Portál.cz > Portál v médiích > M. Nadeau: Relaxační hry s dětmi (M. Renotiérová)

M. Nadeau: Relaxační hry s dětmi (M. Renotiérová)

Autor: PhDr. Marie Renotiérová Ph.D. | Datum: 23.2.2004

Autorka knihy přednáší na univerzitě v Montrealu, zabývá se psychologií sportu. V recenzované publikaci, určené rodičům či vychovatelům dětí od 4 do 10 let, představuje metodu opakovaného hraní - Rejoue - ve formě čtyřiceti her. Text vznikal na základě praktických zkušeností práce s dětmi této věkové kategorie. Vychází z psychologické erudice autorky a jejích zkušeností s dětskou relaxací. Soubor her byl otestován i jejími spolupracovníky.

Publikace je rozdělena na část teoretickou a na praktický popis čtyřiceti her. V dodatku je uveden soubor cvičení podle Jacobsonovy metody.
V úvodu autorka vysvětluje cíl publikace, jímž je zpřístupnit co nejširšímu spektru populace, především rodičům, pedagogům a vychovatelům, metodu relaxace za pomoci her, které jsou přizpůsobeny požadavkům dětí ve věku 4 až 10 let. Zmiňuje se o metodě opakovaného hraní, kterou nazývá "rejoue".
V prvé, rozsahem menší části knihy (devět stran), se zabývá teoretickými poznámkami k uvedenému souboru her. Definuje pojem relaxace a vysvětluje její účinky na psychickou pohodu dětí. Zmiňuje se i o dalších účincích relaxací, jako je zlepšení vývoje laterality, výkonnosti, stavů úzkosti, překonání nesmělosti atp.

Popsané hry jsou určeny dětem ve věku 4 - 10ti let. Provádění her trvá přibližně 3 až 7 minut a je možné s dětmi hrát v průběhu jediného dne 4 až 5 her. Autorka krátce popisuje kde a kdy je možné tyto hry hrát. Dále uvádí stručně šest základních relaxačních technik. Rozsáhlejší je část "Obecné rady", uvádějící řešení problémů, které mohou při hrách vznikat, spolu se stručnými radami pedagogům či rodičům, jak tuto herní činnost dětí vést.
Následuje část "Jak pomoci neklidným dětem", která podrobně v bodech uvádí, jak s takovýmito dětmi nejlépe zacházet. Podobně - formou bodů, je popsán způsob, jak do uvedených her zavést důležitý prvek - dýchání. V následujícím odstavci je stručně popsána otázka soustředění. Na konci této části knihy je krátce zmíněn význam smíchu pro psychiku.

Ve druhé, rozsáhlé části knihy je popsáno 40 relaxačních her. Při jejich popisu je vždy použita následující struktura:
Po názvu hry následuje část nazvaná "Plánování", kde je uveden cíl hry, stručně popsána činnost, kterou budou děti při hře provozovat, a jak je nutné se k této činnosti připravit.
V části "Popis hry" je podrobně popsáno, jak má pedagog hru dětem vysvětlit, včetně objasnění pojmů a předmětů, které by děti ještě nemusely znát.¨
Následující, nejrozsáhlejší část, uvádí podrobné pokyny, jejichž pomocí pedagog či rodič řídí průběh hry. K lepšímu pochopení činnosti jsou uvedeny v potřebném počtu jednoduché instruktivní kresby.
V části "Poznámka" autorka u některých her uvádí další možné varianty hry a možnosti jejího rozvíjení.
V dodatku je uvedena poměrně podrobně metodika soubor relaxací podle Jacobsona.
Teoretická část publikace je velmi stručná a uvádí poměrně méně systematicky formou krátkých bodů pokyny pro provádění relaxace a jejího navození formou her u dětí. Tato část zřetelně vychází ze zkušeností autorky při práci s dětmi. Je pojata především pragmaticky a nevynechává problematiku práce s neklidnými dětmi. Probírá otázku významu dýchání a jeho vlivu při relaxaci spolu s několika dalšími pokyny.
V krátkém odstavci, týkajícím se soustředění a jeho významu pro relaxaci (s. 21), je uvedeno doporučení, aby "děti zaměřily svou pozornost na svaly v těle, jinými slovy, aby se na ně soustředily". Toto doporučení není možné příjmout, neboť vyvolává, zvláště u neklidných dětí, silné svalové napětí, zvláště, pokud by souviselo s pohybem, či jeho představou. Nemohu posoudit, zda toto nesprávné doporučení vzniklo v důsledku méně přesného překladu. K docílení svalového uvolnění by bylo vhodnější použít např. formulace "uvědomíme si svaly na pravé ruce" (s 21).

Druhá část publikace, kde je uvedeno 40 relaxačních her, je napsána poněkud systematičtěji. Popis her je instruktivní, zahrnuje i otázky, ozřejmující dětem průběh hry, případně i přinášející informace, které by děti ještě nemusely znát. Tato část má za úkol co nejlépe dětem vysvětlit průběh hry. V oddílu Začínáme hrát jsou uvedeny konkrétní povely vychovatele, který jimi řídí průběh hry.
Kresby, které ilustrují každou hru, instruktivně popisují jednotlivá stadia. Přestože je jejich výtvarná hodnota diskutabilní, domnívám se, že napoví průběh hry, zvláště dětem.
U některých her je připojena část Poznámka, která naznačuje další možné varianty her, či instrukce, které v jejich popisu nebyly uvedeny.
Šest relaxačních technik, jejichž principy jsou krátce uvedeny v teoretické části publikace, je využíváno v jednotlivých popsaných hrách. Přestože v části Plánování, uvedené v každé z jednotlivých her, je zmínka, jak je navozeno zklidnění dětí, chybí zde odkaz na teoretickou část i na ostatní hry, které využívají stejného principu. Stejně tak nejsou hry využívající jednoho způsobu relaxace seřazeny do ucelené kapitoly. Tato skutečnost činí publikaci o něco méně přehlednou.

V knize není dostatečně a jednoznačně definována či popsána metoda "Rejoue", kterou tento soubor her používá. Pokud ji lze chápat jako "opakované hraní her", připomíná se mi staré české přísloví "opakování, matka moudrosti".
Přes uvedené nedostatky je možno publikaci označit za dobrý soubor velmi srozumitelně popsaných relaxačních her pro děti uvedeného věk

PhDr. Marie Renotiérová Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0