5000
Psychowalkman Kurz jako dárek Nenechte se rozložit Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Psychologie dnes > Ukázky > Zvyšuje pornografie v médiích sexuální násilí?

Zvyšuje pornografie v médiích sexuální násilí?

Autor: Petr Weiss | Datum: 31.8.2011 | Vydání: 9/2011

Není tomu tak dávno, co americké feministické organizace prohlásily, že „pornografi e je teorie a znásilnění je praxe“. Zahájily tím velké tažení proti pornografi i a erotickým materiálům. Je však předpoklad úzké souvislosti mezi pornografi í a sexuálním násilím skutečně oprávněný?

Zvyšuje pornografie v médiích sexuální násilí?

Podle britského psychiatra Dona Grubina počet znásilnění souvisí mimo jiné i se vzděláním žen, s jejich ekonomickou a profesní rovnoprávností, politickou a právní rovností. Ve společnostech s vysokým statusem žen je počet znásilnění vyšší – ženy jsou více ochotny delikt oznamovat. Kultury s vysokými počty sexuálního zneužití dětí jsou pak dle autora charakterizovány rituály, mužskou dominancí, nízkým statusem žen, segregací žen a mužů, restrikcí heterosexuálních aktivit.

Podle tohoto autora je počet sexuálních agresí v různých společnostech podmíněný i vírou v přijatelnost násilí a v postoji k násilí v určitých situacích. Lze je určit pomocí dvou ukazatelů: Legitimate Violence Index – tedy index legitimizovaného násilí (sledovanost násilí v TV, počet zbrojních pasů v zemi atd.) a Violence Approval Index – index schvalování násilí (míra podpory trestu smrti, násilí užívané policií atd.). Dalšími prediktory počtu znásilnění jsou z demografického pohledu počty rozvedených a osamělých mužů v populaci i stupeň urbanizace.

Z podobných pozic vycházejí při rozboru příčin sexuální delikvence i nizozemský psycholog Joost Frenken a jeho spolupracovníci. Původ sexuálního násilí nevidí pouze v individuálních anomáliích mužů disponovaných k podobnému chování, ale dokonce ve většině případů v mocenských vztazích mezi pohlavími a generacemi a ve specifických charakteristikách socializace mužů. Z výzkumů v této oblasti dle autorů plyne, že:

a) ve vývoji a podpoře mužské sexuální role je důležitá moc (power), jinak řečeno strach před nenaplněním ideálních požadavků mužství, jenž může u mužů i chlapců vést k pocitům nedostačivosti a bezmoci, které pak kompenzují násilným sexuálním chováním,

b) převažující pohledy na maskulinitu, femininitu, sexualitu a násilí vedou k názoru, že muži mají oprávnění k sexu a ženy se jim musí podrobit a že muži musí být iniciativní a dominantní,

c) pachatelé sexuálního násilí mají významný nedostatek empatie k jiným lidem, který souvisí s výchovou v rodině a vede k omezení rozvoje jejich sociálních a emocionálních dovedností, a tím i ke zvýšenému riziku překračování hranic. Sexuální násilí je pak projevem extrémní akceptace mužské a ženské sexuální a sociální role.

Mezi sociologické teorie příčin vzniku deviantního chování lze v jistém smyslu zařadit i koncepce feministické, které se od sedmdesátých let soustřeďují především na problematiku sexuálního násilí vůči ženám. Sexuální agrese i strach z ní slouží dle feministických názorů primárně jako mechanismus sociální kontroly, který je podporován kulturou, rolovými stereotypy i mediální prezentací žen. V tomto pojetí sexuální agrese není aktem sexuálním, ale pouze mocenským, pouhým projevem dominance a hostility mužů.

Není tomu tak dávno, co americké feministické organizace prohlásily, že „pornografie je teorie a znásilnění je praxe“. Zahájily tím velké tažení proti erotickým obrazovým a literárním materiálům, jež se souhrnně označují jako pornografie nebo moderněji jako erotika. Je však předpoklad úzké souvislosti mezi erotiky a sexuálním násilím skutečně oprávněný?

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu PSYCHOLOGIE DNES č. 9/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Výroční konference Škola komunikace