5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Prožitkové učení v podmínkách současné mateřské školy

Prožitkové učení v podmínkách současné mateřské školy

Autor: Mgr. Dana Bazalová | Datum: 7.2.2014 | Vydání: 2/2014

Prožitkové učení je v současné době v předškolním vzdělávání běžně užívaný termín. Chápeme však správně podstatu a význam pojmu „prožitek“ pro dětské učení a jeho všestranný rozvoj osobnosti?

Prožitkové učení v podmínkách současné mateřské školy

Touto problematikou jsem se zabývala v rámci vlastní diplomové práce. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak je prožitkové učení chápáno a využíváno v podmínkách současné mateřské školy. Prožitkové učení vešlo poprvé do pojmosloví současných předškolních pedagogů v roce 2000 známou knihou Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, kde najdeme definici: „Prožitkové učení zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se učí. I když podnět přichází zvnějšku, pocit objevování, uchopení, porozumění vychází zvnitřku osobnosti. Tím, že učící se proniká do problému, nalézá řešení, pojmenovává, co se dověděl, nachází smysluplnost získaného poznatku a této dovednosti pro život, pociťuje uspokojení, ovlivňuje své chování, postoje, někdy i změnu vlastní osobnosti.“ (Havlínová, Vencálková et al., 2000, s. 161)

Jak prožitkové učení poznáme, jaké jsou jeho znaky? Jsou to „spontaneita (vlastní puzení k činnosti), objevnost (pronikání do reality, radost z poznávání), komunikativnost (verbální i neverbální složka), prostor pro aktivitu a tvořivost, konkrétní činnosti (manipulace, experimentování a hra) a celistvost (účast všech smyslů a obou mozkových hemisfér). (Havlínová, Vencálková et al., 2000, s. 162).“

Psychologický slovník vysvětluje, že prožitek (experience), prožívání – psychický jev charakterizovaný proudem vědomí každého více či méně uvědomovaného obsahu, je přísně individuální, těžko sdělitelné. Zážitek (experience) je pak každý duševní jev, který jedinec prožívá (vnímání, myšlení, představivost); vždy vnitřní, subjektivní, citově provázaný; zdroj osobní zkušenosti, hromadí se celý život a skládá jedinečné duševní bohatství každého člověka. Zkušenost (experience), empirie je jednak poznání, které přichází z prostředí vně člověka prostřednictvím činnosti, pozorování a pokusů, a dále hlavní a prvotní zdroj poznatků člověka o světě, vznikající během jeho praktické činnosti. Zkušenost může být subjektivní stav či to, co bylo prožito a uchováno v paměti.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 461, 701, 703)

Jak vnímají prožitkové učení učitelé

Pro potřeby vlastního výzkumu jsem provedla dotazníkové šetření. Dotazníky jsem distribuovala do vybraných mateřských škol ve Zlínském, Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, Pardubickém a Středočeském kraji, Vysočině a v Praze. Výzkumný soubor činilo 142 respondentů, z toho: 71 respondentů s délkou praxe do 19 let a 71 respondentů s minimální délkou praxe 20 let. Z celkového souboru 101 respondentů uvedlo středoškolské a 41 respondentů vysokoškolské vzdělání.

Základní otázkou bylo zjištění pojetí prožitkového učení, jak pedagogové chápou prožitkové učení. 49 % respondentů položku nevyplnilo nebo se vyjádřilo naučenou frází či popisem slova: např.:„Prožitkové učení je prostě prožitkové učení!“ nebo „Je to učení zážitkem.“

U zbývající poloviny je prožitkové učení vnímáno především (seřazeno podle preference) jako činnostní, konkrétní učení (uvedlo 26 % z celkového počtu pedagogů): např.: Seznamování s novými věcmi je nabídnuto formou obrázků, konkrétních věcí, ochutnávkou, tvořením. Děti se o nějaké věci neučí jen ze slyšeného, ale samy si činnost vyzkouší v praxi, např. pečení; smyslové učení (14 %): např.: Získávání vědomostí, dovedností a návyků pomocí všech smyslů; spontánní, aktivní učení (13 %): např.: Dítě se manuálně, pohybově nebo slovně zapojí do činnosti; učení zkoumáním, objevováním (10 %): např.: Děti zkoumají plody, navštíví zaměstnání rodičů, jedou na výlet, exkurzi; emocionální učení (8 %): např.: Citové zapojení dětí vyjádřené radostí a nadšením z učení; příležitost ke komunikaci (5 %): např.: Dítě se může slovně zapojit a přirozené učení (2 %).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2014 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666