5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Pracovní poměr v MŠ a jeho právní rámec (2)

Pracovní poměr v MŠ a jeho právní rámec (2)

Autor: Jaromír Richter | Datum: 3.10.2007 | Vydání: 8/2007

Základní poslání školy spočívá v pedagogicko-výchovné činnosti. Tu vykonávají pedagogičtí pracovníci a jejich pracovní poměr je vymezen zákonem o pedagogických pracovnících.

Ve smyslu již zmíněného § 2 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících se jedná jednak o zaměstnance právnické osoby, která vykonává činnost školy, a jednak o zaměstnance, který současně vykonává přímou pedagogickou činnost.

Základní předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka a pro výkon funkce ředitele školy upravuje zákon o pedagogických pracovnících, vůči obecnému zákoníku práce je v postavení zvláštního právního předpisu, jehož pracovněprávní ustanovení mají před obecným právním předpisem přednost. Na vznik pracovního poměru pedagogických pracovníků se tak zákoník práce aplikuje pouze jako doplňkový pramen práva.

Na rozdíl od pouhých dvou základních předpokladů (respektive tří, započteme-li i zmiňovanou vstupní prohlídku) podmiňujících vznik pracovního poměru nepedagogických pracovníků je pro vznik pracovního poměru u pedagogických pracovníků potřeba splnit takových požadavků více. Jsou jimi plná způsobilost k právním úkonům - tedy dosažení tzv. plné občanskoprávní zletilosti uchazeče o zařazení na místo pedagogického pracovníka. Pokud výhradně soud nerozhodne jinak, nabývá se obecně dnem dožití 18 let věku. Pracovněprávní způsobilost pedagogického pracovníka tak není totožná s obecnou pracovněprávní způsobilostí stanovenou v zákoníku práce pro zaměstnance. Dalším kritériem je odborná kvaliř kace - u pedagogických pracovníků je tak oproti zákoníku práce stanoven nejen výše uvedený věkový, ale i vzdělanostní cenzus. Požadovaný stupeň odborné kvaliř kace pro pedagogické pracovníky mateřských škol vymezuje § 6 zákona o pedagogických pracovnících. Dalším požadavkem je bezúhonnost - uchazeč ji musí prokázat ještě před vznikem pracovního poměru výpisem z evidence Rejstříku trestů, jehož průkaznost je podmíněna skutečností, že byl pořízen nejpozději tři měsíce přede dnem jeho předložení řediteli mateřské školy. Je ovšem třeba zohlednit, že zákon o pedagogických pracovnících nepožaduje absolutní bezúhonnost budoucího pedagogického pracovníka, nýbrž bezúhonnost speciální. To znamená, že se o místo pedagogického pracovníka může ucházet člověk, který spáchal správní delikt (přestupek) nebo byl pravomocně odsouzen za spáchání nedbalostního trestného činu, který nemá souvislost s výkonem činnosti pedagogického pracovníka (typické trestné činy takového charakteru jsou ty, které byly spáchány na úseku dopravní bezpečnosti). Nebude mít ovšem šanci, pokud trestný čin spáchal úmyslně. K doplnění problematiky je třeba upozornit, že požadování výpisu z evidence Rejstříku trestů po zaměstnanci po vzniku pracovního poměru nemá právní oporu. Pedagogický pracovník má ale povinnost předložit výpis, pokud byl pravomocně v době existujícího pracovního poměru odsouzen za trestný čin, který způsobuje ztrátu bezúhonnosti. Z toho vyplývá, že ani tato „předkládací“ povinnost nemá absolutní charakter. Výpis totiž není třeba předkládat a jeho předložení nelze zaměstnavatelem vyžadovat, když sice k pravomocnému odsouzení pedagogického pracovníka došlo, ale za nedbalostní trestný čin nesouvisející s výkonem pedagogické činnosti.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti vydá smluvní lékař mateřské školy, pokud s ním byla uzavřená smlouva, a to za úhradu, která může, ale nemusí být nákladem školy. Dříve uvedené prováděcí právní předpisy na tomto úseku totiž (oproti povinné periodické lékařské prohlídce u smluvního lékaře) nestanovují povinnost zaměstnavatele uhradit náklady vstupní zdravotní prohlídky.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 8/2007
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666