Portál.cz > Portál v médiích > A. Roseová, L. Weissová: Rozvíjíme sebedůvěru dětí (M. Renotiérová)

A. Roseová, L. Weissová: Rozvíjíme sebedůvěru dětí (M. Renotiérová)

Autor: PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D. | Datum: 16.2.2004

Recenzovanou publikaci napsaly dvě autorky, Američanky, navzájem se dobře doplňující svým profesním zaměřením. A.Roseová se zabývá otázkami raného vzdělávání dětí, péčí o ohroženou mládež a problematikou rodičovské výchovy. Druhá autorka, L. Weissová, je psychoterapeutka se zaměřením na vývoj a citovou výchovu dětí.

Publikace je rozdělena do pěti samostatných kapitol podle věku dítěte: v intervalech od narození do 1.5 roku, do tří let, čtyřech let, pěti a šesti let.
Stručný Úvod definuje prostě a srozumitelně základní požadavky dítěte a jeho připravenost k edukaci v jednotlivých věkových kategoriích. Popsány jsou psychologické charakteristiky jednotlivých vývojových období dítěte, potřebné pro pochopení a pedagogické vedení při jeho výchově.

Každá kapitola je členěna na tyto části: Důvěra a jistota, Sebeuvědomování, Kompetence, Síla a vliv, Sebekontrola. V každé části je uvedeno několik her, vhodných k rozvoji daného tématu, s ohledem na příslušnou věkovou kategorii.
Popis jednotlivých her je rozdělen na pět částí. Dostatečně je ilustrují jejich názvy: Záměr, Co potřebujete, Postup, Další přínos, Co dále. U většiny her je na konci instruktivní ilustrace.
Uvedená publikace, která je určena rodičům a pedagogům, představuje užitečný a přehledný metodický text, z něhož lze podle věkové kategorie a záměru vychovatele lehce vybrat příslušnou hru. Členění jednotlivých částí je přesně zachováváno u všech her. Tato, i když praktická "algoritmizace" celé publikace, poměrně typická pro americký způsob myšlení, by však mohla svádět ke zcela mechanistickému výběru příslušných her.
Přestože jsou u každé z jednotlivých her v odstavci "Další přínos" a zvláště v textu "Co dále", uvedeny další varianty příslušné hry, domnívám se, že není kladen dostatečný důraz na specifickou individualitu každého jednotlivého dítěte, kterou je nutné plně respektovat. Jen tak je možné dosáhnout optimálního působení navržených hrových aktivit.
Je potřebné upozornit na absenci přehledu odborné literatury, která by mohla sloužit k další inspiraci čtěnáře.

V úvodu také autorky upozorňují pouze jedinou větou na možnosti rodičů podpořit rozvoj svého dítěte. I překladatelka si povšimla této skutečnosti a proto v krátké předmluvě k českému vydání alespoň stručně na ni reaguje. Vzhledem k možnosti využití publikace i pro rodiče, by byl vhodný doslov, který by reagoval na specifické charakteristiky našeho školství, případě i na jisté odlišnosti ve výchově dětí u průměrné české rodiny.
Lze pozitivně hodnotit, že nedostatek literatury k dalšímu studiu překladatelka vhodně kompenzuje anotacemi publikací z nabídky nakladatelství Portál. Tento kladný čin však poněkud snižuje skutečnost, že anotace jsou uvedeny až na posledních dvou stránkách grafickou formou reklamy. Tak mohou být lehce přehlédnuty či opomenuty.
Černobílé obrázky, hojně doprovázející text publikace, jsou zřejmě převzaty z originálu. Jejich nízká kvalita rozhodně nepodpoří estetické cítění dětí, ani jejich rodičů.

Přes tyto drobné nedostatky knížka v sobě skrývá velký potenciál námětů k výchovným činnostem či hrám s dětmi. Připomeňme si klasika a jeho publikaci Škola hrou, vycházející ze skutečnosti, že touto formou je možno nejlépe naučit dítě potřebným dovednostem, zejména v často opomíjené citové oblasti.
Nelze než souhlasit s reakcí psychologa, popsanou v české předmluvě k publikaci: "Kdybych byl malé dítě, chtěl bych se nechat vychovávat podle této knihy".

PhDr.Marie Renotiérová, Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0