5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Nadané dítě v současné škole (1)

Nadané dítě v současné škole (1)

Autor: Nataša Mazáčová | Datum: 9.1.2006

Zásadní význam pro otázku vzdělávání nadaných žáků u nás mají dokumenty Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávaní.

V RVP PV je následující doporučení k problematice výchovy a vzdělávání nadaných dětí: "Rámcovost RVP PV umožňuje, aby školní, třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly dle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností by měla být zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky."

V RVP ZV nalezneme příklady pedagogicko-organizačních úprav způsobů výuky pro mimořádně nadané žáky:

  *  Individuální vzdělávací plány. 
  *  Doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu. 
  *  Zadávání specifických úkolů. 
  *  Zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů. 
  *  Vnitřní diferenciace žáků v některých předmětech. 
  *  Občasné (dočasné) vytváření skupin pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka. 
  *  Účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky.

Problematika vzdělávání nadaných žáků by měla být řešena komplexně. Systematické vzdělávání nadaných by mělo jít ruku v ruce se systematickým vyhledáváním nadaných a talentovaných dětí. Vytvoření zmíněného systému péče o nadané s sebou nese dvě základní otázky, které by měla současná škola řešit:

  *  Jakým způsobem nadané děti vyhledávat? 
  *  Jakým způsobem smysluplně rozvíjet jejich nadání?

V čem spočívá nadání

V kontextu řešené otázky považujeme za důležité upozornit na některé aspekty nadání, které s uvedenou problematikou úzce souvisí. Je to především soudobé pojetí osobnosti dítěte, dále soudobé poznatky o inteligenci a s tím související pojetí učení a vyučování a otázka socializace vyučování, tedy zřetel k jeho sociálním dimenzím.

Není třeba zdůrazňovat, že každý, bez ohledu na druh či stupeň nadání, by měl dostat příležitost k optimálnímu rozvoji toho dobrého a nejlepšího, co v něm je. Bohužel, mýtus o tom, že zvláště ve škole potřebují pomoc ti slabší a méně úspěšní, nacházíme i mezi současnými učiteli. Zároveň mnozí rodiče o tom, že mají nadané dítě, ani nevědí a naopak často ti, kteří jsou přesvědčeni o výjimečnosti své ratolesti, mají zkreslené představy.

Pojem nadání lze vymezit jako potenciál pro mimořádný výkon (potenciálem mohou být myšleny např. schopnosti, motivace, vlastnosti) na straně osobnosti k určité činnosti podmiňující mimořádný výkon (výsledek, produkt činnosti). (Hříbková, 2005) Jedná se o soubor vloh jako předpoklad k úspěšnému rozvíjení schopností, nejčastěji používáno ve spojení s jedinci podávajícími nadprůměrné výkony při tělesné a duševní činnosti.

Je třeba připomenout, že v posledních letech dochází k významnému posunu v pojetí nadání, neboť jsou brány v úvahu i jiné faktory než kognitivní (např. motivace, city, sebeobraz, společenské faktory), mezi komponenty nadání začínají hrát roli i vysoké schopnosti projevující se v mimoškolních oblastech činnosti (zájmových, v činnostech ve volném čase), značný význam je připisován kreativitě jako jednomu z nejdůležitějších prvků nadání. Více se také zkoumá nejen všeobecné nadání a nadání jako obecný předpoklad, ale také specializované druhy nadání.

Jedná se o členění nadání podle druhů činností, ve kterých se nadání demonstruje. Mluvíme pak o nadání hudebním, výtvarném, jazykovém, matematickém, sportovním apod. Toto členění je vlastně rozšířeným pokračováním tradičního dělení nadání do tří základních skupin - intelektové, umělecké a sportovní. Např. nadání pro oblast vědy je specifikováno na intelektové nadání a dále členěno na matematické, jazykové, organizátorské (řídící, vůdcovské), vědecké a technické. (Hříbková, 2005)

Respektuje škola nadání?

Z uvedeného vyvstává otázka důležitá pro pojetí soudobé koncepce základního všeobecného vzdělání: Do jaké míry respektuje současná škola předpoklad různého druhu nadání žáků? Poskytuje vyváženou nabídku činností z oblasti "intelektuální" zastoupenou např. matematikou, jazyky, přírodními a společenskými vědami, činností z oblasti praktické, jež umožní žákům praktické zacházení s předměty, např. montáže, demontáže, experimenty aj. a činností z oblasti umělecké, např. hudba, výtvarná výchova, pohybové aktivity apod.? (Skalková, 2004)

Je třeba připomenout, že současná škola akcentuje předměty, které rozvíjejí logicko-matematickou a jazykovou inteligenci. Samozřejmě, že jejich význam nelze podceňovat, ovšem zároveň je třeba si uvědomit, že toto pojetí vyhovuje pouze některým skupinám žáků, a těm, kteří oplývají jinými druhy nadání, např. praktickým, pohybovým, uměleckým, sociálním, nevyhovuje. Z toho pak vyplývají i různá pojetí a chápání školní úspěšnosti žáka. Za nadané dítě je nejčastěji považováno to, které dosahuje mimořádných výkonů v určité oblasti ve srovnání s výkony svých vrstevníků.

Existují však děti, které z různých důvodů (zdravotních, věkových sociálních aj.) mimořádné výkony v konkrétních oblastech nepodávají, ačkoli jejich osobnostní potenciál s vysokou pravděpodobností umožní podávání takových výkonů v budoucnosti. Tyto děti jsou pak označovány jako potenciálně nadané a jde o tzv. latentní nadání. S tímto nadáním se setkáváme spíše u dětí předškolního a mladšího školního věku, kdy se dá častěji hovořit o dětech "všeobecně nadaných" bez nápadnější vyhraněnosti zájmů.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č.1


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666