5000
Kurz jako dárek Kompletní ročník časopisu 2016 Zdrava 5 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes   Ročník 2014 Psychologické kurzy Státy, města, oceány Levné učebnice

Portál.cz > Časopisy > Rodina a škola > Ukázky > Jak si vybrat střední školu

Jak si vybrat střední školu

Autor: Ivana Eliášková | Datum: 11.11.2009 | Vydání: 9/2009

Dítě bychom neměli nutit do školy, která ho neláká

Deváťákům nastává perné období. Stejně tak i jejich rodičům, kteří v naprosté většině přejí svým potomkům co nejlepší budoucnost. I proto jsou rodiče v procesu volby vzdělávání na střední škole pro žáky největší autoritou. Podle výzkumů totiž v tomto směru téměř 80 % dětí důvěřuje především svým rodičům, a ti by se tedy měli chovat zodpovědně. Co všechno ale mohou pro své děti udělat?

Často v poradně slyším od rodičů, že by si přáli vybrat vhodný maturitní obor s dovětkem: „Kdybych si myslel, že je hloupý(á), ale ne, je spíš trochu líný(á).“ A v tom je právě pověstný zakopaný pes. Mnoho rodičů do svých dětí promítá své vlastní představy a osobní nenaplněné plány, přitom maturita za každou cenu není vždy cestou k profesnímu úspěchu. Nejde jen o to, dostat se na střední školu, ale udržet se tam a studium úspěšně dokončit. Odborníci se shodují v názoru, že příčinami neúspěšného studia na střední škole často nebývají ani tak snížené intelektové schopnosti žáků, jako spíše nedostatečné studijní návyky a dovednosti pro učení, nízká motivace ke studiu, nezájem o obor a celá řada dalších faktorů, např. dlouhotrvající školní neúspěšnost, přecenění schopností dítěte, nízká úroveň sociálních dovedností či poruchy sebehodnocení. Co bychom měli vědět, než se rozhodneme

Dítě by si mělo vybrat takové zaměření studia, ke kterému inklinuje, může v něm realizovat své zájmy a uplatnit své schopnosti. Jde o to, aby žák další tři nebo čtyři roky úspěšně studoval a cítil se spokojeně. Je proto nezbytné zvážit jeho tzv. studijní předpoklady a motivaci ke studiu v zrcadle dosavadních studijních výsledků. Přitom důležité jsou nejen předpoklady intelektové, ke kterým náleží např. schopnost přijímat a zpracovávat informace a na jejich základě najít efektivní řešení, ale také předpoklady volní, které souvisejí s vůlí a schopností překonávat překážky. Významné jsou také studijní návyky.

Pokud má dítě problémy s učením už na základní škole a jeho postoj ke vzdělávání je víc než laxní, nelze spoléhat na to, že se to na střední zlepší. Když jeho dovednosti a zájem o praktické činnosti jednoznačně převyšují zájem o teoretické učení, docela určitě bude spokojen v oboru s vyučením a může se stát žádaným profesionálem.

Studijní motivace dítěte úzce souvisí s rodinným zázemím, ale i školním prostředím. Výzkumy byl prokázán vztah mezi vzděláním rodičů a ambicemi jejich dětí. Děti rodičů s vysokoškolským vzděláním mají vyšší motivaci ke studiu, samozřejmě za podmínky, že jsou respektovány jejich zájmy a schopnosti.

I když prospěch v základní škole je spíše orientačním vyjádřením skutečných schopností žáka, patří mezi kritéria pro přijetí na střední školu, které vyjma gymnázií a uměleckých škol stále více ustupují od klasických přijímacích zkoušek. Vysvědčení ze základní školy tedy určitou vypovídací hodnotu má. Je proto dobré se včas seznámit s požadavky přijímacího řízení na středních školách. Budou vyhlášeny a zveřejněny do konce ledna (pro umělecké obory a obory s talentovou zkouškou do konce října).

Jak posoudit schopnosti dítěte

Rodiče by se měli pokusit společně se svým dítětem pojmenovat jeho přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy i nedostatky a srovnat je s požadavky na studium a na výkon povolání. Je třeba zohlednit i zdravotní stav, který může v některých případech volbu ovlivnit. Věnovat výběru vhodného typu školy a oboru velkou pozornost je potřeba, i když podle různých šetření téměř 40 % absolventů středních škol nakonec najde uplatnění mimo působnost vystudovaného oboru (a za současné situace na trhu práce může být podíl ještě vyšší). Je totiž nezpochybnitelné, že znalosti a dovednosti získané studiem na střední škole absolventi v profesním i osobním životě stejně využijí.

