Portál.cz > Portál v médiích > Psychobiologie

Psychobiologie

Autor: Jaromír Kopeček, PhD. | Datum: 24.11.2000

Co říci o psychobiologii? Nejlépe by snad bylo začít od samého konce a zacitovat ze shrnutí poslední kapitoly: V této knize jsme se pokusili charakterizovat vývojovou psychobiologii a ukázat, jak by mohla vést ke sjednocení psychologie a biologie. Věříme, že takové sjednocení bude mít podstatné důsledky jak v praktické oblasti lidského života, tak v odtažitějším světě akademickém. Soustředili jsme se na fakta a myšlenky z oblasti základního výzkumu.

Hned na začátku by bylo také vhodné upozornit, že se nejedná o čtení do tramvaje. Nejde jen o velký formát, tvrdé desky a necelých 500 stran. Jde především o styl. V zásadě bych knihu charakterizoval jako vysokoškolskou učebnici, tedy poměrně náročný text. Přečíst v tramvaji se také dá - sám jsem to vyzkoušel. Musíte se ovšem smířit s tím, že některé pasáže budete číst tři krát. Zkrátka, vyžaduje pozorné čtení.
Spojení vědy sociální a přírodní je neobyčejně těžký úkol, který spojovatele staví do nemilé pozice „mezi obory“, kde zpravidla sklízí jednu ťafku za druhou, nejčastěji z obou stran. Zvláště je-li jedna z věd hodnocena za „měkkou“ a druhá za „tvrdou“. Bohužel pro tradicionalisty obou oborů již zřejmě nastal čas pro vyřešení některých problémů, které se bez podobné syntézy neobejde.
Samotnému se mi práce zdála místy až příliš defétistická a jen mnohaslovně naznačující a opisující biologická a evoluční zdůvodnění, která jsem měl za všeobecně přijímaná a naopak neustále upomínající psychologické postupy. Až při důkladném začtení mi došlo, že je psána především pro absolventy psychlogických směrů, tedy že cílem je přiblížit nenásilnou cestou výsledky a možnosti využití biologie psychologům, kteří k přírodním vědám mohou mít místy až profesní odpor. Ostatně, kdybych si zadní stranu přebalu nepřečetl až po dočtení celé knihy, věděl bych to, oba autoři jsou psychologové; G.F. Michel je vedoucím katedry psychologie DePaulovy univerzity v Chicagu a C.L. Mooreová profesorkou psychologie na Massachusettské univerzitě v Bostonu.

Dalším důvodem pro opatrnost zřejmě je, že autoři znají své Pappenheimské a dobře vědí, že každý nevhodný obrat, či slovní spojení může být vyložen zcela rozdílně s původním záměrem. Odstavec, ze kterého je citováno v úvodu této recenze dále pokračuje: Dějiny však poskytují mnoho příkladů změn veřejné politiky i obecného způsobu myšlení, které vyvolaly právě myšlenky a údaje poskytnuté vědou. I když jsme se nezdržovali u sociálních otázek, měli jsme je při psaní této knihy na paměti. Zřetelně je patrný jistý odstup od jásavých a bezbřehých aplikací genetiky. Cejch genetického determinismu, mající od třicátých let tvar hákového kříže, jest zjevně ožehavým nebezpečím, byť i v náznaku. Ostatně varování před upadáním do řešení pseudoproblémů se objevují na více místech knihy.
Téměř filozofický text připomínají prvé tři kapitoly knihy, zabývající se definicí základních pojmů. Zvláště pozorné je definování termínů putujících mezi více obory, nezřídka s posuvem významu, jež pak slouží jako úhelný kámen mnoha pseudoproblémů. Velmi zajímavá je zde pasáž věnovaná rozdílu mezi podmínkami nutnými a postačujícími. Tyto pojmy v matematice dostatečně známé, nejsou na poli obou sjednocovaných věd místy náležitě rozlišovány. Autoři vystupují proti biologické podmíněnosti morálních a politických záležitostí a brání hierarchické uspořádání ve vědě a redukcionismus. Syntetická teorie evoluce je jim místy příliš macešská k vnějším vlivům a upřednostňují koevoluci organismu a prostředí.
Přesto se autorům také podařilo „ujet“, když tvrdí, že objevy učiněné psychology není možné učinit biologickými metodami, podobně jako vlastnosti vody není možné odvodit z vlastností vodíku a kyslíku, což samozřejmě lze. V závěru knihy ovšem tvrdí: Samozřejmě je možné, že někdy bude pricipiálně možné vyložit všechny vlastnosti individuálního organismu na základě molekulárních dějů (stejně tak by mohlo být principiálně možné takto vyložit všechny vlastnosti populací). koneckonců takové redukci nebrání žádné zásadní důvody. (str. 430) Takže jsem jim tu vodu odpustil, jako básnický příměr.

Po třetí kapitole se kniha tak říkajíc lomí a další dvě kapitoly jsou věnovány evoluční teorii a genetice. V pasáži věnované genetice jsou probrány základy, metody a cíle této vědy. Na pozadí komplikovaných experimentů studujících faktory ovlivňující vývoj zvířat a studií prováděných na lidech, např. na dvojčatech, je zajímavě ukázána kvalitativní „síla“ těchto experimentů. Na příkladě zpětné vazby bílkovin na transkripci genu, podle nějž byly sestaveny autoři ukazují svou příchylnost k teorii koevoluce.
Další kapitoly jsou postupně věnovány vývoji chování od rozrůzňování oplodněného vajíčka, přes embryonální vývoj až k procesu učení a chování mláďat. Celý proces je opět ilustrován řadou zajímavých experimentů věnovaných třeba vlivu interakce zárodků s rodičem (ať už ve vajíčku nebo v děloze) nebo procesu diferenciace nervové tkáně.
V předposlední kapitole věnované etologii a srovnání chování lidí a zvířat je kladen důraz na studium chování zvířat „pro pochopení chování zvířat“, tj. přírodopisný přístup na rozdíl od studia chování zvířat „pro pochopení chování lidí“, antropocentrický přístup. Vše s tradičně puntičkářským rozlišováním metodik a postupů a varováním před unáhleným přenášením závěrů z druhu na druh.

Mám-li bych celou knihu shrnout, musím napsat, že je psána velmi opatrně a nachází mnohé nejasnosti i na jevech,které se již dlouho objevují v populární literatuře. Kniha uspokojí zájemce o rigidnější definice v oblasti spojení psychologie a biologie. Zajímavou by mohla být i pro ty, kterým se zdají názory v populárních knihách o tématu příliš rozjásané nebo ty, kteří by je potřebovali precizovat pro další užití. Posledně jmenovaní využijí i třicet stran odkazů na další literaturu (doplněnou i o české překlady).

Recenze byla původně napsána pro www.neviditelnypes.cz. Autor souhlasí s jejím zveřejněním.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0