Portál.cz > Portál v médiích > Poruchy psychického vývoje (recenze M. Těthalové)

Poruchy psychického vývoje (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 17.7.2002

Každý z nás jsme jedinečnou osobností, máme svá specifika a charakteristiky. Někdo je introvertní, jiný zase otevřený a přátelský ke všem. Různost osobností v rámci tzv. normality nezpůsobuje žádné obtíže a nevyžaduje zásah odborníka. Pokud ovšem osobnost vybočí z běžné variability, mluvíme o psychopatologii. Uznávanou odbornicí z oboru psychopatologie je bezesporu doc. Marie Vágnerová. Její publikace Psychopatologie pro pomáhající profese je určena všem, jejichž profese nebo studium má psychosociální rozměr.

Abychom mohli definovat problém v oblasti psychického vývoje, musíme se především seznámit s tzv. normou. Autorka nás proto v úvodu informuje o různých výkladech slova norma. Norma se může stát ideálem, může ji stanovovat skupina nebo pozorovatel. V každém případě norma vychází ze znalostí o psychologii člověka. Dalším předpokladem poznání poruchy je znalost mechanizmu jejího vzniku. Autorka popisuje vliv stresu, deprivace nebo traumatu na lidskou psychiku a uvádí, které poruchy mohou jimi být vyvolány. První část obsáhlé publikace autorka uzavírá přehledem nejčastějších poruch jednotlivých psychických funkcí. Odborník se může např. setkat s poruchou vnímání, myšlení, pozornosti i emocí. Autorka charakterizuje každou poruchu sice stručně, ale velmi výstižně.

Druhou část publikace věnovala autorka psychologické problematice nemocných a zdravotně postižených. Nemoc považuje nejenom za biologický, ale i sociální problém. Zejména dlouhodobě nebo těžce nemocný se dostává do izolace, podrobuje se řadě vyšetření a zákroků a někdy se může cítit pouze jako věc, kterou posílají z místa na místo. Reakce okolí se pohybují mezi projevy sentimentu a soucitu k obviňování nemocného, že si za svou bolest může sám. Autorka popisuje charakteristické reakce na sdělení závažné diagnózy. Nemocný nejprve nemoc popírá, poté postupně přijímá skutečnost, přičemž může ze situace unikat nebo naopak útočit na odborníky, a v poslední fázi se smiřuje s problémem a je schopen konstruktivního řešení problému. Podobný průběh má smiřování se s diagnózou blízkého člověka, zejména dítěte. Pokud pracujeme s člověkem, který prochází takovouto životní situací, měli bychom v první řadě zjistit, ve které fázi se nachází. Ani dlouhá doba od sdělení problému totiž nezaručuje vyrovnání se s nepříjemnou skutečností. Zvlášť rodiče dětí s postižením mohou zůstat několik let ve fázi úniku a útoků, a to zejména na zdravotníky. Rodiče dětí s postižením potřebují nejen naši odbornou pomoc, ale i lidské pochopení. Uvědomme si, že narozením dítěte s postižením se rodičům mnohdy zhroutila představa o vlastní budoucnosti. Mimoto se dostávají do izolace a někdy mají i ekonomické obtíže. Pokud tedy pracujeme s dětmi s postižením nezapomeňme na jejich rodiče.

Třetí a nejobsáhlejší část publikace obsahuje přehled vybraných poruch psychiky a chování. Autorka uvádí nejen charakteristiku poruch, ale i diagnostická kritéria, varianty v rámci jedné poruchy, informuje nás o klinických projevech i sociálním významu psychické patologie. V této části knihy najdeme informace o demenci, mentální retardaci, pervazivních vývojových poruchách, psychotických poruchách, schizofrenii a neurózách, ale i poruchách příjmu potravy nebo poruchách spojených s životním stylem.

Poslední část knihy autorka věnovala problémům vyvolaným sociální patologií. Nevhodné působení rodiny, týrání nebo nelaskavé chování ze strany rodičů způsobují dětské psychice těžké rány. Poruchu psychického vývoje může způsobit i sociokulturní odlišnost rodiny. Příslušnost k jinému etniku bývá majoritní společností vnímána jako něco špatného a nehodnotného. I malé děti se mohou setkat s projevy rasizmu vůči své osobě. Vývoj psychiky ohrožuje také nezaměstnanost. U dospělého může vyvolat depresi a přispět k vytvoření „povalečského“ stylu života, kdy se spoléhá pouze na pomoc společnosti a sociální dávky. Nezaměstnaností rodičů však trpí také děti. Jednak se dostávají do jiné sociální situace („jak to, že máš tátu pořád doma?“, ptají se jej spolužáci a někdy i učitelé), ale pociťuje nepříznivě i ekonomické problémy rodiny. Pokud tedy pracujeme s člověkem, který má psychické obtíže, mysleme i na možnost, že je v materiální nouzi.

Publikace Psychopatologie pro pomáhající profese přestavuje užitečného pomocníka pro všechny odborníky, kteří se mohou setkat s klientem, jehož psychický vývoj je odlišný. Přes obsáhlost a vysokou odbornost je kniha Psychopatologie pro pomáhající profese velmi přehledná a poskytuje vynikající orientaci v problematice. Autorka doplnila odborný text řadou příkladů z praxe a každou kapitolu uzavřela několika „kontrolními“ otázkami, které čtenáři pomohou shrnout daný problém. Je mi velmi líto, že jsem publikaci Marie Vágnerové neměla k dispozici již během svého studia. Velmi by mi usnadnila proniknutí do problematiky lidské psychopatologie.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0