Portál.cz > Portál v médiích > Sexualita a právo (recenze M. Těthalové)

Sexualita a právo (recenze M. Těthalové)

Autor: Mgr. Marie Těthalová | Datum: 3.3.2003

Sexualita tvoří nedílnou součást osobnosti každého z nás, a to i tehdy, pokud nežijeme sexuálním životem. Od počátku lidstva bylo sexuální chování usměrňováno právními normami (první předpisy týkající se pohlavního života najdeme ve Starém zákoně-v knihách proroka Mojžíše). Všechny předpisy, které nějak upravují sexuální chování, sledují zejména zachování mravnosti a ochranu společnosti před projevy sexuálních deviací osob s odlišným sexuálním vývojem. Se současným pohledem na sexuální odchylky a mravnostní kriminalitu se můžeme seznámit v knize Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita autorů Jana Chmelíka, Viktora Porady a Petra Weisse.

Publikaci tvoří čtyři obsáhlé kapitoly, které nás seznamují se základními pojmy mravnostní kriminality a osvětlují nám nejen právní předpisy, ale seznamují nás např. s metodikou výslechu zneužitých dětí a podobně. První kapitola je věnována jakémusi vstupnímu poučení čtenáře-jsou v ní vysvětleny základní pojmy, s nimiž pracuje mravnostní kriminalita. Někomu se může zdát banální, když je v této části knihy vysvětlován třeba termín dítě, mládež nebo znásilnění, ale musíme pochopit, že jazyk práva používá jiné termíny než obecná čeština.

Základními kategoriemi mravnostní kriminality jsou pornografie a prostituce, jim je tedy věnována druhá kapitola knihy. Pokud by pornografie nezobrazovala násilí, sexuální aktivity dětí nebo třeba sex se zvířaty, nebyl by s ní asi z hlediska práva problém (nesmíme ovšem zapomenout na otevřenou prezentaci „erotických“ časopisů na novinových stáncích a zejména značnou liberálnost prodejců, kteří rádi přehlédnou zjevně nízký věk kupujících). Autoři upozorňují, že zejména násilné prvky, které jsou obsaženy v pornografických materiálech, patří k tzv. kriminogenním faktorům. Trestné je však také zmíněné zobrazování zoofilních aktivit, sex s využitím výkalů, zobrazení dětí a pochopitelně také distribuce pornografických „děl“. Prostituce také není v našem právním řádu vymezena jako trestná činnost, naše právo se zabývá spíše kriminální činností s prostitucí související (sem patří použití nátlaku na prostituující osoby, případné zavlečení do ciziny nebo naopak z ciziny a podobně). Autoři charakterizují formy trestné činnosti související s prostitucí a pornografií-zejména upozorňují na zneužívání dětí při výrobě pornografických materiálů. V závěru publikace se čtenář může seznámit s popisy pornografických „děl“, která zobrazují i sexuální projevy dětí.

Třetí kapitolu věnovali autoři mravnostní trestné činnosti a právním aspektům tohoto problému. Mravnostní trestné činy jsou hodnoceny jako obzvlášť společensky nebezpečné jednání-jednak je při něm zasahováno do osobní svobody člověka, dále má značně negativní vliv na vývoj dětí a mládeže. Proto jsou mravnostní trestné činy vnímány společností jako nesmírně zhoubné chování, jemuž musí být za každou cenu učiněna přítrž. Toto chápání mravnostní trestné činnosti je do jisté míry oprávněné, opravdu nelze pochybovat o tom, že např. znásilnění bezbranné ženy nebo zneužití dítěte je společensky nebezpečným činem a zasluhuje přísné potrestání. Často jsou však společností odsuzovaní i lidé, kteří si do života přinesli odlišnou sexuální orientaci nebo odchylný vývoj. V této kapitole se dočteme nejen o jednotlivých typech trestných činů, ale autoři nás seznamují i s průběhem vyšetřování trestné činnosti. Čtenářům je představena i ojedinělá pomůcka určená k výslechům dětí, které byly sexuálně zneužívány-jedná se panenku a panáčka (Jája a Pája). Tyto loutky mají znázorněny pohlavní orgány a děti jejich prostřednictvím vypovídají o proběhlém zneužití.

Závěrečná kapitola je věnována sexuálním deviacím (je přejata z knihy Sexuální deviace Petra Weisse). Weiss v ní charakterizuje jednotlivé sexuální deviace a řadu z nich ilustruje formou kazuistiky. Vždy upozorňuje na souvislost s mravnostní trestnou činností-z tohoto hlediska představují značné nebezpečí pro společnost zejména sadisté. Naopak překvapivě osoby s pedofilní orientací nebývají (podle Weisse) pachateli nejzávažnějších mravnostních trestných činů, jakými je třeba znásilnění. Ani pachatelé incestu nemívají pedofilní orientaci.

Publikace Mravnost, pornografie a mravnostní kriminalita je ojedinělým dílem seznamujícím čtenáře s mravnostní trestnou činností a jejími okolnostmi a aspekty. Kniha však trpí zbytečným neduhem-první tři kapitoly jsou psány „policejním“ jazykem, který mnozí z nás znají z protokolů a policejních zpráv. V knize se objevují i syntaktické chyby, jakými je nesprávná vazby mezi slovy a větami. Tento nedostatek je však pominutelný-není pochyb, že podobná publikace scházela nejen policistům, ale také psychologům nebo sociálním pracovníkům.

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0