5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Vnitřní řád školní družiny (1)

Vnitřní řád školní družiny (1)

Autor: Bedřich Hájek | Datum: 7.5.2008 | Vydání: 5/2008

Školský zákon (dále ŠZ) platný od roku 2005 přináší mnohé novinky do vzdělávání, jeho obsahu i forem, ale také zasahuje do dokumentů škol a školských zařízení. Ne ve všech dokumentech, které vydali ředitelé a zveřejnili na internetu pro své školní družiny, se nové pojetí již uplatňuje.

Vnitřní řád školní družiny (ŠD) je povinným a závazným dokumentem a ŠZ závazně stanovuje jeho obsah. Je určen především pro rodiče a žáky. Obsah a náležitosti vnitřního řádu ŠD upravuje § 30 ŠZ, odst. 1: Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje: a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky; b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení; c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků.

Vnitřní řád ŠD není totožný se školním řádem a předpokládá se, že je samostatným dokumentem. Má být obecně srozumitelný a stručný, ideální rozsah je do jedné strany strojopisu. Vnitřní řád vydává ředitel (nikoli vychovatelka) a zveřejní jej na přístupném místě ve školském zařízení. Řád podepíše a doplní datem, od kdy je v platnosti. Je užitečné zařazovat pouze základní ustanovení, která se nemění, aby se např. kvůli navýšení poplatků nemusel přepracovávat celý řád každý rok. Ustanovení nesmějí být v rozporu s jinými právními normami a musí být vymahatelná.

Ředitel nebo pověřený pedagog s ním prokazatelným způsobem seznámí zaměstnance i žáky a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zá stupce žáků. Prokazatelnost je doložitelná např. zápisem v pedagogické dokumentaci oddělení ŠD (Přehled výchovně -vzdělávací činnosti oddělení školní družiny neboli „třídnice“). Informovanost rodičů se prokazuje např. tím, že řád je součástí přihlášky, nebo v zápise o třídní schůzce rodičů, u níž je prezenční listina, je uveden jako jeden bod zápisu, že rodiče byli seznámeni s vnitřním řádem a nebyly k němu připomínky.

Obsah řádu je dán a jeho adresnost také. Proto je nadbytečné uvádět informace, které jsou v jiných dokumentech, např. jaká se vede dokumentace ve ŠD, kdo přijímá žáky, kdo je rozděluje do oddělení, kdo vybírá poplatky. Jsou to sice zajímavé informace, avšak pro rodiče a žáky zcela nadbytečné.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 5/2008
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666