Portál.cz > Portál v médiích > Klinická logopedie - recenze Z. Cséfalvay

Klinická logopedie - recenze Z. Cséfalvay

Autor: Zsolt Cséfalvay | Datum: 10.7.2003

Najnovšia monografia “Klinická logopedie” bola právom dávno očakávaná českými logopédmi, keďže od vydania poslednej učebnice logopédie už uplynulo 25 rokov. Autormi knihy sú najmä logopédi z praxe. Zostavovatelia, logopédka E. Škodová a foniater I. Jedlička pripravili pre študentov logopédie a pre klinických logopédov v praxi obsahovo a formálne kompaktnú publikáciu. Táto obsiahla monografia sa snaží vyplniť medzeru, ktorá v posledných desaťročiach existovala v Českej republike.

Autorom východiskových kapitol knihy je profesor Lechta (vedúci Katedry logopédie na UK v Bratislave), ktorý spracoval jasnú koncepciu logopédie a metódy logopedickej intervencie. Tieto kapitoly, ktoré sú kľúčové pri definovaní logopédie ako samostatnej vednej disciplíny, dopĺňajú ďalšie kapitoly, v ktorých sa ponúkajú informácie o klinickej logopédii (koncepcia, profesijná príprava a i.). Zaujímavým prínosom je časť, v ktorej E. Škodová a K. Neubauer špecifikujú osobitosti intervencie v klinickej logopédii.

Najrozsiahlejšiu časť publikácie tvoria kapitoly, v ktorých sa podľa logického algoritmu (terminológia, etiológia, symptomatológia, diagnostika, terapia, prognóza prevencia) ponúkajú solídne spracované informácie o narušenom vývine reči, afázii, dyzartrii, poruchách reči pri demencii, mutizme, palatolálii, rinolálii, poruchách plynulosti reči, dyslálii špecifických poruchách učenia a symptomatických poruchách reči. Autori sa snažili spracovať tieto časti tak, aby čitateľ dostal komplexný obraz o danom narušení komunikačnej schopnosti, s akcentom na jeho terapiu. Osobitne treba vyzdvihnúť snahu o spracovanie a sprístupnenie vlastných intervenčných postupov, ktoré boli vypracované na klinických pracoviskách v Českej republike.

Pri čítaní tejto veľmi obsiahlej monografie (viac ako 600 strán) čitateľovi neunikne skromnejšie zastúpenie modernej zahraničnej odbornej literatúry.
Pochopiteľne tu nijako nejde o to, aby v zozname použitej literatúry sa objavilo množstvo citácie zo zahraničnej literatúry bez toho, aby boli zmysluplne integrované a interpretované v texte. V opačnom prípade môže vzniknúť diskrepancia medzi zoznamom literatúry a informáciami v kapitole, tak ako to je v kapitole o afáziách (autorka M. Čecháčková). V tomto ohľade však možno vyzdvihnúť napríklad časti písané K. Neubauerom, ktorý sprístupnil pre čitateľov veľmi moderný prehľad o problematike porúch reči pri demencii a dyzartrie.

Domnievam sa, že pri niektorých druhoch narušenej komunikačnej schopnosti by mohli novšie informácie z literatúry poukázať na efektívnejší spôsob intervencie (napr. pri poruchách artikulácie sa v knihe veľmi málo akcentujú možné deficity fonologických procesov, pri dyslexii a dysgrafii je menej akcentovaný dôraz na jazykové deficity a pod.), resp. pomohli by logopédom v praxi, ktorí majú obmedzený prístup k modernej zahraničnej literatúre pozerať sa na niektoré aspekty narušenej komunikačnej schopnosti s inou – profesionálne kvalitnejšou – optikou.

Túto monografiu by výrazne obohatil moderne spracovaný pohľad na vývin reči (by výrazne obohatil túto monografiu,) keďže výskum vývinu reči dieťaťa sa dnes už najmä v zahraničí významne posunul dopredu.
Pre slovenského čitateľa budú najzaujímavejšie pochopiteľne kapitoly, ktoré v slovenských monografiách zaoberajúcich sa logopedickou problematikou absentujú: komplexný pohľad na starostlivosť o osoby s poruchami sluchu (foniatrický, psychologický a logopedický aspekt), poruchy komunikácie sprevádzajúce demenciu, poruchy prehĺtania a bližšie informácie o augmentatívnej a alternatívnej komunikácii. Niektoré z týchto oblastí patria v zahraničí do repertoáru pracovných činností logopéda, kým na Slovensku (okrem porúch sluchu) sa len objavujú v praxi logopédov sporadicky.

Užitočný je pomerne detailný slovník a register, ktorý umožní menej orientovanému čitateľovi porozumieť používaným pojmom a termínom.

“Klinická logopedie” sa iste stane jednou zo základných učebníc v Českej republike, ktorá vznikla po niekoľkoročnom intenzívnom snažení skúsených klinických logopédov z praxe. Možno práve príklad tejto knihy bude motivovať aj logopédov z praxe na Slovensku spracovať svoje klinické skúsenosti?

Knihu možno odporúčať slovenským čitateľom z viacerých dôvodov. Niektoré jej kapitoly budú zdrojom pre získanie nových informácií, iné ponúkajú možnosť komparácie viacerých intervenčných prístupov klinickej praxi.

V Bratislave, 12.4. 2003 Zsolt Cséfalvay, Katedra logopédie UK


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0