Portál.cz > Portál v médiích > Psychologie zdraví

Psychologie zdraví

Autor: MUDr. Olga Wildová | Datum: 5.3.2002

Nakladatelství Portál vydává publikaci Jaro Křivohlavého Psychologie zdraví. Předmluvu ke knize napsal prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. Psychologie zdraví je speciální vědní disciplínou, která se zabývá úlohou psychologických faktorů při udržování dobrého zdravotního stavu, při prevenci nemocí i zvládání negativních zdravotních vlivů. Měla by být rovněž psychologickou pomocí pacientům v průběhu uzdravování a rekonvalescence a při vyrovnávání se s chronickými chorobami. Čerpá z příbuzných oborů, jako je psychosomatická medicína, lékařská psychologie, klinická psychologie, a z dalších.

Cílem je získávat nové poznatky o tom, co je pro zdravého jedince prospěšné a co škodlivé. Kniha je rozdělena do tří hlavních oddílů. První oddíl se zabývá vymezením pojmu disciplíny psychologie zdraví a seznamuje s definicemi zdraví. Část druhá je zaměřena na biopsychosociální faktory udržující, posilující a podporující zdraví. Důraz je kladen na imunitní systém, předcházení stresu a nesnázím, na vztah mezi psychickou a imunitní aktivitou. Otázkám zvládání životních těžkostí a využívání sociální opory je věnována zvláštní pozornost. U tréninku zdraví zaujímá zvláštní místo duševní hygiena, pohybová aktivita, cvičení paměti a relaxace. Do přehledu faktorů, které působí kladně (salutorů) na celkový zdravotní stav jedince, autor uvádí mj. i důvěru (např. v léčbu) a víru.
Biopsychosociální faktory poškozující a ničící zdraví (psychologické patogeny) jsou náplní třetího oddílu. Je zde definován stres - jako negativní emocionální zážitek, který je doprovázen určitým souborem biochemických, fyziologických, kognitivních a behaviorálních změn na situaci, která ohrožuje člověka. Pro definici této situace je však také rozhodující poměr mezi intenzitou stresové situace a schopností jedince danou situaci zvládnout. Přiměřenější definice subjektivně chápaného stresu zvažuje proto poměr mezi ohrožením a možností řešení vzniklé situace (teorie stresu a distresu). V souboru negativně působících vlivů je v posledních dvou desetiletích věnována mimořádná pozornost vlivu alkoholu a drog.
Programy psychologie zdraví jsou orientovány na praktické rady, jak pomoci v různých situacích a prostředích (zdravá škola, pomoc při zvládání stresu, cvičení paměti, pohybová aktivita apod.) s cílem zvyšovat kvalitu života. Autor, prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, přední psycholog, připomíná, že psychologie zdraví se sice zabývá individuálním člověkem a jeho jednáním, ale zaměření celé disciplíny je především sociální. V České republice, nejen ve srovnání se západoevropskými státy, ale i se státy východoevropskými, máme stále co dohánět. Dosud neexistuje např. speciální ústav ani katedra psychologie zdraví, které by se uvedenými otázkami zabývaly. Kniha je doplněna seznamem literatury. U jednotlivých kapitol jsou orientační doplňující poznámky. V závěru nechybí ani terminologický slovník z oblasti psychologie zdraví a věcný a jmenný rejstřík. Publikace je cenným zdrojem současných poznatků v oboru psychologie zdraví. Je určena odborníkům - lékařům, zdravotním sestrám a pedagogům. Neměla by být lhostejná ani veřejným činitelům a politikům.
MUDr. Olga Wildová

Recenze byla původně napsána pro www.medicína.cz

Lze ji též najít na :
http://nova.medicina.cz/verejne/clanek.dss?s_id=4281&s_rub=287&s_sv=1&s_ts=37341,7212615741

Autorka souhlasí se zveřejněním.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0