Co je to Korán?

Co je to Korán?

Korán nelze srovnávat s jinými náboženskými texty, například s Tórou, Biblí, Mahábháratou a Ramájánou, protože není vyprávěním o dávných lidech – přestože obsahuje některé příběhy o prorocích a dřívějších národech. Není to „lineární text“ s chronologickým uspořádáním nebo s „logickým“ začátkem, prostředkem a koncem. Je to rytmická próza, epická báseň a symfonie, to vše v jednom velkolepém textu.

Celý text je rozdělen do 114 kapitol neboli súr a obsahuje celkem 6 236 veršů. Má tedy mřížovou strukturu, která vzájemně spojuje jedno slovo s druhým prostřednictvím rytmu, rýmu a významu. Struktura Koránu zajišťuje, že v textu nelze změnit jedinou tečku, neboť i ta nejmenší změna naruší rytmus textu.

Jedinečnost Koránu

O Koránu se říká, že je díky své zvláštní struktuře, pevně propojené podstatě každého slova a verše, výmluvnosti a kráse jazyka a přesnosti, úspornosti a jemnosti stylu „nenapodobitelný“. Změnit nebo zkazit Korán je nejen technicky nemožné, ale je dokonce nad lidské možnosti vytvořit byť i jediný verš podobné literární hodnoty. Samotný Korán vyzývá své čtenáře, aby vytvořili jedinou súru, která by se rovnala kterékoli části Koránu: „Jste-li na pochybách o tom, co jsme seslali služebníku svému, tedy přineste súru podobnou této a předvolejte si svědky své kromě Boha, jste-li pravdomluvní! Však neučiníte-li to – a vám se to věru nepodaří – pak střezte se ohně, jehož palivem jsou lidé a kamení a jenž připraven je pro nevěřící.“ (2, 23-4)

 

  

Díky svému zvláštnímu jazyku a struktuře je Korán relativně snadno zapamatovatelný. Jazyk vede přednášejícího od slova ke slovu, struktura se vyznačuje představivostí a barvitým stylem a vede od verše k verši. Přednášení Koránu je vysoce rozvinutou uměleckou formou. Má dvě obecně přijímané techniky: hudebně krásný přednes zvaný tadžwíd a pomalé a úmyslně jednoduché předříkávání tartíl. Mladí muslimové se od útlého věku učí přednášet Korán a učí se celý text zpaměti. Korán je tedy jedinou knihou v dějinách lidstva, kterou se lidé učí zpaměti od prvního do posledního slova. Na světě jsou doslova miliony lidí, kteří si říkají háfíz – znají Korán zpaměti.

 

Smysl Koránu

Korán je určen všemu lidstvu bez rozdílu rasy, místa a času. Jeho hlavním tématem je Bůh, lidé, společnost, příroda, rozum, proroctví a zjevení. Korán hovoří o transcendenci Boha a o skutečnosti, že Bůh přesahuje veškeré lidské vnímání, a tedy i omezení druhu; popisuje jeho atributy a obsahuje vhodné způsoby jeho velebení. Popisuje odpovědnost člověka jako jednotlivce i člena společnosti, neboť člověk je vyslanec Boha na zemi. Korán se často a opakovaně vyjadřuje o přírodě a zdůrazňuje význam, stabilitu a pravidelnost přírodních jevů. Asi 750 veršů, tedy téměř jedna osmina Koránu, velebí přednosti rozumu. Korán obsahuje 250 legislativních veršů, které udávají pravidla vztahující se ke společenskému a ekonomickému životu, trestnímu a mezinárodnímu právu.

 Podstata Koránu

Obsah a poselství Koránu je shrnuto v první kapitole. Označuje se jako Fátiha nebo umm al-Kitáb, Otevíratelka knihy. Tato krátká súra o sedmi verších tvoří první část každé muslimské modlitby a je opakována nejméně sedmnáctkrát denně, když muslimové odříkávají svých pět povinných denních modliteb.