5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Logopedie v mateřských školách (1)

Logopedie v mateřských školách (1)

Autor: A. Peutelschmiedová | Datum: 14.12.2005 | Vydání: 10/2005

Co je to logopedie? Co je úkolem logopeda? Se kterými obory logopedie spolupracuje? Co je to narušení komunikační schopnosti? Co rozumíme pod termínem nonverbální komunikace?

V následujícím cyklu článků se budeme zamýšlet nad těmito a dalšími otázkami týkajícími se mluvy dětí v mateřských školách. Co je to logopedie? Náprava špatně vyslovovaných hlásek? Většina nepoučených by na takto položenou otázku odpověděla kladně. Logopedie - to jsou malé děti a potom ti nešťastníci, kteří ještě i v dospělosti třeba takzvaně ráčkují nebo si šlapou na jazyk.

Definice logopedie

Slovo logopedie pochází z řečtiny a vzniklo spojením výrazu logos (slovo, řeč) a paideia (výchova). Podle i v České republice velmi respektovaného odborníka profesora Univerzity Komenského v Bratislavě Viktora Lechty je logopedie speciálně pedagogickou disciplínou zaobírající se výchovou a vzděláváním osob s narušením komunikační schopnosti a prevencí tohoto narušení. Na logopedii se můžeme dívat jako na samostatný, tj. autonomní vědecký obor. Dále jako na profesi (povolání logopeda) nebo studijní obor (v ČR v rámci speciální pedagogiky, na katedře speciální pedagogiky PedF UP v Olomouci jako jediné na území našeho státu také studijní obor s názvem logopedie, nesprávně označovaný jako klinická logopedie).

Pro srovnání uveďme ještě jinak pojatou českou definici logopedie z první poloviny minulého století. Hubert Synek uvádí: "Logopedie jest soubor nauk, které si všímají všech složek lidské řeči a všemi prostředky pečují o její zdokonalení, zušlechtění, zkrátka její kulturu."

Narušení komunikační schopnosti

Ve starší logopedické literatuře nacházíme pojednání o poruchách a vadách řeči. Jak tedy - vada, nebo porucha? Obě vydání Defektologického slovníku mezi vadou a poruchou řeči nerozlišují. Nejen ti, kdo s řečí nějakou potíž mají, cítí, že určitý rozdíl zde je. Porucha, to zní nadějněji, dá se s ní něco dělat. Vada řeči, to už je osudovější, bezvýchodné.

Moderní logopedie užívá sousloví narušení komunikační schopnosti. Úkolem logopeda na prahu třetího tisíciletí je zajistit komunikaci, sdělování, dorozumívání, a to nejen mluvenou řečí, ale různými způsoby a prostředky. Slovo narušení vyjadřuje optimistickou víru, že logoped a jeho klient mohou společným úsilím jistou úroveň komunikace vždy zajistit.

Interdisciplinární obor

Z dnešního pohledu je logopedie samostatný (autonomní) vědecký obor. Přitom logopedii označujeme jako obor interdisciplinární, tzn. spolupracující s řadou jiných oborů z oblasti medicínských nebo společenských věd. Pro příklad uveďme alespoň některé: foniatrii, ORL (otorinolaryngologie, odd. ušní, krční a nosní), neurologii, neuropsychologii, pediatrii, plastickou chirurgii, stomatochirurgii, fonetiku (nauku o zvukové stránce řeči), lingvistiku (jazykovědu), psycholingvistiku, psychologii, sociologii, pedagogiku.

Z uvedených skutečností vyplývá nezbytnost širokého odborného rozhledu každého logopeda a jeho celoživotního (kontinuálního) vzdělávání. Pomysleme jen na to, jak převratně se v uplynulém desetiletí rozrostly poznatky o stavbě a funkci mozku. Především díky velmi důmyslným (sofistikovaným) neurologickým tzv. zobrazovacím metodám mozku (např. počítačová tomografie TC, nukleární magnetická rezonance NMR, pozitronová emisní tomografie PET a další). Uvědomujeme si vždycky dostatečně, že poslední dobou se každých deset let množství vědeckých poznatků zdvojnásobuje, přičemž současně polovina těch dřívějších zastarává?

Vývoj logopedie

O historii péče o osoby s řečovými problémy se dočteme v každé učebnici logopedie. Ti pilnější by mohli do samostudia zahrnout i něco z dějin rétoriky, protože logopedie je věda o výchově řeči, nejen o narušení komunikační schopnosti. Až překvapivě milé - a pro učitelky mateřských škol zajímavé - bude listování v Quintiliánových Základech rétoriky. Ty kapitoly o chůvách i další... Na historii vývoje logopedie na našem území se můžeme podívat i vysvětlením vztahu dvou oborů - logopedie a foniatrie. Foniatrie je medicínský obor zabývající se poruchami sluchu, hlasu a řeči. Za prvního foniatra lze považovat syna ředitele berlínského ústavu pro hluchoněmé Herrmanna Gutzmanna, jehož posledním asistentem ve Vídni se stal Miloslav Seeman. Ten byl po vzniku Československé republiky pověřen vedením nově ustanovené ambulance pro léčbu poruch hlasu, sluchu a řeči.

Seemanovým žákem a asistentem se později stává Miloš Sovák. Ten vybudoval v roce 1946 Logopedický ústav hl. města Prahy. O jeho moderní organizaci se s patřičnou hrdostí Sovák rozepisuje ve svých publikacích. Od smrti Miloše Sováka nese odborníkovo jméno Logopedická společnost.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č.10


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666