Portál.cz > Portál v médiích > Lékařská psychologie (recenze M. Svobody)

Lékařská psychologie (recenze M. Svobody)

Autor: Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. | Datum: 17.3.2003

Přednosta Ústavu pro humanitní studia na 1. lékařské fakultě University Karlovy prof. Jan Vymětal je autorem této obsáhlé knihy, kterou sám pokládá za učebnici pro mediky. Nutno konstatovat hned na tomto místě, že text svým rozsahem i obsahem daleko přesahuje postulovaný rámec. Je přehledem i pro lékaře, kteří překračují rámec rutiny ve své práci, je vhodná pro studenty psychologie a psychology v praxi, pro zdravotnický personál i pro další odborníky, kteří se setkávají ve své práci s nemocnými lidmi. Lze ji doporučit i vzdělaným laikům a dalším zainteresovaným.

První vydání knihy vyšlo v Kocourkově Psychoanalytickém vydavatelství v roce 1994, další tamtéž roku 1999. Tedy v necelých devíti letech vychází vydání třetí, což samo o sobě svědčí o potřebnosti a kvalitě textu. Vždy další vydání přinášejí mnohá rozšíření a aktualizace.

Po vymezení oboru přináší stručný přehled vývojové psychologie, v němž charakterizuje jednotlivá období v životním běhu člověka. Při popisu psychologie osobnosti se podrobněji věnuje motivaci a lidským potřebám. Akcentováním významu rodiny a deskripcí intrafamiliárních vztahů končí první část knihy ( části nejsou samostatně označeny, jde o nadřazené logické celky).

V dalším se autor zabývá otázkami vztahu lékař – pacient. Nepředkládá čtenáři jen proklamace, nýbrž jej seznamuje s konkrétními informacemi. Upozorňuje na Balintovské skupiny, které mohou předcházet či léčit syndrom vyhoření u zdravotníků ( Balintovu knihu má český čtenář k dispozici v překladu). Tento vztah je dále rozvíjen i ve filosoficko morálně laděné kapitole o přístupu k nemocným. Další oddíl uvádí konkrétní postupy a typy rozhovorů mezi pacientem a lékařem. Zvláštní pozornost je věnována sdělování nepříznivých zpráv pacientům a jejich příbuzným. Téma u nás dlouho opomíjené či dokonce přímo potlačované.

V následujících kapitolách autor mapuje jednotlivé formy kontaktu s pacienty či fáze jejich léčení. Od prvního kontaktu v ambulantní praxi přes ambulantní léčbu až k psychologickým aspektům hospitalizace. Dále se Vymětal věnuje jednotlivým oblastem, zasluhujícím zvláštní pozornost, jako je bolest a její ovlivňování, úzkost, strach, truchlení a deprese a jejich místu v lidském životě. Připomeňme, že Vymětal je editorem kolektivní práce o psychoterapii úzkosti a strachu, kterou pod názvem Speciální psychoterapie vydal Kocourek v roce 2000. Druhá část knihy je uzavírána kapitolou o hněvu, agresivitě a o jejich zvládání pomocí psychologie. Důležitá je pasáž o smrti a umírání a o psychologické péči o umírající i o pozůstalé. Oddíl „Duševní krize a krizová intervence“ není složen z obecných či planých frází, nýbrž obsahuje konkrétní postupy a poznatky.

Poslední část knihy se týká speciálních oblastí psychoterapie. Přibližuje čtenáři její základy, podrobně se věnuje psychoneuroimunologii a vztahu imunity k psychickému stresu a k ovlivňování tohoto vztahu. Text je ukončen stručným, avšak velmi informativním přehledem psychologické diagnostiky, o nichž kolují, a to i mezi lékaři, často značně zkreslené informace, které vedou na jedné straně k podceňování, na druhé straně k přeceňování jejího významu. Napomáhá tak lékařům k vytvoření postojů, které vedou k adekvátnímu očekávání od jednotlivých výsledků psychologického vyšetření. Popis spolupráce lékaře ( nejen psychiatra) a psychologa, možnosti jejich vzájemného ovlivňování a působení ve prospěch pacienta, symbolicky uzavírá tuto knihu.

Portál uvedl na trh další přírůstek do rodiny vynikajících publikací z oblasti medicíny, psychologie apod., které systematicky mapují danou oblast. Pokud čtenář bude kupovat tyto knihy, získá perfektní přehled o problematice, získá systematické vědomosti. Většina těchto publikací je od českých autorů, kteří znají světovou literaturu a předkládají českému recipientovi to nejnovější.

Kniha má všechny atributy dobré učebnice, je výbornou ukázkou toho, co udělá velké profesionální nakladatelství s textem. Zalomení stran, grafická úprava, přehlednost textu, to vše má vysokou pedagogickou hodnotu. K tomu autorovy jasné formulace a znalost problematiky.

V Dodatcích je uvedeno několik relevantních textů, se kterými je dobře být seznámen: „Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny“, dále „Práva pacienta“, „Charta práv hospitalizovaných dětí“, „Ochrana lidských práv a důstojnosti smrtelně nemocných a umírajících“ a konečně „Helsinská deklarace Světové lékařské asociace“.

Protože Vymětal knihu předepisuje jako povinnou literaturu ke zkoušce z lékařské psychologie pro mediky, jsou v dalším apendixu uvedeny i Otázky ke zkoušce a je zde i seznam doporučené literatury v českém jazyce (a kromě 2 titulů) od domácích autorů
Pro zájemce o hlubší studium je k dispozici praktický rejstřík a seznam použité literatury, zahrnující nejnovější tituly.

Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0