5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Školství po novele školského zákona

Školství po novele školského zákona

Autor: Marie Těthalová | Datum: 8.2.2012 | Vydání: 2/2012

Nakonec se to stihlo. V posledním pracovním týdnu loňského roku podepsal Václav Klaus novelu školského zákona, která v něčem školám život usnadní, v mnohém ale značně zkomplikuje. Novinky se týkají všech stupňů škol.

Školství po novele školského zákona

Praxe, která byla již několik let běžná na středních školách – tedy registrační čísla, která se při přijímacím řízení přidělí uchazečům o přijetí ke vzdělávání – se nyní zavádějí na všech stupních škol. V § 183 odstavci 2 se píše: „Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole.“ Seznam má být podle novely vyvěšen nejméně patnáct dní. Veřejně přístupné místo může být nástěnka na chodbě, ale nejvhodnější je vyvěšení za prosklené dveře školy, aby byl seznam přístupný i v době, kdy je škola uzavřená. Seznam musí obsahovat datum zveřejnění. Základní, střední a vyšší odborná škola pak seznam musí vyvěsit i způsobem umožňujícím dálkový přístup (tedy na internet). Mateřská škola tak učinit nemusí, ale pokud to je v jejích možnostech, zákon jí v tom nebrání.

Proč se zavádějí registrační čísla na všech stupních škol? Aby nebyly zveřejněny osobní údaje o dítěti. V případě mateřských škol se doporučuje, aby se registrační číslo oznámilo zákonnému zástupci, který přijde s dítětem k zápisu. Zákonný zástupce u zápisu podpisem stvrzuje, že byl seznámen s průběhem přijímacího řízení, a přitom může také potvrdit, že jeho dítě dostalo přiděleno registrační číslo. Registračním číslem může být poslední čtyřčíslí rodného čísla, číslo jednacího spisu, ale také náhodně vybrané číslo – záleží na tom, jak si to škola zavede.

A co dalšího se mění v přijímacím řízení? Kladná rozhodnutí o přijetí dítěte ke vzdělávání jsou považována za oznámená ke dni zveřejnění seznamu. Odpadá tedy nutnost zasílat rozhodnutí o přijetí do vlastních rukou. Nadále se do vlastních rukou zasílají rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Nemění se způsob rozhodování o přijetí, škola, resp. ředitel tedy musí všechna – i kladná – rozhodnutí vytisknout, podepsat a založit do jednacího spisu. Rozhodnutí o zařazení či nezařazení dítěte do mateřské školy obdrží zákonní zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání.

Ředitelé škol

Velké změny přináší novela školského zákona statutárním zástupcům, tedy ředitelům všech stupňů škol. Příjemnou novinkou je zrušení povinnosti vypracovávat rozbory hospodaření. Není třeba ho zpracovávat ani za rok 2011, protože novela školského zákona platí od 1. ledna 2012. Nepříjemnou novinkou, o níž se již nějakou dobu mluví, je zavedení funkčního období ředitele školy. V § 166 se píše, že „ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období šesti let.“ Ředitelé veřejných škol a školských zařízení jmenovaní do funkce v období od 1. ledna 2012 jsou jmenování vždy na domu určitou, a to na šest let. Zřizovatel nemá možnost výběru, a pokud jmenuje ředitele na kratší či delší období, nebude se k tomu přihlížet – platí to, co stanoví novela školského zákona.

Ředitelé mají nově pracovní poměr na dobu určitou, což pro ředitele, jemuž skončí funkční období, znamená ukončení jeho pracovního poměru. To nastane ale jen v případě, že zřizovatel vypíše konkurz na místo ředitele školy. školský zákon, konkrétně § 166 říká, že v průběhu posledních šesti měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však tři měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období. „Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději šest měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších šest let.“ Prodloužení nastane automaticky, není stvrzováno žádným jmenovacím dekretem. Ředitel by si ale měl od zřizovatele vyžádat potvrzení, že zůstává ve funkci – při jednáních s dalšími institucemi musí doložit, že je statutárním zástupcem školy, a například bankovní úředník by se jistě nespokojil jen s tím, že mu ředitel oznámí, že mu bylo funkční období prodlouženo o dalších šest let. Prostě co je psáno, to je dáno. A za zdůraznění stojí, že zřizovatel nemusí „sám od sebe“ vyhlásit konkurz na ředitelské místo; tuto povinnost má pouze tehdy, když mu k tomu dá podnět Česká školní inspekce nebo školská rada.

Největší starost tedy mají ředitelé, jimž dobíhá funkční období a zřizovatel se rozhodl vypsat konkurz. Stávající ředitel se samozřejmě také může do konkurzu přihlásit, ale v případě, že neuspěje, skončí mu k danému datu nejen funkční období, ale také přijde o práci. Je tu ale možnost jisté „pojistky“. Zákoník práce totiž umožňuje, aby ředitel jakožto statutární zástupce uzavřel sám se sebou (jako fyzickou osobou) pracovní poměr na dobu neurčitou počínající následující kalendářní den poté, co mu skončí funkční období. A protože je možné uzavřít pracovní poměr bez zkušební lhůty, má v případě, že jej nový ředitel bude chtít propustit pro nadbytečnost, nárok alespoň na odstupné a na výpovědní lhůtu podle zákoníku práce. Zaměstnanci, se kterými byl pracovní poměr ukončen výpovědí nebo dohodou z tzv. organizačních důvodů, mají navíc nárok na placené pracovní volno za účelem vyhledání nového zaměstnání. Volno mohou čerpat po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však v rozsahu jednoho půldne v týdnu, a to po dobu, která odpovídá dvouměsíční výpovědní lhůtě.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (1 hlasů): 5, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 2 / nových příspěvků: 2

6666