Portál.cz > Portál v médiích > Psychologie - Prof. PhDr. Jan Vymětal

Psychologie - Prof. PhDr. Jan Vymětal

Autor: Prof. PhDr. Jan Vymětal | Datum: 28.5.2003

Recenzovaná kniha je úvodem do psychologie a v češtině vychází již ve druhém vydání. Ihned na začátku posouzení je třeba zdůraznit, že se jedná o mimořádné dílo, které vyšlo v USA v r. 2000 již po třinácté a bylo dosud přeloženo do čínštiny, francouzštiny, hebrejštiny, italštiny, němčiny, portugalštiny, španělštiny a nyní i do češtiny.

Editorkou učebnice je americká klinická psycholožka Rita L. Atkinsonová. Jako hlavní spoluautory si vybrala R.C. Atkinsona, D.J. Bema, S. Nolen – Hoeksemaovou a E.E. Smitha. Vedle zmíněné psycholožky a psychologů do knihy přispěla ještě celá řada autorek a autorů, kteří zpracovali úzce specializovaná témata.

Učebnice základů psychologie vyšla prvně zásluhou E.J. Hilgarda již před 50 roky (1953). Přímo či nepřímo jí byli ovlivněni učitelé psychologie na filozofických fakultách v českých zemích a samozřejmě i jejich studenti, a to prakticky všech poválečných psychologických generací až do současnosti. Proto její přístupnost v českém jazyce třeba jednoznačně uvítat, neboť v nejnovější aktualizované podobě se stává tento zdroj základních psychologických poznatků snadno a pro všechny skutečně dostupným. Učebnice je členěna do osmi základních částí a mnoha kapitol a podkapitol. Dodatek je tvořen přehledem hlavních statistických metod používaných v psychologii. Zcela závěrem knihy pak nalezneme slovník odborných výrazů, přehled použité a doporučené literatur, jmenný a věcný rejstřík.
Vzhledem k rozsahu recenze jen vyjmenujeme jednotlivé části knihy (a stručně poukážeme na jejich obsah), avšak i tato zkratka nám přiblíží náplň a kvalitu práce.

Část 1  Psychologie jako věda a jako lidské dílo (předmět a historie psychologie, moderní přístupy, vztahy mezi psychologickými a biologickými přístupy, psychologický výzkum, hlavní oblasti psychologie ad.).
Část 2  Biologické a vývojové procesy (biologické základy psychologie, endokrinní systém, vliv genetiky na chování, genetické studie chování, psychický vývoj, vývojová stadia, schopnosti novorozence, kognitivní vývoj v dětství, osobnostní a sociální vývoj, vývoj v adolescenci ad.).
Část 3  Vědomí a vnímání (charakteristika smyslových orgánů, vnímání, dělba práce v mozku, percepční konstanty, pozornost, vědomí, spánek a sny, meditace, hypnóza, psychoaktivní látky, fenomény psí ad.)
Část 4  Učení, paměť a myšlení – (učení a podmiňování, komplexní učení, pracovní paměť, dlouhodobá paměť, implicitní paměť, zlepšování paměti, myšlení a jazyk, vývoj jazyka, pojmy a kategorizace, usuzování, imaginativní myšlení, řešení problémů ad.).
Část 5  Motivace a emoce – (základní motivy, gender a sexualita, složky emocí, aktivace a emoce, kognitivní hodnocení a emoce, obecná reakce na emoční stav, agrese jako emoční stav ad.).
Část 6  Osobnost a individualita – (individuální rozdíly a jejich posuzovaní, nové teorie inteligence, osobnost, psychoanalytický přístup, behaviorální přístup, humanistický přístup, kognitivní přístup ad.).
Část 7  Stres, psychopatologie a terapie (psychická reakce na stres, fyziologická reakce na stres, mediátory stresových reakcí, dovednosti zvládání stresu, abnormální chování, úzkostné poruchy, poruchy nálady, disociční porucha identity, schizofrenie, poruchy osobnosti, metody a techniky psychoterapie, účinnost psychoterapie, biologická terapie, kombinace biologických a psychologických terapií, vliv kultury a pohlaví na terapii, péče o duševní zdraví ad.).
Část 8  Sociální chování (sociální kognice a postoje, intuitivní teorie a sociální chování, postoje, interpersonální přitažlivost, sociální interakce a vliv, internalizace, skupinové rozhodování ad.).

Jednotlivé části jsou doplněny o stručná pojednání týkající se nových oblastí psychologického výzkumu a o nejnovější tendence v psychologii. Nových oblastí psychologického výzkumu je uvedeno osmnáct a pro jejich ilustraci uveďme: Interdisciplinární výzkumy, molekulární psychologie, longitudiální výzkumy osobnosti, neurotransmitery a osobnost, altruismus ad.. Nejnovějších tendencí v psychologii je zmíněno také osmnáct a vždy je o každém tématu pojednáno dvěma protichůdnými příspěvky hájícími tedy opačné stanovisko. Pro jejich přiblížení si uveďme: Měla by se chronická bolest léčit opiáty, Je sexuální orientace vrozená nebo podmíněná sociálně? Nabízí inteligenční testy přesné měření intelektových schopností?

Učebnice úvodu do psychologie pokrývá všechny hlavní oblasti teoretické psychologie s přihlédnutím na jejich aplikační možnosti. Jedná se o formou reprezentativní a didakticky výborně propracovanou učebnici, z které je radost se učit! Recenzent v ničem nepřehání. Je napsána srozumitelně, čtivě, obsahuje velké množství fotografií (zachycujících i současné české prostředí a skutečnosti), grafů a schémat. Vysoká odborná úroveň je samozřejmostí.

Práce je původně určena pro studenty psychologie, ale jednoznačně ji uvítají i studenti medicíny a vůbec všech pomáhajících profesí. Přínosem bude také pro odborníky z praxe, protože jim usnadní psychologicky fundovaný pohled na vlastní práci, zejména pokud jde o psychosociální dimenzi člověka ve zdraví i v nemoci. Při čtení této znamenité knihy jsem si uvědomil, že zde nalézáme i poznatky a výkladové systémy tvořící psychologické základy psychiatrie včetně psychopatologie.

Závěrem nutno pochválit překladatele i vydavatelskou činnost nakladatelství Portál, jež se stalo našim prvním psychologickým a pedagogickým nakladatelstvím. Odbornými publikacemi usnadňuje výuku psychologie na všech úrovních a vědecko populárními knihami seznamuje čtenáře a kultivuje jejich myšlení v oborech, jež se dotýkají každé oblasti lidského života.

Recenzovaný úvod do psychologie lze jednoznačně doporučit jako základní psychologický text všem, kteří profesionálně přicházejí do kontaktu s lidmi či se teprve připravují na výkon této profese.

Recenze na knihu vyšla v České a slovenské psychiatrii.

Prof. PhDr. Jan Vymětal
1. LF UK
Karlovo nám. 40
128 00 Praha 2


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0