47 a 48a školského zákona), tj. dětmi předškolního věku, je souběžné vzdělávání předškolních dětí s dětmi školními v uvedeném smyslu možné. Vzdělávání ve školní družině může zajišťovat pouze osoba splňující podmínky dané zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. obecné předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka (ust. § 3) a odbornou kvalifikaci vyplývající z dosaženého vzdělání (ve školní družině poskytuje vzdělávání vychovatel – ust. § 16).

Pokud by se činnost školní družiny s činností mateřské školy skutečně měla překrývat a měla by být organizována v jedné „třídě“ (z hlediska stavebního), nelze to sice a priori vyloučit, je však třeba pečlivě dbát, aby nedošlo k porušování právních předpisů, a to zejména v následujících oblastech: činnost mateřské školy a školní družiny musí být zorganizována tak, aby vzdělávání bylo poskytováno v souladu s právními předpisy, v případě mateřské školy také v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání; souběžná činnost nesmí ohrožovat kvalitu, rozsah a dostupnost předškolního i zájmového vzdělávání; nesmí být překročena stavební a hygienická kapacita příslušných prostor či vůbec nastoleny podmínky, které řádnou činnost školy či školského zařízení neumožňují; musí být splněny požadavky na prostorové podmínky a vnitřní uspořádání stanovené vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.; předškolní vzdělávání musí zajišťovat osoba splňující kvalifikaci učitele mateřské školy podle ust. § 6 zákona č. 563/2004 Sb., přičemž zájmové vzdělávání musí zajišťovat vychovatel s kvalifikací podle ust. § 16 zákona č. 563/2004 Sb.

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ PLATU ŘEDITELE ŠKOLY

Jsem ředitelkou mateřské školy a zajímalo by mě, jestli zřizovatel má právo projednávat výši mého platu a také mimořádnou odměnu čerpanou z krajského rozpočtu se zastupiteli na veřejném zasedání obce.

Podle § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), může správce zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, je-li naplněna některá z podmínek upravených písm. a) až g) tohoto ustanovení. Podle § 13 odst. 1 zákona je správce povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Podle § 15 odst. 1 zákona jsou zaměstnanci správce, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby, které v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí u něho do styku s osobními údaji, povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

Podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách. Podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích je radě obce vyhrazeno plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce.

Podle našeho právního názoru přísluší zastupitelstvu stanovit a kontrolovat výši platu ředitelů jím založených právnických osob (zpracovávat jejich osobní údaje ve smyslu zákona) v případě, že využilo svého práva podle § 84 odst. 4 a vyhradilo si tuto pravomoc. Člen zastupitelstva obce je však vázán povinností mlčenlivosti ve smyslu § 15 odst. 1 zákona. Pokud si zastupitelstvo tuto pravomoc nevyhradilo, je k takovému postupu kompetentní rada obce, případně starosta a údaje o výši platu mohou být zpřístupněny pouze kontrolním orgánům vybaveným příslušnou pravomocí a v souladu s uvedenými ustanoveními § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666