Portál.cz > Portál v médiích > Diagnostika narušené komunikační schopnosti - Mgr. M. Těthalová

Diagnostika narušené komunikační schopnosti - Mgr. M. Těthalová

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 18.11.2003

Pokud je nějak narušena komunikační schopnost člověka, znamená to velký zásah do jeho života. Prvním předpokladem pro úspěšnou nápravu nebo alespoň zmírnění problému je fundovaná diagnostika. Ta je úkolem nejen pro logopedy, ale také pro foniatry, speciální pedagogy, neurology a v neposlední řadě rodinu člověka, jehož komunikační schopnost není v pořádku. Všichni odborníci, kteří jsou nějak zainteresováni na diagnostice poruch komunikace, jistě uvítají publikaci Diagnostika narušené komunikační schopnosti, která je dílem autorského kolektivu vedeného Viktorem Lechtou.

Řeč je vysoce komplexní a specificky lidská schopnost. Řečí se nerozumí „pouhé“ verbální vyjadřování myšlenek, ale také schopnost užití neverbálních prostředků. Řeč je úzce spojena s myšlením a motorikou. Neoddělitelnou součástí řeči je i její emoční složka a sociální kontext. Narušení komunikační schopnosti tak zasahuje do řady oblastí a může být způsobeno různými okolnostmi a problémy. Autoři v úvodu publikace vymezují základní pojmy, s nimiž se v diagnostice narušené komunikační schopnosti pracuje, a stanovují cíle, metody a techniky diagnostiky. Typickým specifikem diagnostiky narušené komunikační schopnosti je fakt, že jejím hlavním nástrojem je komunikace. Diagnostik proto musí počítat s tím, že první vyšetření může být neobjektivní (klient má trému nebo obavy). Publikace obsahuje návrh plánu vyšetření, které by mělo být komplexní, probíhat v klidu a případně provedeno opakovaně. Publikace obsahuje optimální popis komplexního vyšetření narušené komunikační schopnosti (zahrnuje vyšetření sluchu, porozumění řeči, motoriky, laterality, sestavení anamnézy a zmapování sociálního prostředí klienta).

Speciální část publikace se věnuje jednotlivým typům narušení komunikační schopnosti (narušený vývoj řeči, porucha zvuku řeči, poruchy hlasu, dyslalie, afázie, dysartrie, mutismu, dětského autismu, breptavosti, poruch čtené a psané řeči a koktavosti). Jednotlivé kapitoly věnované konkrétní poruše jsou uvedeny popisem poruchy, uvedením hlavních příčin a průběhu a pak následuje samotná metodika diagnostiky konkrétní poruchy. Kapitolu vždy uzavírá návrh záznamového archu k vyšetření poruchy. Jednotlivé kapitoly zpracovali odborníci specializující se na danou poruchu a české čtenáře potěší, že autorem kapitoly věnované poruchám čtené a psané řeči je Zdeněk Matějček. Za velmi přínosnou a vysoce odborně zpracovanou kapitolu považuji tu, která je věnována dětskému autismu. Najdeme v ní pregnantně formulovanou diagnózu autismu a popis jeho projevů. Protože je autismus poruchou pervazivní, tedy zasahující do celé osobnosti dítěte, je jím postižena pochopitelně také řeč. Člověk s autismem má potíže s porozuměním řeči, nechápe obrazné výrazy, nerozumí nadsázce a vtipu. Mívá bizarní projevy, které postihují i komunikaci (echolálie a echopraxe, nezvyklá intovace a frázování řeči). I ostatní kapitoly jsou pochopitelně na velmi dobré odborné úrovni.

Publikace Viktora Lechty a dalších odborníků je cenná tím, že poskytuje základní informace o jednotlivých typech poruch a o metodice jejich vyšetření. Doufejme, že se časem dočká českého překladu i její pokračování, které se věnuje terapii narušené komunikační schopnosti. Jedinou malou vadou na kráse Diagnostiky narušené komunikační schopnosti zanechání některých slovenských výrazů v českém textu (např. u osobní anamnézy najdeme pojem „osobitost gravidity“). Tato drobnost však nanejvýš pobaví a rozhodně nesnižuje kvality celé publikace.

Mgr. Marie Těthalová
speciální pedagog


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0