Portál.cz > Portál v médiích > Prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí

Prevence a náprava poruch komunikace u mladších dětí

Autor: PaedDr. Eva Škodová | Datum: 25.6.2002

Recenze z Asociace klinických logopedů.

Formální stránka:

Rozčlenění obsahu na jednotlivé kapitoly podle typů cvičení rozvíjejících verbální i neverbální dovednosti , je logické , jasné a přehledné a usnadňuje tak čtenáři rychlou orientaci v textu. Jednotlivé kapitoly jsou pak také zpracovány velmi přehledně.
Výborný je i překlad do češtiny. V této oblasti není vždy snadné přizpůsobit jiný jazyk domácím jazykovým prostředkům – zde toto úskalí překladatelka zvládla dokonale. Velkým kladem s ohledem na cílovou skupinu čtenářů široké veřejnosti je i užití jen nezbytné odborné terminologie. Užité jazykové prostředky jsou dobře srozumitelné pro odborníky ( logopedy, pedagogy) i pro laiky ( zejm.rodiče malých dětí).
Kniha je velmi dobře zpracována i graficky. Obrázky jsou jednoznačné a dobře srozumitelné. Vynikajícím nápadem je i zařazení záznamových listů.

Obsahová stránka :

Rozdělení publikace na jednotlivé kapitoly podle uvedených tematických okruhů ukazuje na vysokou odbornou erudovanost autorů a velkou zkušenost v práci s malými dětmi na počátku rozvoje komunikačních schopností. Jednotlivé kapitoly, hry a cvičení v nich uvedené zcela respektují zákonitosti vývoje řeči a přiměřenou úroveň percepčních i motorických dovedností v raném a předškolním věku.
Autorky svou prací potvrzují trend, který se v posledních letech prosazuje i v domácí odborné logopedické péči, t.j. k rozvíjení řečových schopností využívat co nejvíce hru i všech složek osobnosti dítěte včetně neverbální komunikace, aniž by sama řeč byla zdůrazňována.
Každá kapitola obsahuje obecné principy, které popisují smysl uvedených cvičení a her. To je velmi důležité k pochopení celé problematiky komunikace a jejích poruch zejména pro rodiče dětí: ti po terapeutovi velmi často vyžadují jen rozvíjení řeči, aniž by brali v úvahu nutnost rozvíjení všech smyslů i všech souvisejících pohybových činností a dovedností, nutných ke správnému rozvoji řeči.
Všechny uvedené hry a cvičení jsou voleny tak, aby jich rodiče, terapeuti i pedagogové mohli co nejvíce využívat v denních činnostech. Vynikající je velká variabilita her, zaměřených na rozvoj konkrétní dovednosti, nezbytné nejen pro další vývoj řeči, ale schopnosti a chuti komunikovat vůbec. Všichni zúčastnění v publikaci najdou dostatek nápadů i návodů, jak je při běžné denní činnosti realizovat. Dítě pak není stresováno drilem nebo nutností něco „předvést“ ve chvíli, kdy samo nemá chuť.
Rodiče, terapeut i pedagog mohou také velmi dobře využívat záznamové listy – to jim usnadní další výběr vhodných cvičení, i kontrolu míry pokroku v jednotlivých oblastech.

Závěr:

Publikace je výborně zpracována po všech stránkách.
V oblasti prevence výrazně přispěje všem osobám, které se o malé dítě starají, k pochopení souvislostí i zákonitostí , bez kterých se komunikace a řeč nemůže v plné míře rozvinout.
V oblasti terapie vývojových poruch řeči a pedagogické práce s těmito dětmi je výrazným přínosem výběr a zaměření konkrétních činností a cvičení ke zlepšení komunikačních obtíží. Záleží již jen na kreativitě rodičů, terapeutů i pedagogů, s jakou budou jednotlivá cvičení aplikovat v praxi.
Takto zpracovaná publikace, plná dobrých nápadů a konkrétních postupů, jistě výrazně obohatí terapii malých dětí s komunikačními problémy a usnadní zejména rodičům každodenní práci při rozvoji komunikačních schopností jejich dítěte.

Nakladatelství PORTÁL,a.s., nelze než poblahopřát a poděkovat za vydání vynikající odborné, ale zároveň i pro laiky dobře srozumitelné publikace, jakých je na našem knižním trhu stále málo.

Publikaci můžeme plně doporučit všem klinickým i školským logopedům, učitelům běžných i speciálních mateřských škol, i speciálním pedagogům ve speciálně pedagogických centrech a střediscích rané péče.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0