5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 9.9.2014 | Vydání: 7/2014

Výjimka o počtu dětí ve třídě MŠ

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Pokud ředitelka nepožádá zřizovatele o povolení výjimky o čtyři děti a bude přijímat do počtu 24 dětí na třídu (např. z důvodu zařazení dítěte s postižením nebo dítěte mladšího tří let, kdy vyšší počet dětí by byl na úkor kvality poskytovaného vzdělávání a bezpečnosti dětí), může ji krajský úřad donutit, aby o výjimku požádala? Jak to bude v případě, kdy bude mít výjimku z nejvyššího počtu dětí od zřizovatele povolenou na dobu neurčitou, ale pro následující školní rok z konkrétního důvodu nebude chtít třídu naplnit do nejvyššího možného počtu dětí?

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve smyslu ust. § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ředitel školy oprávněn přijímat děti až do výše nejvyššího povoleného počtu dětí školy uvedeného ve školském rejstříku (ust. § 144 odst. 1 písmo e) školského zákona). Jedná se o maximální „kapacitu“ školy jako celku, do jejíž výše lze v dané mateřské škole poskytovat předškolní vzdělávání.

V kompetenci ředitele mateřské školy vyplývající z ust. § 164 odst. 1 písmeno a) školského zákona je však také rozhodnout o tom, že v daném školním roce otevře pouze určitý počet tříd, resp. že třídy bude naplňovat pouze do určitého počtu dětí (v rozmezí daném ust. § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, eventuálně v souladu s výjimkou povolenou na základě ust. § 23 odst. 5 školského zákona). Ředitel školy tak není povinen naplnit kapacitu školy v maximální přípustné výši, neboť se jedná o hranici, která nesmí být překročena, které však nemusí být dosaženo. Ředitel školy rozhodne o snížení počtu tříd (resp. počtu dětí v nich) např. z důvodu vzdělávacího či organizačního, může však takové opatření učinit též s ohledem na svou povinnost zajistit náležitou bezpečnost a ochranu zdraví dětí a náležitý dohled nad nimi (ust. § 29, § 164 odst. 1 písmo h) školského zákona). Organizační opatření ve výše uvedeném smyslu tedy může založit důvod pro nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (tj. pro naplněnou kapacitu tříd v souladu s ust. § 4 vyhlášky a organizační kompetencí ředitele uplatněnou na základě ust. § 164 odst. 1 písmo a) školského zákona). Neshledáváme zde žádné porušení právních předpisů a tedy ani důvod pro zrušení (změnu) takového rozhodnutí odvolacím orgánem. Předpokladem oprávněnosti takového postupu je pak samozřejmě skutečnost, že organizační opatření bylo součástí stanovených kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Z výše uvedeného však existuje určitá výjimka, která vyplývá z ust. § 34 odst. 4 školského zákona. Podle tohoto ustanovení platí, že k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, přičemž nelze-li dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky z kapacitních důvodů přijmout, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné MŠ. Domníváme se, že citované ustanovení zaručuje dítěti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijetí až do nejvyššího počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, před čímž nemůže mít organizační kompetence ředitele školy přednost. Stanovisko odvolacího orgánu by tedy bylo oprávněné v případě (avšak pouze tehdy), pokud by z důvodu nižší naplněnosti tříd nebylo přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V ostatních případech rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí dítěte úspěšně napadnout nelze, třebaže není naplněna kapacita mateřské školy ve smyslu ust. § 144 odst. 1 písmo e) školského zákona.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666