5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Patří kroužky do mateřské školy?

Patří kroužky do mateřské školy?

Autor: Marie Vrkoslavová | Datum: 4.6.2008 | Vydání: 6/2008

Zájmová činnost dětí ve formě kroužků je často skloňovaným tématem nejen mezi pedagogy, ale také mezi rodiči. Většina rodičů cítí tlak společenského, technického a informačního rozvoje a snaží se stimulovat děti k rozvoji jejich schopností již od raného věku.

Z regionálního výzkumu, který jsem provedla v loňském roce, vyplývá, že nejfrekventovanějšími zájmovými činnostmi nabízenými mateřskými školami jsou pěvecký kroužek, výtvarný kroužek, angličtina, keramika, dramatický kroužek a hra na fl étnu. Několik dalších zájmových činností bylo nabízeno vždy jen v jedné mateřské škole (aerobik, jóga, ekologie, taneční a hudebně pohybový kroužek).

Jedním z důvodů, které vedou ředitelky mateřských škol k nabídce nadstandardních činností, je zájem rodičů o konkrétní aktivitu. Domnívám se, že nejvíce rodičů by mělo zájem o výuku angličtiny v mateřské škole. Pohled na stávající společenskou situaci a jejich zkušenosti s vlastními jazykovými dovednostmi nutí rodiče k aktivitě. Jednoduše se řekne, že učení v předškolním věku je přece snadnější, tak ať dítě získává základy již v této době. Důvody, které je vedou k zájmu o nadstandardní aktivity, mohou být i jiné; podle mého názoru je to i špatná nebo jen povrchní informovanost o Školním vzdělávacím programu mateřské školy. Kdyby byli rodiče lépe informováni o programu „své“ mateřské školy, mohli by se podílet na jeho tvorbě a zasahovat do dění v mateřské škole. Získali by pak větší důvěru v předškolní zařízení a v jeho pozitivní vliv na výchovu a vzdělávání svého potomka.

Přednosti a úskalí kroužků

Musíme mít stále na mysli individuální a věkové zvláštnosti této skupiny dětí. Předškolní věk je tříleté až čtyřleté období charakteristické nejen fyzickým, ale i psychickým vývojem dítěte ovlivněným zráním nervové soustavy, temperamentem, inteligencí, vůlí, emocionalitou a prostředím, v němž dítě vyrůstá. Proto je důležité vytvořit mu vhodné podmínky pro jeho zdárný vývoj.

Nabídka nadstandardních činností v mateřské škole může mít kladný vliv na rozvoj dítěte, ovšem za splnění podmínek odpovídajících individuálním potřebám a věku dítěte. V opačném případě nemusí vývoj dítěte zásadně ovlivnit nebo na ně může mít vliv negativní.

Předností nadstandardní nabídky pro dítě může být možnost zvolit si nějakou činnost, o kterou má zájem a která třeba v běžné nabídce mateřské školy chybí. Tato přednost se ale záhy mění v riziko, když si kroužek nevybírá samo dítě, ale zvolí jej rodiče jako vhodný, z hlediska budoucnosti dítěte, a ne z jeho momentálního zájmu. Pro citlivé, sociálně nezralé dítě, které se ještě ani neadaptovalo na prostředí mateřské školy, to pak může mít velice nepříznivé následky. Doba jeho adaptace se může prodlužovat a nedochází k naplňování základních psychických potřeb (potřeby bezpečí), dítě je nadměrně zatěžováno. V případě, že činnost, jež je nabízena jako nadstandardní, je součástí běžných činností, pak se ztrácí efekt poznávání něčeho nového a neznámého.

Další předností je možnost pedagoga věnovat se v kroužku jen malé skupině dětí. Když k tomu připočítáme ještě pravděpodobný zájem dětí o vybranou činnost, pak jsou zajisté očekávány dobré výsledky. Pedagog se v této skupině může věnovat dětem nadaným a naopak může svou pozornost zaměřit i na děti podprůměrné. Nadané dítě, které je ve své skupině vždy nejlepší, se musí vyrovnávat s tím, že i jiné dítě dokáže to, co ono, a někdy i lépe. Děti se pohybují v jiné vrstevnické skupině, učí se komunikovat i s jinými dětmi a jiným pedagogem. Získávají nové dovednosti a prohlubují své schopnosti. To vše je ale opět podmíněno vytvořením přiměřených podmínek věku dítěte a jeho individuálním zvláštnostem. Rizikem může být neadekvátní pedagogické vedení lektora vedoucího zájmovou činnost. Tady narážím na potřebu přiměřeného množství a kvality podnětů, která musí odpovídat věkovým zvláštnostem dítěte předškolního věku. Pokud lektor nemá pedagogické vzdělání pro předškolní věk, pak užíváním nesprávných metod, forem a prostředků může záporně ovlivnit další vývoj dítěte. Dítě nezískává kladný vztah k učení, naopak v něm můžeme k určité činnosti vypěstovat odpor.

Důležitá je také doba, kdy dítě odchází ze své třídy na zvolenou nadstandardní aktivitu. Optimální dobu lze jen těžko najít. Ranní čas, kdy se děti scházejí v mateřské škole, je většinou vymezen pro spontánní hru dětí, která má mnohonásobný význam pro jeho další vývoj. Po svačině pak učitelka plánuje různé řízené činnosti, jež potom narušuje odchod dětí do kroužku. Pokud třídu v této době opouští větší množství dětí, jsou vyrušeny nejen děti odcházející na kroužek, ale pozornost ztrácejí i děti, které ve třídě zůstávají. Takové zkušenosti mají některé respondentky mého výzkumu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 6/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666