Portál.cz > Portál v médiích > Nejčastější poruchy chování dětí (recenze M. Renotiérové)

Nejčastější poruchy chování dětí (recenze M. Renotiérové)

Autor: PhDr. Marie Renotiérová | Datum: 25.2.2003

Recenzovaná kniha představuje ucelenou, pragmaticky zaměřenou příručku, která stručnou, avšak obsažnou formou přináší důležité informace, se kterými by se rodiče a pedagogové, setkávající se s nestandartními poruchami chování dětí měli obeznámit.

Forma publikace připomíná slovník, jakýsi "help", velmi přehledně psaný, bez nadbytečné teorie, z praxe přímo pro praxi. Čtenář zde lehce nalezne potřebné údaje a odpovědi na své otázky. Autor knihy, speciální pedagog, je ředitelem školy pro děti s poruchami emocí, chování nebo učení a jeho pojetí této učebnice svou konstrukcí připomíná promyšlené, poradenskou praxí propracované a "vyladěné" přípravy do vyučovacích hodin. Pokud je to možné, vyhýbá se autor odborným termínům.Jestliže je nezbytné je použít, vysvětluje je co nejsrozumitelněji tak, aby je správně pochopili i rodiče či pedagogové, kteří nemají potřebné vzdělání. Autorovi nelze upřít značnou praxi při jednání s rodiči žáků - ožehavé problémy jsou rodičům podávány s citlivostí a taktem.

Publikace je rozdělena do tří samostatných celků: obecné části, oddílu popisující poruchy chování dětí, a části příznačně nazvané "Co dělat".

Oddíl, nazvaný "Obecné otázky", je rozdělený do tří kapitol. Prvá se zabývá základní otázkou, zda je s dítětem opravdu něco v nepořádku a obsahuje podrobné odpovědi na ddotazy, které rodiče nejčastěji trápí. Část je jich napsána formou přímého dialogu - otázek a odpovědí, a je evidentně převzatá z poradenské činnosti autora. Druhá kapitola probírá obtíže dítěte z pohledu rodičů a poukazuje na zřejmé, "viditelné" příčíny, jako je genetika, nemoc, rodinné prostředí a další. Poslední kapitola se zabývá skrytými příčinami problémů dítěte. Jsou zde probírány otázky týrání a zneužívání, šikany a domácího násilí - u nás v současné době velmi aktuálních problémů. Pozornost je věnována chování rodičů a rodinnému zázemí i potížím ve škole. Každá kapitola je uzavřena shrnujícím závěrem.

Druhá, obsažnější část knihy probírá jednotlivé poruchy, které se v dětském věku projevují. Ty jsou velmi přehledně podle vzájemné podobnosti rozděleny do tří skupin, v nichž jsou podrobně uvedeny parametry jednotlivých poruch. Každá z uvedených poruch je stručně, avšak velmi výstižně a srozumitelně popsána v 10 částech - otázkách, které jsou pro všechny uvedené poruchy totožné. Autor zde opět zřetelně vychází z praktických zkušeností,z nejčastěji kladených dotazů bez zbytečného teoretizování. Takto bylo vytvořeno jednotné schéma popisu jednotlivých poruch chování, které má nejen vysokou hodnotu informace, ale je uživatelsky přívětivé, přehledné a zejména z hlediska otázek rodičů dětí citlivě zpracované.

Pro ilustraci uveďme její jednotlivé oddíly:

1. Co to je?
2. Jedná se o běžnou poruchu?
3. V jakém věku se objevuje?
4. Vyskytuje se u chlapců i u dívek?
5. Je dědičná?
6. Zlepší se stav dítěte?
7. Mohlo by mít dítě zároveň i jinou poruchu?
8. Mohlo by být chování dítěte způsobeno ještě něčím jiným, než touto poruchou?
9. Jaký dopad bude mít porucha na chování dítěte?
10. Jaké budou pravděpodobně pocity rodičů?

Kapitola je navíc ještě velmi vhodně doplněna (v přehledné a zhuštěné formě) popisem některých poruch, které se zpracovávaným tématem knihy přímo nesouvisí, ale dotýkají se jej. Např. poruchami příjmu potravy, otázkou pomočování, poruchami spánku atp. Jak je zřejmé, i tato část má pro čtenáře vysokou vypovídací hodnotu.

Třetí část, nazvaná "Co se dá dělat", se dotýká především rodičů. Rozebírá nejen otázky, kde hledat pomoc pro dítě, ale jak by měli rodiče danou situaci zvládnout.Vše na základě poznatku, že pomohou-li rodiče sami sobě, pomohou i dítěti. Tento pohled na řešení problémů dětí, kdy rodiče pomáhají tím, že vytváří vlastním chováním socioekologicky příznivé a vyrovnané rodinné klima a tak pomáhají k úzdravě dítěte pouze vlastním příkladem, je v naší obecné populaci téměř neznámý.

Kapitola 7 nazvaná "Doma" uvádí nejen obecné zásady uspokojení psychologických potřeb dítěte. V přehledných bodech autor zcela konkrétně popisuje, jak žádané prakticky dosáhnout. Např., jak dítě podpořit, jak s ním komunikovat, trestat, odměňovat, jak pomáhat při tělesném cvičení atp. Problémy dítěte, či stavy, které tyto problémy provázejí či zhoršují, jsou velmi často psychosomatickou reakcí dítěte na stresory prostředí a je možno je řešit jeho citlivou změnou. Jako typický příklad lze uvést problém enurézy, v našich podmínkách zhusta (a často zbytečně) řešený ordinací psychofarmak.

Další kapitola, určená pedagogům , podává stejně zasvěcené praktické rady , jako kapitola předchozí. Nezanedbatelné místo zde má problematika zajištění podpory školního kolektivu dítěte.

Velmi cenné jsou navržené zásady a postupy, které je vhodné použít pro jednotlivé skupiny problémových žáků. Přestože (jak i samotný autor uvádí) některé postupy je vhodné realizovat pouze ve spolupráci se speciálním pedagogem, bylo by velmi účelné, aby se s nimi podrobně seznámili i ostatní pedagogové. A nebojím se je doporučit jako látku k přemýšlení i některým rodičům.

Poslední kapitola uvádí ve zjednodušené formě různé terapeutické techniky za účelem získání všeobecného přehledu. Přestože jsou tyto techniky uváděné v širokém spektru, zasvěcenému odborníkovi mohou chybět i např. techniky jógy se svými hluboce propracovanými metodami relaxace, případně jiné, tzv. alternativní metody.

Přínosem je příloha, která se zabývá diagnostickými kritérii, v českém překladu záslužně nahrazenými u nás užívanými kritérii MKN-10. Stejně tak je nahrazen původní seznam literatury výběrem publikací, které jsou dostupné u nás.

Lze vyzvednout i fakt, že české vydání lektoroval odborný pracovník. Jeho "vstupy" spolu s redakčními poznámkami velmi vhodně přibližují publikaci našim podmínkám.

Recenzovanou knihu je možno doporučit k přečtení a k zamyšlení i rodičům (a pedagogům), jejichž děti netrpí poruchami chování. Zde uváděné pedagogické přístupy k dětem mají totiž obecnou platnost. V tom spočívá jedna z deviz této přehledné příručky, jejíž vydání považuji za dobrý počin nakladatelství Portál.

PhDr. Marie Renotiérová, Ph.D.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0