Obraťte se na odborníky

Rozhodování o dalším studiu na konci základní školy je všeobecně považováno za významné období v životě adolescentů a zvolený typ vyššího vzdělávání do značné míry ovlivní jejich budoucí život. Touto problematikou se zabývá jeden ze segmentů kariérového poradenství s širokou sítí poradenských služeb jak v základní škole, tak mimo ni. Poskytované služby mají za cíl všestranně pomáhat jednotlivcům při rozhodování v otázkách vzdělávání a profesní přípravy pro budoucí povolání. Nejde však pouze o finální volbu oboru a školy, ale o dlouhodobý proces, ve kterém by mladí lidé měli poznávat své silné stránky, rozvíjet potřebné dovednosti, seznámit se s jednotlivými profesemi a nabídkami vzdělávání.

Vzdělávací nabídka je velmi pestrá a nelze se obejít bez dostatečných informací, které by se měly týkat i trhu práce, který se vzděláváním úzce souvisí. Děti a jejich rodiče nemusí výběr omezovat jen na nabídku nejbližší školy, naopak by měli před rozhodováním získat přehled o všech možnostech vzdělávání. Cenný názor získají od třídního učitele a výchovného poradce, kteří dítě znají a sledují z jiného pohledu.

Mohou také navštívit odborníky různých mimoškolních poradenských pracovišť. Široká síť informačních a poradenských středisek (www.portal.mpsv. cz) při úřadech práce poskytuje informace o povoláních a o uplatnění na trhu práce. V zákaznickém centru Ústavu pro informace ve vzdělávání (www.uiv.cz) a v informačních centrech pro mládež při Národním institutu pro děti a mládež (www.icm.cz) pomohou najít školu.

V případě, že se dítě potýká se studijními nebo výchovnými problémy, je vhodné obrátit se na psychology v pedagogickopsychologických poradnách, kteří provedou odborné vyšetření a poskytnou metodickou pomoc. Návštěva poradny by se neměla příliš odkládat.

Pracujte s internetem

Internet je stále významnějším informačním pramenem. Je na něm možné vyhledávat informace o možnostech vzdělávání, jednotlivých profesích a uplatnění na trhu práce, jsou zde i rady pro psaní životopisu, k přípravě na přijímací zkoušky na střední školu a pro získávání praktických dovedností (např. nácvik vyhledávání pracovních míst). Vzhledem k rozsahu dostupných informačních materiálů z oblasti volby povolání a světa práce na internetu může být problém s posouzením kvality obsahu a aktuálnosti. Internetové odkazy by tedy měly být prověřené nejlépe školou, která práci s internetem může využít ve výuce. Děti se totiž seznamují s informacemi pro volbu povolání, ale zároveň se učí získané informace kriticky hodnotit a samostatně s nimi pracovat.

Svým rozsahem a kvalitou poskytovaných informací se jedním z nejvýznamnějších internetových zdrojů při hledání vzdělávací cesty nejenom pro žáky, ale i rodiče, učitele a poradenské pracovníky stává Informační systém o uplatnění absolventů škol (ISA), který funguje na adrese: www.infoabsolvent.cz. Vyvinul jej Národní ústav odborného vzdělávání v rámci projektu VIP Kariéra a jeho hlavním cílem je všestranná podpora při rozhodování o volbě povolání, ktepříručku rou umožňuje komplexnost údajů, přehlednost a možnost vyhledávání informací podle různých hledisek.

ISA interaktivně propojuje čtyři sekce. Volba škol a oboru vzdělání přináší informace o oborech, obsahu vzdělávání (co se žák ve škole bude učit), školách, podmínkách pro přijetí, možnostech uplatnění po studiu aj. Část Absolventi škol a trh práce obsahuje analýzy a informace, které se týkají uplatnění absolventů jednotlivých oborů včetně nezaměstnanosti, aktuálního stavu na trhu práce a také finančního ohodnocení v jednotlivých profesích.

Multimediální průvodce volbou povolání pomáhá s jednotlivými kroky volby povolání. Základem jsou filmové scény z reálných pracovních prostředí zaměřené na typické znaky a požadavky vykonávaných činností, povolání a pracovišť, které doplňují kvízy a odkazy na odpovídající obory a školy. Sekce Problémy při studiu je určena spíše pro středoškoláky a přináší užitečné rady a doporučení odborníků, co dělat v různých problémových situacích při studiu, nabízí také s metodami efektivního učení a užitečné odkazy.

Mezi zpoplatněné, a přitom dobré informační zdroje patří např. www. volbapovolani.cz, kde se žáci učí samostatně formou e-learningových kurzů, mohou si otestovat svoje schopnosti, znalosti a předpoklady prostřednictvím série testů. Zajímavé jsou tzv. prezentační karty, které představují jednotlivé profese, školy a firmy. Zpoplatněné testy k volbě povolání nabízí také www.proskoly.cz, kde mohou žáci zjistit svůj pracovní typ osobnosti a předpoklady pro práci ve zvolených profesích. Test vznikl za spolupráce mnoha renomovaných odborníků z řad pedagogů a psychologů a vycházel z Hollandova modelu.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Rodina a škola č. 9/2009
nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666
Kores Škola Michael Rozumíme penězům Gymnázium Amazon Budování kapacit pro rozvoj škol II. Všechny učebnice pro základní a střední školy