5000
Předplatné jako dárek Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Psychoanalýza po Freudovi

Psychoanalýza po Freudovi

Autor: Olga Marlinová | Datum: 28.6.2006 | Vydání: 7-8/2006

Analýza obran, nové přístupy k práci s přenosem a protipřenosem, flexibilita, důraz na vztah. To jsou jen některé z nových trendů ve vývoji psychoanalýzy. Současná americká vztahová psychoanalýza dále zdůrazňuje vzájemné ovlivňování mezi analytikem a pacientem.

V našich krajích se psychoanalýza bohužel často ztotožňuje s Freudovou teorií a metodou. Jedná se o důsledek totality a čtyřicetiletého vakua v publikování novější, západní psychoanalytické literatury. Vzhledem k tomu, že psychoanalýza byla u nás v minulosti potlačována a nemohla se svobodně rozvíjet, její vývoj ustrnul a těžko se dohání v teorii i praxi. Tím, že nový vývoj v této oblasti nereflektujeme a netěžíme z něj, o mnoho přicházíme. Na Západě se totiž mezitím postupně vyvíjely modifikované formy psychoanalytické léčby, v nichž byla uplatňována flexibilita formy i procesu. Tyto nové směry psychoanalytické terapie se rozvinuly jak na základě nových teoretických modelů ve vědě, tak na základě nových zkušeností s různými typy pacientů, například hraničními, psychotickými, anebo narcistickými, jež Freud považoval za neléčitelné psychoanalytickou metodou. Postfreudovská psychoanalýza se tedy v mnoha aspektech liší od té původní, freudovské.

Jediná pravda

Složitým a konfliktním vývojem se psychoanalýza rozdělila do řady škol a směrů, které se často vzájemně neuznávaly a osočovaly. Zvláště freudovská škola se často považovala za jedinou držitelku psychoanalytické Pravdy a jiné směry, které se od ní v něčem odlišovaly, nepovažovala za pravou psychoanalýzu. To se týkalo i psychoanalytického směru Americké kulturní školy, která se odklonila od Freudova pudového modelu. Její čelní představitelé,Sullivan, Horneyová, Fromm a Fromm- -Reichmannová, neodvozovali vědomé i nevědomé konflikty jen z pudových zdrojů, ale chápali je jako odvozené z celé sítě sociálních vztahů, a to reálných i fantazijních. Pudové motivace chápali jako součást těchto konfigurací, v nichž se konflikty tvarovaly a fixovaly se prostřednictvím vztahů s blízkými osobami. Hlavní představitelé tohoto směru se všichni znali, pravidelně se scházeli a spolupracovali ve vyvíjení nového přístupu v psychoanalýze, přístupu, který vycházel z teorie pole a zohledňoval sociální a kulturní faktory ve vývoji. V tomto přístupu byla analytikova interakce s pacientem zkoumána v celé šíři, analytik jižnebyl pouhým zrcadlem, ale stal se zúčastněným pozorovatelem, jeho reakce na pacienta byly podrobeny systematickému zkoumání a staly se důležitou součástí léčby. Analytik tedy přestává být jakousi nadřazenou autoritou, která odhaluje pacientovi tajemnou pravdu o jeho duševním životě, ale stává se spíše průvodcem a facilitátorem procesu, v němž se zkoumá pacientova minulost, zvláště její disociované aspekty, ale také současný vztah k analytikovi včetně přenosu. V tomto procesu je pak analytik na jedné straně symbolem pacientovy minulosti, a na druhé straně představuje novou osobu, která poskytuje novou zkušenost ve vztahu založeném na důvěře, bezpečí a porozumění, v němž by se neměly opakovat traumatické zkušenosti z minulých vztahů s blízkými osobami.

Blízký spolupracovník a přítel Freuda, maďarský psychoanalytik Sandor Ferenczi, s nímž se Freud později rozešel, zdůrazňoval již ve 30. letech minulého století, že kořeny patologie se nacházejí v raných vztazích s blízkými lidmi, a že nová zkušenost v analytickém vztahu má zásadní vliv na úspěšnou léčbu. Již v té době kritizoval anonymní a neutrální postoj analytika jako neupřímný a poukazoval na to, že takový postoj může být podobný hypokritickému vztahu rodičů ke svým dětem, pokud jsou rodiče nepřístupnými a nadřazenými autoritami. Ferenczi byl člověk vřelý, citový a velmi vstřícný vůči svým pacientům, kteří byli k němu do analýzy posíláni z celé Evropy i ze Spojených států. Experimentoval s klinickou metodou tak, aby ji co nejlépe přizpůsobil potřebám pacientů, dokonce se v některých zvláště obtížných případech uchyloval ke vzájemné analýze. Své zkušenosti popsal v Klinickém deníku, který byl ve své době neobyčejně radikální a nebyl publikován, protože v něm Ferenczi také kritizoval Freuda a jeho přístup k pacientům. Tento deník byl znovuobjeven francouzskými psychoanalytiky a publikován v USA v roce 1988.

Lze říci, že Ferenczi byl první analytik, který poukazoval na zásadní vliv terapeutovy osobnosti na analytický proces a považoval práci s protipřenosem za velmi důležitou součást léčby. Považoval za nutné, aby analytik byl naprosto upřímný ve vztahu k pacientovi, aby své pocity neskrýval pod maskou zdvořilosti a aby byl přístupný komunikaci ze strany pacienta. Podle Ferencziho musí pacient důvěřovat analytikovi a věřit v jeho upřímnost, jinak úspěšná léčba neproběhne. Mám podobnou zkušenost, vzpomínám si na jednu pacientku, které jsem se ptala na konci osmileté analýzy, co jí nejvíce pomohlo. Odpověděla mi, že nejvíc jí pomohlo moje vcítění a můj upřímný vztah k ní.To mě překvapilo, cítila jsem se zklamaná, že nezmínila mé znalosti ani mou metodu, které jsem se tak dlouho a pracně učila. S touto klientkou jsem od začátku terapie prožívala silné proti přenosové reakce a pocity, některé jsem s ní v pozdější fázi analýzy sdílela. Popsala jsem práci s touto klientkou v kazuistice, která byla původně publikována v Psychoanalytickém sborníku (Marlinová, 1995).

Ferencziho myšlenky nebyly ve své době přijaty, později však ovlivnily novější přístupy v psychoanalýze skrze jeho žáky - a to v Evropě i ve Spojených státech. Zejména byl přijat jeho důraz na rozšíření role analytika o emocionální aspekt, v němž se projevovala osobnost analytika, a také na interaktivní povahu analytického vztahu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 7-8/2006
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace