5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Odpovídáme na vaše dotazy

Odpovídáme na vaše dotazy

Autor: MŠMT ČR | Datum: 7.10.2010 | Vydání: 8/2010

Vedoucí učitelka MŠ, Pro koho je určena školní družina, Kritéria přijetí do ŠD

Vedoucí učitelka MŠ

Nastupuji jako vedoucí učitelka do dvoutřídní mateřské školy patřící pod vedení odloučené základní školy. Jaké kompetence v tomto případě přísluší vedoucí učitelce a jaký je rozsah její týdenní přímé pedagogické práce?

Vedoucí učitelce vymezí kompetence ředitel/ka školy. Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti vedoucí učitelky je stejný jako rozsah učitelky. Podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 75/2005 jí lze snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až do výše stanovené pro zástupce ředitele školy, kterou řídí, tj. v tomto případě 25–31 hodin.

Pro koho je určena školní družina

Do kolika let mohou být přijímány děti do školní družiny?

Oblast školských zařízení pro zájmové vzdělávání, mezi které patří i školních družiny, právně upravuje (kromě školského zákona) vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Vyhláška v § 9 stanoví, kdo může být účastníkem činnosti školní družiny: (1) Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. (2) K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu.

Kritéria přijetí do ŠD

Jaká pravidla platí, když je matka dítěte na rodičovské dovolené?

Pokud se jedná o případy, kdy je matka žáka na mateřské dovolené a kapacita školní družiny je omezená, závisí na řediteli/ředitelce školského zařízení pro zájmové vzdělávání, jaká stanovil/stanovila kritéria přijímání žáků do školní družiny (např. dle věku účastníků od nejmladších žáků, s ohledem na skutečnost, zda jsou místní či dojíždějící a jsou vázáni na lokální dopravní spoje, zda je některý z rodičů na rodičovské dovolené atd.), závisí tedy vždy na konkrétních podmínkách daného školského zařízení. Ředitelům doporučujeme, aby kritéria přijímání byla stanovena transparentně a byla zveřejněna na veřejně přístupném místě.

Vyloučení žáka ze ŠD

Jak se má postupovat při vyloučení žáka ze školní družiny?

Pro vyloučení žáka z činnosti školní družiny platí ustanovení § 31 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), týkající se výchovných opatření. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňská opatření jsou: podmíněné vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení, vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka nebo studenta. O podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka může rozhodnout dle § 31 odst. 2 ředitel školy nebo školského zařízení v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem.

Dále § 31 odst. 4 stanoví, že o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka nebo studenta rozhodne ředitel školy nebo školského zařízení (dle § 165 odst. 2 písm. i) do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka nebo studenta dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle trestního zákona. O svém rozhodnutí informuje ředitel pedagogickou radu. Žák nebo student přestává být žákem nebo studentem školy nebo školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2010 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666