Portál.cz > Portál v médiích > Viktor Lechta a kol.: Terapie narušené komunikační schopnosti (M. Těthalová)

Viktor Lechta a kol.: Terapie narušené komunikační schopnosti (M. Těthalová)

Autor: Viktor Lechta a kol. | Datum: 14.3.2005

Jak léčit narušené komunikační schopnosti?

Narušené komunikační schopnosti (dále NKS) hluboce zasahují do života svých „nositelů“-ztěžují jim domluvu s druhými lidmi, mohou působit jako projev snížených rozumových schopností, komplikují pracovní zařazení a také se často stávají zdrojem posměchu ze strany okolí. Nápravou poruch komunikace se zabývá především logoped a dále foniatr, speciální pedagog. Těmto odborníkům je určena publikace Terapie narušené komunikační schopnosti, která je dílem autorského kolektivu vedeného Viktorem Lechtou.

Publikace navazuje na předchozí Diagnostiku narušené komunikační schopnosti. Autoři se v ní zaměřili na nápravu nebo zmírnění NKS. V úvodu knihy zdůrazňují nutnost komplexního přístupu ke klientovi a jeho komunikačnímu problému. Také popisují různé formy práce s klienty a upozorňují na nutnost spolupráce s odborníky příbuzných specializací.

Autoři nás seznamují se základními doporučeními pro terapii narušeného vývoje řeči,poruch hlasu, dyslalie, palatolalie, breptavosti, afázie, koktavosti, poruch učení a dysartrie. Z jednotlivých příspěvků zpracovaných různými autory můžeme vypozorovat, na co dávají důraz. Velmi mne zaujal např. příspěvek věnovaný dyslalii; autorky v ní zdůrazňují nutnost přirozeného a nenásilného přístupu ke klientovi (tím je většinou předškolní dítě). Dítě by nemělo mít pocit strachu a úzkosti, podle autorek by tedy logoped měl působit co nejcivilněji (bez bílého pláště) a všechna cvičení by měla mít formu hry, na kterou se dítě těší. Také zdůrazňují nutnost včasné logopedické intervence.

Část věnovaná terapii poruch hlasu zase zaujme už tím, že v Čechách se léčbě hlasových poruch věnuje především foniatr, i když to není pravidlem. Autorka nabízí řadu doporučení týkajících se hlasové hygieny. Zejména hlasoví profesionálové (učitelé, herci, hlasatelé, komentátoři…) by měli dodržovat tzv. hlasové zdřímnutí, tj. každodenní asi půlhodinový naprostý hlasový klid. Také zdůrazňuje nutnost kvalitního pitného režimu (při nedostatku tekutin dochází k vysušování hlasivek, které tak ztrácí pružnost); za vhodné nápoje se nedá považovat ani káva, ani alkohol. Také důsledné doléčování infekcí horních cest dýchacích je jednou z podmínek k zachování zdravého hlasu.

Stať věnovaná dysartrii mne zaujala především velmi nápadnou podobností s kapitolou v publikaci Klinická logopedie. Některé odstavce jsou v podstatě totožné (autor změnil jen slovosled). Autor však neuvedl Klinickou logopedii v seznamu literatury a naopak v knize Klinická logopedie neuvádí publikaci Terapie NKS, což mi přijde přinejmenším zvláštní. Určitě není na závadu čerpat ze svých předchozích publikací, ale je nutné tuto skutečnost uvést v seznamu literatury. Také by bylo příjemné, když by původní text známý z předchozí publikace autor doplnil o nové poznatky.

To, co jsem konstatovala o kapitole věnované dysartrii, naštěstí neplatí pro ostatní části knihy. Zbývající stati jsou plné praktických rad i teoretických východisek pro nápravu NKS. Jen bych uvítala, pokud by se v kapitole věnované palatolalii zdůraznila nutnost psychologické podpory dětí s rozštěpem patra. Ti jsou často zoufalí z postižení svého dítěte, mají problémy s jeho krmením, potýkají se s jeho zvýšenou nemocností. Do ordinace klinického logopeda pak přicházejí znaveni předchozími anabázemi po odborných pracovištích.

Publikace Terapie NKS jistě přispěje ke větší informovanosti o nápravách poruch řeči. Je užitečné zjistit, jak k léčení NKS přistupují odborníci na Slovensku (publikace je až na dvě kapitoly přeložena ze slovenštiny). Škoda jen, že v českém překladu najdeme malá rezidua ze slovenštiny (ve slovenštině platí jiná pravidla pro shodu podmětu s přísudkem).

Mgr. Marie Těthalová


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0