5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Učitelé vytvářejí školní klima

Učitelé vytvářejí školní klima

Autor: Soňa Koťátková | Datum: 15.3.2006 | Vydání: 3/2006

Školní klima je vytvářeno všemi subjekty, které se podílejí na výchovně vzdělávacím procesu. Jde o relativně trvalý stav kvality mezilidských vztahů a sociálních procesů mezi zúčastněnými.

Vytvářené klima je účastníky zpětně vnímáno a prožíváno převážně emocionálně a zásadně ovlivňuje kvalitu práce a spolupráce pedagogického i nepedagogického personálu. Ukazuje se, že i když jsou některé aspekty klimatu nepříznivé(ekologické, ekonomické, školu omezující), přesto skutečné klima na určité škole může mít dobrou úroveň. Učitelky si intenzivněji uvědomují, že by nepříznivé podmínky neměly narušovat každodenní vztahy. Příznivé lidské klimakompenzuje některé nejistoty a ekonomické nedostatky školy.

Je to náročné, ale každodenní vytváření pozitivní atmosféry je nezbytné pro naplňování potřeby jistoty, bezpečí a blízkých láskyplných vztahů pro děti. Spolu s tím je pocit z příznivé atmosféry utvořené pro dětskou skupinupotřebnou oporou pro učitele samotného. Zpětně jej posiluje a dává mu energii řešit nebo přijmout i neblahé důsledky mimoškolních tlaků. Děti vnímají atmosféru a celkové klima velmi intenzivně a přes tuto hodnotu odhadují, jakývlastně je ten svět mimo rodinu.

Klima je skryté kurikulum

Skryté kurikulum je tvořeno souborem aspektů, které působí na všechny zúčastněné především přes emoční složku jejich osobnosti, a tím ovlivňuje výchovně vzdělávací procesy. I když jde o vnímání prostřednictvím emočních procesů,a to je záležitost velmi individuální podle senzitivity každého člena skupiny, je ovlivněna ochota zapojit se a nastartovat vlastní energetický a kognitivní potenciál ve prospěch pedagogických procesů (a to jak v případěučitelek, tak dětí).

V mateřské škole vnímá toto skryté kurikulum širší spektrum zúčastněných. Například rodiče, kteří mají možnost vnímat každodenní atmosféru. Své pocity pak přímo či nepřímo šíří kolem sebe. Už tím, na co a jak se ptají dětína detaily dne nebo jak zaměřují pozornost na situace, které se jim nezdají, a mluví o nich na veřejnosti. Tím nepřímo, ale významně ovlivňují vnímání školy jako instituce, která má být přínosná pro rozvoj jejich dítěte.

Do skrytého kurikula můžeme zahrnout úroveň klimatu školy, stav všech vzájemných vztahů na tomto pracovišti, kvalitu vedení školy a podněcování učitelů ke kooperaci. Dále trvalý stav, který dovoluje dětem zažívat pocitpřirozeného přijetí bez předsudků, úspěch, ocenění a povzbuzování. Obsahuje klidnou atmosféru sociálně a kognitivně podnětnou.

Jak působí školní klima

Ovlivňuje motivaci k práci učitelů, ochotu chápat a řešit problémy školy a vytvářet spolupracující možnosti na všech k tomu vhodných rovinách. Kvalita klimatu tvoří významnou součást školního programu. Bez jeho pozitivníhopůsobení zůstává vlastní vzdělávací program školy na formální úrovni a postrádá efektivní přenos do roviny emocionální, která podporuje ochotu se angažovat a být pro poznávání a učení motivován. Emocionální stav, kterýprodukuje klima, ovlivňuje vnímání a prožívání pocitu bezpečí, jistoty, sounáležitosti a vyrovnávání se s hodnotícími principy.

Školní klima působí na všechny zúčastněné a kromě toho i na širší veřejnost. Ta se o kvalitě klimatu dozvídá z názorů a pocitů jednotlivých zúčastněných a škola je prostřednictvím těchto výpovědí okolím hodnocena.

Ředitel ovlivňuje klima

Člověk se nerodí s utvořeným sebepojetím. Podle toho, jak je od raného dětství přijímán svým okolím, se utvářejí základy jeho sebepojetí. Z reakcí a slovního i jiného hodnocení chování se dozvídá, jak je přijímán a jaký tedyvlastně je. Z tohoto základu se začíná sestavovat sebepojetí a budovat naše sebevědomí. Jejich úroveň je součástí našich osobnostních kvalit a ovlivňuje naše chování.

Sebepojetí se neutváří jednou provždy, i když dětství je pro jeho založení významně důležité období. V různých životních peripetiích doznává kvalitativních změn. Ovlivňuje jej i spokojenost s povoláním a zpětné vazby, kterých senám v něm dostává. Kvalita života, jehož součástí je i výkon povolání, nás postupně utváří a my, jako individuální součást pracovních skupin, ovlivňujeme atmosféru jednotlivých dnů a z těch je následně utvářen základ třídního aškolního klimatu.

Každý z nás tedy má svůj podíl na stavu klimatu a kdo by měl být k němu obzvláště citlivý, je ředitel školy. Ten by měl reagovat a ovlivňovat fungování jedinců v této spletité personální interakční síti ve prospěch jejichpozitivních a příznivých hodnot.

Pedagogická reflexe

V učitelské praxi a ve výchovně-vzdělávacím procesu je také silně přítomen individuální přínos učitele. Je jím mimo jiné schopnost a dovednost reflektovat svoji pedagogickou práci. To je schopnost vědomě zpětně nahlížet vlastnípedagogický proces a dovednost z něho vyčleňovat podklady pro další pedagogické cíle a pracovní postupy.

Učiteli to pomáhá průběžně zkvalitňovat práci podle potřeb dětí a skupiny jako takové. Bez procesu individuální pedagogické reflexe se učitel může stát problematickým prvkem při utváření třídního a školního klimatu a to zpohledu kvality jeho pedagogických kompetencí. Např. je náročný a hledí jen na skupinu dětí, která s ním drží krok, nebo je lhostejný a práci mechanicky opakuje nebo svaluje vinu na okolnosti, které mu nedovolují adekvátněpracovat apod.

Další stejně důležitou součástí osobnostních přínosů v pedagogické rovině je ochota (neochota) zajímat se a hledat možnosti spolupráce s učitelkou ve třídě a s ostatními učitelkami školy. Nastavenost na spolupracujícínehierarchickou partnerskou rovinu je zásadní podmínkou vybudování kvalitního pracovního klimatu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č. 3/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666