Portál.cz > Portál v médiích > Mentální retardace (recenze)

Mentální retardace (recenze)

Autor: PaedDr. Alica Vančová, CSc. | Datum: 15.7.2002

Na trhu s odbornou špeciálnopedagogickou literatúrou sa objavila zaujímavá publikácia českej autorky, dlhoročne sa zaoberajúcej problematikou výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých, Doc.PhDr.Ivy Švarcovej,CSc. Publikácia má názov „Mentální retardace“ s podtitulmi Vzdělávání, Výchova, Sociální péče. Publikáciu lektorovala Mgr.Marta Teplá. Publikácia má text rozčlenený do 16 kapitol, súčasťou sú bohaté prílohy. Zoznam literatúry obsahuje 57 prameňov českej, slovenskej i zahraničnej proveniencie. Ako autorka sama uviedla, publikácia je určená nielen pre študentov špeciálnej pedagogiky, ale i pre špeciálnych pedagógov, rodičov, učiteľov bežných škôl, pre vychovávateľov i širšiu verejnosť, s ohľadom na integračné a inkluzívne trendy. Autorka v publikácii sleduje predovšetkým otázky výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých (súčasný stav a nové trendy), ako aj začleňovania takto postihnutých do spoločnosti.

V 1. kapitole autorka predstavuje nové trendy v starostlivosti o deti, mládež a dospelých s mentálnou retardáciou, zdôrazňuje idey normalizácie, integrácie a humanizácie v prístupoch k nim. Ďalej hovorí o právach mentálne retardovaných a o tom, že všetci, aj ťažko mentálne retardovaní sa majú chápať ako vzdelávateľní. V pomerne obsiahlej štvrtej kapitole autorka prezentuje základné charakteristiky mentálne retardovaných ľudí, ich početnosť, diagnostikovanie a psychologickú charakteristiku. V 5. kapitole hovorí o príčinách a prevencii vzniku mentálnej retardácie. V šiestej kapitole informuje o súčasnom systéme výchovy a vzdelávania mentálne postihnutých v Čechách. Stručne popisuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých v predškolských zariadeniach, v špeciálnych (zvláštních - osobitných a pomocných ) základných školách, v rehabilitačných triedach pre ťažko postihnutých, v špeciálnych triedach pri bežných základných školách a ústavoch sociálnej starostlivosti ( v ČR sa doposiaľ používa tento názov). V nasledujúcej kapitole autorka predstavuje systém ďalšieho vzdelávania a profesijnej prípravy mládeže s mentálnou retardáciou v odborných učilištiach, praktických školách. Praktické školy v ČR pritom majú koncipovanú jedno-, dvoj- alebo trojročnú prípravu.
Didaktické princípy vzdelávania žiakov s mentálnou retardáciou sú témou ôsmej kapitoly. Tu je zaujímavá časť venovaná využívaniu augmentatívnej a alternatívnej komunikácie pri vzdelávaní ťažšie mentálne postihnutých. Taktiež je podnetná deviata kapitola - výchovná a vzdelávacia starostlivosť o ľudí s ťažkým a hlbokým postihnutím. Autorka uvádza filozoficko-výchovnú bázu starostlivosti a prezentuje také metódy ako snoezelen a využívanie psychorelaxačnej miestnosti.
Ďalšou problematikou, ktorej autorka venuje pozornosť, je integrácia žiakov s mentálnym postihnutím. Všíma si jej sociálne, psychologické a pedagogické aspekty.
Jednu samostatnú kapitolu autorka venuje otázkam výchovy a vzdelávania detí s Downovým syndrómom; ďalšiu kapitolu venuje výchove a vzdelávaniu autistických detí.
Autorka neopomína ani otázky výchovy detí s mentálnou retardáciou v rodine. Taktiež rozoberá problematiku ústavnej starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím a kladie dôraz na nutnosť humanizácie a demokratizácie života klientov v zariadeniach ústavnej starostlivosti.
V ďalšej časti publikácie autorka stručne popisuje osobnú asistenciu, pestúnsku starostlivosť, neformálnu komunitnú starostlivosť, služby dočasnej výpomoci ako dôležité prvky v komplexnej starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím
Spoločenské organizácie, občianske združenia a ich úlohy v starostlivosti o mentálne postihnutých sú témou šestnástej kapitoly.
V prílohách autorka uvádza aktuálnu legislatívu upravujúcu vyššie spomínané oblasti starostlivosti o ľudí s mentálnym postihnutím v Českej republike.

Publikácia Doc. Švarcovej je celkom iste prínosom pre odbornú špeciálnopedagogickú verejnosť. Je dobrým študijným materiálom nielen pre študentov špeciálnej pedagogiky, ale pomôže zorientovať sa v problematike aj učiteľom bežných škôl. Taktiež môže byť nápomocná rodičom detí s mentálnym postihnutím. Cenné sú kapitoly venované novým trendom v prístupoch k ľuďom s mentálnym postihnutím, ako aj časť venovaná otázkam vzdelávania ťažko ( a viacnásobne) postihnutých.

PaedDr.Alica Vančová,CSc.
Katedra pedagogiky mentálne postihnutých
Pedagogická fakulta UK Bratislava


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0