Portál.cz > Úvodní stránka Pět světů a rizikové faktory s nimi spojené

Pět světů a rizikové faktory s nimi spojené

Když uvažujete o vývoji svého dospívajícího dítěte, je užitečné představit si, že žije v pěti nezávislých světech, které se však často vzájemně překrývají. Jsou to: vnitřní svět, skupina vrstevníků, rodina, škola a svět internetu (nebo vnější svět). Psychologové dnes již vědí, že s každým z těchto světů jsou spojeny určité rizikové i ochranné faktory, podle nichž se dá předem určit, v jaké míře se u dospívajícího vyskytnou citové problémy nebo problémy v chování. Níže najdete výčet příznaků, které signalizují, že v daném světě převažují rizikové faktory nad ochrannými.

VNITŘNÍ SVĚT

 • Pronikavý a nepolevující smutek.
 • Intenzivní a necharakteristická podrážděnost. 
 • Neschopnost zotavit se z prožitého stresu. 
 • Podivné či neobvyklé myšlenky. 
 • Rigidní a nepružné myšlení. 
 • Náhlá změna osobnosti. 
 • Posedlost smrtí nebo sebevraždou. 
 • Zneužívání drog. 

SKUPINA VRSTEVNÍKŮ

 • Dospívající se neúčastní běžných společenských akcí.
 • Nechce být členem žádného klubu, nemá koníčky a nesportuje. 
 • V jeho partě kamarádů došlo k náhlé změně. 
 • Nemá kamarády. 
 • Tají, s kým se kamarádí. 
 • Ve skupině vrstevníků se projevuje agresivně a násilnicky. 
 • Má kamarády, kteří se sebepoškozují. 
 • Má kamarády, kteří užívají zakázané látky. 

RODINA

 • Přílišná závislost na rodičích nebo na jednom z nich.
 • Hluboká nenávist vůči rodičům nebo vůči jednomu z nich. 
 • Neochota domluvit se na pravidlech či hranicích. 
 • Časté konflikty se sourozenci a jinými členy rodiny. 

ŠKOLA

 • Náhlé zhoršení školního prospěchu.
 • Nepozornost nebo nesoustředěnost. 
 • Odmítá dělat domácí úkoly nebo lže, že žádné nemá. 
 • Absence jakékoli vazby k učitelům. 
 • Odpor ke škole. 
 • Záškoláctví. 

INTERNET

 • Je obětí kyberšikany.
 • Je závislý na internetu. 
 • Volný čas tráví jedině na internetu. 
 • Když se ptáte, kolik času strávil na internetu, lže. 
 • Když je požádán, aby internet vypnul, je velmi podrážděný. 
 • Rozesílá elektronické zprávy se sexuálním obsahem. 
 • Stahuje si a rozesílá soubory zobrazující sexuální násilí a ponižování. 

 

Další varovná znamení

První, kdo si všimne, že dotyčný dospívající může mít vážné citové problémy nebo problémy s chováním, jsou často rodiče, učitelé nebo kamarádi. Kromě výše uvedených rizikových faktorů existují i další signály, například že dospívající je po dobu nejméně dvou týdnů plačtivý, špatně naladěný a rozmrzelý nebo že zjevně ztratil zájem o život a nebaví ho věci, které ho dříve těšily. Dalším varovným příznakem je to, že dospívající špatně spí, je apatický a nadměrně unavený, má potíže s myšlením a soustředěním, je posedlý svým vzhledem či příjmem potravy a hodně přibral, nebo naopak zhubl.

Varovným příznakem je i to, že dospívající dělá stále dokola něco, co zdánlivě nemá žádný smysl, trpí nevysvětlitelnými bolestmi hlavy, žaludku nebo něčeho jiného, opakovaně propadá vzteku a podrážděnosti, které jsou pro něj necharakteristické, provádí něco, co je pro něj netypické, například porušuje zákony, vyhledává vzrušení či se chová promiskuitně. Také bychom měli zbystřit, pokud pronáší poznámky typu „je mi strašně“, „chtěl bych se vším skoncovat“ nebo „už brzy nebudu nikomu na obtíž“.

Častý výskyt takovéhoto neobvyklého chování svědčí o tom, že se dospívající dostal do slepé uličky a že – podobně jako zaseknutá gramofonová deska – potřebuje, aby někdo zvenčí zasáhl. Obzvláště znepokojivý je poslední uvedený příznak, který může naznačovat, že dotyčný pomýšlí na sebevraždu.

Riskují zdravě?

Jak už víme, adolescence je období velkých změn, kdy dospívající přijímají nové role a povinnosti, přehodnocují své vztahy k dospělým, k vrstevníkům a ke společnosti jako takové a kdy experimentují se záležitostmi, které jsou pro ně symbolem dospělosti. Tyto přechody k dospělosti jsou často spojené s riskováním, jímž si adolescenti ověřují, že se svými schopnostmi a dovednostmi ve světě obstojí. Zdravé riskování funguje v jejich životě jako pozitivní nástroj, který slouží k objevování, rozvoji a upevňování vlastní identity. 

Nezdravé riskování je oproti tomu příznačné pro osoby s duševním onemocněním. Kupříkladu deprese se pojí s různými typy chování, které škodí zdraví – je to kouření, požívání alkoholu nebo zakázaných látek, odmítání potravy či chorobné přejídání. Nezdravým riskováním je také nechráněný sex, vyhledávání vzrušení a delikventní chování (poškozování cizího majetku, násilí, drobné trestné činy). Z průzkumů vyplývá, že adolescenti, kteří se dopouštějí jednoho typu rizikového chování, se s vysokou pravděpodobností dopustí i dalších. Často u nich také pozorujeme jeden společný rys a tím je nedostatečná vazba ke komukoli z dospělých, kteří se podílejí na jejich výchově. Jak již bylo zmíněno, blízký vztah k nějakému dospělému vzoru (k jednomu z rodičů nebo k jinému příbuznému, k učiteli, k trenérovi apod.) má zásadní pozitivní vliv na duševní zdraví dospívajícího. A právě tohle můžete ovlivnit vy. V každé rodině samozřejmě nastávají chvíle, kdy se dospívající děti uzavřou a nekomunikují. Jestliže mají mimo rodinu nějakého dospělého, jemuž důvěřují a s nímž si v tomto období mohou popovídat, je situace hned mnohem lepší.

Více se o tématu dozvíte v knize Psychické problémy v dospívání 
Zpět na seznam témat