5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Žáci se SVP mají právo na podpůrná opatření

Žáci se SVP mají právo na podpůrná opatření

Autor: PhDr. Helena Chvátalová | Datum: 5.9.2017 | Vydání: 7/2017

Co znamená inkluze, jaká podpůrná opatření (PO) mají být poskytována dětem a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy může být pro třídu zřízena funkce asistenta pedagoga atd., o tom všem se dozvěděli účastníci konference Inkluze rok 1, kterou 17. května zorganizovala společnost Seminaria.

Žáci se SVP mají právo na podpůrná opatření

„Inkluzí rozumíme praxi zařazování všech dětí do běžné školy – do hlavního vzdělávacího proudu, takže se neoddělují děti se speciálními vzdělávacími potřebami od dětí bez nich,“ uvedla na této konferenci Petra Schwarzová, lektorka společného vzdělávání a ředitelka gymnázia. A dodala, že se tedy vzdělávají společně děti se zdravotním postižením, děti nadané, děti cizinců či jiného etnika i většinové společnosti. Pedagog se věnuje všem dětem rovnocenně a heterogenní složení kolektivu se považuje na přínos pro všechny žáky.

Podpůrná opatření

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) potřebují podpůrná opatření (PO), čímž se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta.

Děti, žáci a studenti se SVP mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením – § 16 odst. 1 školského zákona (ŠŽ).

Podpůrná opatření, k nimž patří např. poradenská pomoc školy a školského poradenského zařízení, úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání, použití kompenzačních pomůcek, dále například využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, využití asistenta pedagoga apod., se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů lze také kombinovat. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis – § 16 odst. 3 ŠZ.

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení (§ 16 odst. 4 ŠZ), zatímco podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Podmínkou pro poskytování druhého až pátého stupně je vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka. Škola nebo školské zařízení je přestane poskytovat, pokud z doporučení školského úřadu vyplývá, že podpůrné opatření již není nutné (§ 16 odst. 5, 6 ŠZ, § 2 odst. 3, 4, 5 vyhlášky, příloha č. 1 vyhlášky).

Asistent pedagoga

Funkci asistenta pedagoga lze zřídit do třídy, oddělení, studijní skupiny, ve které se vzdělává žák se SVP. Nezbytné je vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ) – § 16 odst. 2 písm. g ŠZ.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 7/2017 nebo v On-line archivu.


Hodnoťte a doporučte:Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666