Portál.cz > Portál v médiích > Sociální správa (recenze V. Srba)

Sociální správa (recenze V. Srba)

Autor: Vladimír Srb | Datum: 15.10.2002

Přední český odborník na sociální politiku a sociální zabezpečení prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc. je editorem práce nazvané stručně a výstižně Sociální správa. Společně s ním se na vzniku textu podílelo dalších šest autorů. Bohumila Čabanová je autorkou první kapitoly, která čtenáře seznamuje s problematikou, jíž se práce zabývá. Srozumitelným způsobem uvádí čtenáře do tajů veřejné správy, řízení a sociálních otázek v politickém systému.

Na tuto část navazují další tři kapitoly od editora prof. Tomeše. V kapitolách Pojetí sociální správy, Soudobé systémy sociální správy a Subjekty sociální správy se čtenář seznamuje s hlavními pojmy ze sledované oblasti a klíčovými teoriemi. Ti, kteří znají předchozí Tomešovy práce, v textu autora bezpečně poznají, neboť se struktura i obsah kapitol místy významně přibližují již publikovaným Tomešovým knihám.

Pro pochopení fungování českého prostředí je ideální kapitola Výstavba sociální správy. Společně s editorem zde Ladislav Průša vytvořil něco jako průvodce začátečníka po české sociální správě - zjednodušeně řečeno, zde se čtenář dozví, kam se může s tím kterým problémem obrátit. Na tuto stať navazuje i kapitola Výkon sociální správy od stejných autorů. Kapitola Financování sociální správy zase přibližuje otázky finančního zabezpečení fungování sociálního zabezpečení a správy. Kristina Koldinská je autorkou části Procesy v sociální správě, kde se čtenář setkává s popisem řízení v sociální oblasti, s hlavními body tohoto řízení a nejdůležitějšími zásadami. Kapitola je psána výstižně, takže každý zájemce, který zde hledá důležité informace, může po prostudování ovládat základní principy tohoto problému. Státní služba - to je název následující kapitoly od Bohumily Čabanové. Autorka se zabývá nejenom státní službou, ale také její etikou a kulturou a personálními zásadami ve státní službě.

Druhá část knihy je věnována základním odvětvím sociální správy. Kristina Koldinská napsala kapitolu Sociálně - právní ochrana, Bohumila Čabanová Správa zaměstnanosti, Petr Tröster Zdravotní správa, Igor Tomeš kapitoly Správa sociálního pojištění, Doplňkové penzijní připojištění, Správa státní sociální podpory, společně s Ladislavem Průšou kapitolu Správa sociální péče. Poslední dvě kapitoly jsou pak nazvány Správa sociálních služeb (autorka Kristina Koldinská) a Příbuzné správy se sociálními prvky (Ladislav Průša). Celá druhá část tvoří kompaktní celek, podávající dostačující sdělení o nejdůležitějších odvětvích sociální správy. Název části tak odpovídá i obsahu.

To se - bohužel - již nedá říci o části třetí, Orgány veřejné sociální správy. Úvodní část Lucie Benešové Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR popisuje účel a fungování této instituce. Také dvě následující kapitoly od Igora Tomeše o nižších stupních veřejné sociální správy podávají čtenářům spolehlivé informace o praxi v České republice. Avšak kapitola Nestátní organizace a jejich postavení v sociální správě od Jiřiny Šiklové z koncepce práce poněkud vybočuje. Neomezuje se totiž na prostá sdělení, ale přináší subjektivní (ideologické) názory autorky (např. „Neziskové organizace... a služby jimi poskytované jsou obvykle levnější než obdobné činnosti zajišťované veřejnoprávními organizacemi. Jejich pracovníci jsou silně motivováni vykonat co nejvíce pro splnění cílů. které si často dali sami, zatímco úředníci plní cíle veřejnoprávní korporace, aby splnili své předepsané úkoly.“ str. 262). Některé závěry jsou poněkud chaotické (např. o vládě: „Je vykonavatelem usnesení Poslanecké sněmovny a je kontrolována Senátem, a proto je vlastně závislá na politických stranách, které sestavily vládu.“ str. 263) či dokonce chybné a mohou čtenáře uvádět v omyl (např. na str. 265 je uvedeno, že zákon o sdružování občanů má číslo 38/ 1990 Sb., ve skutečnosti jde o zákon č. 83/ 1990 Sb.).

Čtvrtá závěrečná část Řízení (autorkou celé je Kristina Koldinská) je opět kvalitním popisem oblasti, se kterou se pracovník v sociální správě setká. Kromě výše uvedené kapitoly Jiřiny Šiklové lze celou práci označit za výbornou pomůcku pro studenty, pracovníky i další čtenáře, kteří se o sociální správu zajímají.

Vladimír Srb


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0