Portál.cz > Portál v médiích > J. Křivohlavý: Pozitivní psychologie (M. Renotiérová)

J. Křivohlavý: Pozitivní psychologie (M. Renotiérová)

Autor: PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D. | Datum: 4.5.2004

Autor je významný český psycholog, zabývající se zejména klinickou a sociální psychologií. Čtenářské veřejnosti je znám především svými vědecko-populárními publikacemi, které se zabývají konfliky, psychologií zdraví, komunikací, stresem atp.

Jeho talent podat srozumitelnou a pedagogicky vyváženou formou i obtížná témata tak, aby byla srozumitelná i nezasvěcenému čtenáři, se plně projevil i v uvedené publikaci.

Kniha představuje v Česku prvou práci, která se zabývá, byť v přehledné stručnosti, u nás málo známým, avšak významným trendem současné světové psychologie - pozitivní psychologií. Tento směr posouvá pozornost psychologů k pozitivním aspektům psychiky člověka. Zabývá se především, zjednodušeně řečeno, zdravím a nikoli výlučně nemocí, jak dosud bylo v medicínských a většinou i psychologických oborech obvyklé. Toto pojetí obecně představuje významný posun v myšlení a přístupu ke člověku, ve smyslu jeho celistvosti. Zmíněné celostní, holistické pojetí člověka znamená již samo o sobě pro čtenáře značný přínos.

Publikace je rozčleněna do tří stěžejních kapitol, které se zabývají nejdůležitějšími projevy lidské psychiky: nadějí, radostí a odpuštěním. Každá z těchto kapitol obsahuje několik částí, které pojednávají o určitých aspektech té které emoce. Např. definuje naději, jak vzniká, jak ji diagnostikovat, povzbudit, použít proti úzkosti atp.

Poslední, čtvrtá kapitola, je rozdělena na dvanáct částí. Dotýká se dvanácti závažných témat pozitivní psychologie. Mimo empatii, lásku, přátelství, moudrost, zde nalezneme i témata sebeocenění, morální motivace, vděčnosti či spirituality.
Texty jsou podle potřeby doplnňovány instruktivními schématy, grafy, modely, obrázky, tabulkami, vhodnými citáty moudrých a pod., které značně napomáhají hlubšímu pochopení probírané problematiky. Mimo několik, v publikaci uvedených testů, určených ke stanovení určitých parametrů emoce, jsou některé části textu napsány výraznou formou odrážek nebo číslování. Vedou čtenáře k hlubšímu zamyšlení a taak je lze dobře využít k uvědomění si svéého psychického rozpoložení.

Celá kniha je velmi přehledně textově upravena. Některé úseky jsou, jak již bylo řečeno, zpřehledněny číslováním a odrážkami. Významově důležité části kapitol jsou uvedeny výstižnými nadpisy. Spolu se vzornou grafickou úpravou tak vznikla publikace, v níž se čtenář nejen dobře orientuje, ale může textu využít i jako přehledné učebnice.

Publikace je napsána srozumitelně, s minimálním použitím úzce odborných výrazů, avšak s plným zachováním odbornosti textu. Pokud jsou tyto výrazy použity, vždy následuje jejich stručné vysvětlení. Jak sám autor uvádí, nebyla jeho úmyslem "žurnalistická" propagace zpracované tématiky, ale především podání hodnověrných informací. To vše zvyšuje užitnou hodnotu knihy i pro širokou čtenářskou obec.
V závěru publikace je uvedeno pět stran citací odborné literatury, české autory nevyjímaje. Nakladatelství Portál zde uvedlo několik svých publikací s příbuznou tématikou. To čtenáři umožňuje, aby si podle potřeby rozšiřoval své vědomosti. Citovaná literatura je však v drtivé většině výlučně odborná.

Domnívám se však, že pro nejširší čtenářskou obec, která se zajisté bude o tuto vyjímečnou publikaci rovněž zajímat, by bylo přínosné uvést alespoň několik knih, které se zabývají ryze praktickými návody, jak aplikovat témata pozitivní psychologii v běžném životě. Mám na mysli u nás vydané publikace, např. autorů, jako je Jampolski, Cirincione, Hay, atp., které jsou přístupné i neodborné veřejnosti, a jejichž úroveň je odborně akceptovatelná.
K samotnému obsahu publikace lze jen těžko něco dodat. Sám autor naznačil, že čerpal mimo jiné i z obsažného kompendia pozitivní psychologie Snydera a Lopeze, které má více než 800 stran formátu A4. Domnívám se, že jeho snaha se alespoň letmo, avšak přehledně, dotknout nejzávažnějších témat pozitivní psychologie, je přínosná. Připoměňme si názvy probíraných témat, zejména v poslední kapitole. Představuje též prvou knižní publikaci z tohoto oboru, vydanou v češtině. Výsledek můžeme označit za pozoruhodný, zvláště, pokud si uvědomíme, jak obrovské množství závažných informací se autorovi podařilo vtěsnat do pouhých 190 stran formátem malé knížky.

Nejzávažnější přínos recenzované publikace však lze vidět ve faktu, že přináší nový, pro mnoho čtenářů zajisté objevný, celostní pohled, a to nejen na psychiku člověka. Připomíná, že skutečnost není jen negativní, že současně existuje i pozitivní skutečnost a že jsou obě navzájem v určité rovnováze, definované zákonem příčiny a následku. Toto je velmi pozitivní sdělení, zajisté kladně motivující.
Proto lze, než doporučit čtenáři, aby se do této knihy pozorně začetl a pomalu, z úhlu nového, přínosného pohledu, se pokusil postupně objevovat sám sebe a tím objevit i ostatní lidi okolo něj.

 

PhDr.Marie Renotiérová Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0