5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Učitelky MŠ hodnotí práci s RVP PV

Učitelky MŠ hodnotí práci s RVP PV

Autor: Ludmila Prokešová, Eva Svobodová | Datum: 9.12.2005 | Vydání: 10/2005

Jak lze dále pracovat s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání? Jak mohou pedagogické fakulty a další vzdělavatelé pomoci při vzdělávání učitelek mateřských škol?

Abychom si na tyto otázky mohli odpovědět, považovali jsme za nutné zamyslet se nad dosavadními zkušenostmi, které se za období experimentování s tímto programem nashromáždily v jednotlivých mateřských školách.

Názory a zkušenosti

Pokládáme za užitečné podělit se o názory a postřehy zkušených učitelek a ředitelek mateřských škol, které tvořily náš soubor 25 respondentek a podílely se na ověřování RVP PV a tvorbě školních programů ve vlastních školách. Některé působily i v lektorském sboru, který v rámci jihočeského regionu uskutečňoval dlouhodobé a systematické vzdělávání učitelek a ředitelek MŠ už před pokusným zaváděním RVP PV do praxe. Materiál, který předkládáme, vznikl na základě diskusí a debat při konfrontaci s teoretickými záměry proměn vzdělávání u nás a dalších perspektiv vzdělávání v učící se společnosti v 21. století. S těmito podněty se naše respondentky setkávaly jako studentky prvního ročníku kombinovaného studia bakalářského programu Učitelství pro mateřské školy, které se realizuje na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Jejich názory a zkušenosti opíráme o zkušenosti z obdobných diskusí v rámci mnoha desítek seminářů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků realizovaného prakticky v celé České republice. Tímto všem zúčastněným upřímně děkujeme za spolupráci.

MŠ vychovává i vzdělává

Pojetí práce podle RVP PV vede k přesvědčení, že mateřskou školu je nutné pokládat za instituci pedagogickou, to znamená výchovnou a vzdělávací, což je sice formálně potvrzeno zákonem, ale v očích veřejnosti stále zůstává představa mateřské školy jako instituce sociální. Kvalitní předškolní vzdělávání se stává žádoucí nejen z hlediska společenského, ale i z hlediska životní úspěšnosti každého jedince.

Dnes si vyspělé státy uvědomují, že každý dolar věnovaný do kvalitního předškolního Školní úspěšnost dítěte je výraznější tehdy, je-li dobře vybaveno kompetencemi emociálními a sociálními. vzdělávání v průběhu dospívání jedince přinese zisk čtyř dolarů, které společnost ušetří na odstraňování následků chyb a nedostatků ve výchově a vzdělávání. (Zaznělo na Mezinárodní konferenci Prevence poruch školní přizpůsobivosti v Praze v dubnu 2005). Tento poznatek nastoluje otázku, je-li náš stát natolik vyspělý, aby byli jeho představitelé schopni pochopit význam investic do předškolního školství a vytvářet podmínky pro to, aby předškolní vzdělávání bylo realizováno v potřebné kvalitě. Současné signály, které dostáváme z praxe mateřských škol, svědčí spíše o opaku.

Kompetence v RVP PV

Hlavním záměrem RVP PV je vymezit učitelkám prostor pro působení na děti ve směru jejich komplexního rozvoje při respektování individuálních rozdílů mezi dětmi. Přijmeme-li tvrzení, že dětství je významná hodnota již samo o sobě, tak právě takto vnímanému dětství v mateřské škole RVP PV napomáhá a vytváří podmínky. Je nakloněn situačnímu a prožitkovému učení, učení v souvislostech volbou různorodých činností s plným ohledem na dispozice a zájmy dítěte. Respektuje možnosti učitelek využívat podle konkrétních podmínek a vlastních preferencí různé alternativní vzdělávací přístupy.

I v tomto materiálu je zdůrazňován význam období, kdy se dítě připravuje na vstup do základní školy. Ve srovnání s představami uplatňovanými dříve se předpokládá, že školní (a samozřejmě i životní) úspěšnost dítěte je výraznější tehdy, je-li dobře vybaveno kompetencemi emociálními a sociálními. Proto současný program vytváří nebývalé možnosti pro sociální učení dětí, a proto je kladen tak rozsáhlý důraz na postupné formování jejich sociálních dovedností, samozřejmě pokud možno v co největší součinnosti s rodinou.

Motivace ke změně

Respondetky se shodly na tom, že výše popsané možnosti RVP PV postupně objevují, ověřují, vzájemně porovnávají a konfrontují s vlastními záměry a výsledky. Nezakrývají také, že tento program jednoznačně klade větší nároky nejen na některé (především osobnostní, sociální a profesionální) kompetence učitelek MŠ, ale i na celkovou koncepční a zejména hodnotící práci ředitelky a vedení mateřské školy.

Celková dynamičnost programu, prostor pro svobodnou tvůrčí práci, možnost aktualizovat připravené činnosti, přizpůsobovat je nově vzniklé situaci a prostředí, možnost improvizovat, to vše je pro většinu učitelek impulsem, aby o své práci přemýšlely ne více, ale jinak. Předpokladem k této změně myšlení, je ale vůle a vnitřní motivace ke změně. Ta zajisté neschází u našich studentek a většinou ani u frekventantek seminářů a kurzů, ale často schází u kolegyň, které nemají zájem o další vzdělávání a posun.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu  INFORMATORIUM 3-8 č.10


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666