Portál.cz > Portál v médiích > Symptomatické poruchy řeči u dětí (recenze)

Symptomatické poruchy řeči u dětí (recenze)

Autor: Doc. MUDr. František Šram, CSc. | Datum: 28.4.2002

Komunikace s prostředím je základem existence a vývoje všeho živého. Její narušení může vést k závažným poruchám, vzniku nemocí a smrti. To platí i pro člověka, nadaného oproti ostatním organismům schopností mezilidské řečové komunikace, která je dle předního slovenského odborníka v oblasti logopedie, prof. PhDr. Viktora Lechty, Ph.D., jakousi „hraniční zónou“ mezi člověkem a živočišnou říší a dává mu schopnost individuálního a společenského rozvoje.

Zdravý vývoj mezilidské komunikace je předpokladem prosperity jedince a společnosti. Poruchy hlasu, řeči a vady sluchu mohou v dětském věku negativně ovlivnit rozvoj řeči dítěte, školní a pracovní zařazení, v dospělosti mohou znesnadnit nebo i znemožnit výkon povolání, vést k závislosti na zevní pomoci. Negativní ekonomické a sociální důsledky pociťuje nejen nemocný, ale i jeho rodina a celá společnost. Důležitost zdravého rozvoje mezilidské komunikace vyvstává ve 20. století, kdy oproti fyzické práci vstupují do popředí činnosti duševní, ovlivněné každodenním kontaktem s rozvíjející se audiovizuální technikou. Zanedbání vede k nedozírným společenským ztrátám. Proto této problematice věnují velkou pozornost nejen vyspělé, ale i rozvíjející se země. V České republice má péče o nemocné s poruchami mezilidské komunikace mnohaletou tradici. Je založena na prevenci, včasné diagnostice, léčbě a dispenzarizaci, uskutečňovaná v odboru zdravotním, sociálním a školském. Je zajišťována foniatry, logopédy a psychology ve spolupráci s nemocným a jeho rodinou, rodinnými lékaři a specialisty hraničních oborů. Podmínkou úspěchu je týmová spolupráce odborníků, znalost moderních poznatků a schopnost jejich uplatnění v praxi. Významným zdrojem poznání se pro české logopedy a studenty stávají publikace prof. Viktora Lechty, které jsou sledovány s napětím a zájmem. První český překlad III. vydání slovenské monografie „Symptomatické poruchy řeči u dětí“ vyplňuje závažnou mezeru v české logopedické literatuře, zabývající se problematikou péče o děti s poruchami řeči.

Kniha je rozdělena do 8 kapitol. V úvodní se podrobně věnuje vývoji řeči dítěte a jeho stimulace v jednotlivých věkových obdobích. Východiskem této publikace je analýza nejdůležitějších faktorů vývoje řeči a jejich vzájemných zpětných vazeb a možností jejich rozvoje. V dalších kapitolách definuje symptomatické poruchy řeči jako druh narušené komunikační schopnosti, který doprovázejí jiná, dominující postižení, poruchy nebo onemocnění. Předmětem pozornosti autora je oblast řečové komunikace v její mluvené formě, která je u dětí se symptomatickými poruchami řeči v útlém věku nejnápadněji narušená a nejakutněji vyžaduje řešení. Uvádí současný stav logopedické péče o děti se symptomatickými poruchami řeči v resortu zdravotnictví, práce, sociálních věcí, ve školství v návaznosti na péči rodiny z hlediska organizačního a stanoví metodické pokyny moderní logopedické péče, která má četná výrazná specifika. Otevřeně kriticky hodnotí současný stav meziresortní spolupráce a v zabezpečení odpovídající péče dětem se symptomatickými poruchami řeči v České republice a předkládá seznam legislativy k této problematice.Ve zvláštních kapitolách se podrobně věnuje problematice hlavních druhů symptomatických poruch řeči: u dětí s mentální retardací, s dětskou mozkovou obrnou, u dětí zrakově a sluchově postižených. Na základě popisu vývoje řeči a potenciálu jeho rozvoje popisuje jednotlivé konkrétní projevy typických poruch řeči a stanoví specifické metody logopedické péče. V závěrečné kapitole dává přehled v čem spočívá těžiště problémů poruch řeči u dětí s některými onemocněními a poruchami, jako např. u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, schizofrenií, epilepsií a poruchami chování vyslovuje možné trendy jejich řešení.

Fakta uvedená v této monografii vycházejí z mnohaletých odborných zkušeností autora, které konfrontuje s výsledky teoretického výzkumu a praxe. 318 citací odborných publikací dává podrobný přehled dosavadního poznání této problematiky především v české, slovenské a východoevropské logopedické a psychologické literatuře do současnosti. Publikace je od prvního vydání této knihy před 12 lety na Slovensku rozšířena a přepracována. Autorovi, jak uvádí v úvodu, se vzhledem k časové tísni nepodařilo v tomto vydání realizovat mimořádně výrazné radikální změny v koncepci a obsahu knihy, zahrnující další moderní poznatky a trendy, které v písemnictví a v textu chybí.

Český překlad monografie „Symptomatické poruchy řeči u dětí“ je významnou odbornou publikací, vhodnou nejen pro logopédy, ale pro všechny odborníky, zabývající se problematikou péče o děti s poruchami řeči různé etiologie.

Doc. MUDr. František Šram, CSc.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0