Portál.cz > Aktuality > PŘIJÍMAČKY NA VŠ NANEČISTO – PSYCHOLOGIE – II.

PŘIJÍMAČKY NA VŠ NANEČISTO – PSYCHOLOGIE – II.

Datum: 27.3.2012

Vyzkoušejte si své znalosti z psychologie. Mohou se vám hodit u přijímacích zkoušek na VŠ v testu ze základů společenských věd, u zkoušek z psychologie na konci letního semestru i u maturity. Každý všední den po dobu tří týdnů na tomto místě najdete novou sérii otázek, druhý den pak také odpovědi.

PAH_mozek

Část II

PSYCHICKÝ VÝVOJ A SENZORICKÉ PROCESY

1. Názor, že pro vývoj člověka je rozhodující výchova, prosazoval britský filozof:
a) Charles Darwin;
b) John Watson;
c) John Locke;
d) Jean Piaget.

2. Důsledkem růstu kapacity paměti a samostatnosti je dočasné trvání strachu spojeného s _____ a _____ u malých dětí.
a) úzkostí z cizí osoby, neuspořádaným prostředím;
b) nejistým připoutáním, neuspořádaným prostředím;
c) úzkost z cizí osoby, úzkostí z odloučení od rodičů;
d) nejistým připoutáním, neúspěšným dosažením genderové identity.

3. Který z následujících výroků týkajících se starosti rodičů o chování dětí v souladu s genderovou rolí je pravdivý?
a) Otcové projevují větší starost než matky, když si jejich synové hrají s „holčičími“ hračkami.
b) Otcové a matky reagují stejně na zjištění, že se jejich děti, bez ohledu na pohlaví, účastní agresivní hry.
c) Otcové projevují větší starost než matky, když se jejich dcery zapojují do „klučičí“, agresivní hry.
d) Platí všechny výše uvedené výroky.

4. _____ souvisejí se získáváním informací smyslovými orgány a jejich vedením nervovými drahami, zatímco _____ se pojí s vyšší úrovní nervového systému, který se účastní přiřazování smyslu.
a) Senzorické procesy; procesy vnímání;
b) Procesy vnímání; senzorické procesy;
c) Receptorové procesy; energie specifických nervů;
d) Energie specifických nervů; receptorové procesy.

5. Smysl s nejpřímější nervovou drahou do mozku je:
a) chuť;
b) tlak;
c) čich;
d) sluch.

Otázky jsou vybrány z knihy Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (Portál, 2011). Rámcově odpovídají struktuře otázek z psychologie, obsažených v testech ze základů společenských věd na VŠ či v přijímacích zkouškách na vysokoškolský obor psychologie. Nejsou však kopií žádných konkrétně použitých testů.


SPRÁVNÉ ODPOVĚDI – část I

1. Psychologická škola prohlašující, že téměř všechno chování je výsledkem podmiňování a že prostředí formuje chování jedince, se nazývá _____ a je spojována se jménem:
d) behaviorismus, Watson.
Watson a další vyznavači behaviorismu tvrdili, že téměř veškeré chování je výsledkem podmiňování a že prostředí formuje chování jedince posilováním určitých návyků. Dáme-li například dítěti sušenku, aby přestalo kňourat, posilujeme (odměňujeme) tak kňourání. Podmíněná reakce byla považována za nejmenší jednotku chování, ze které mohou vzniknout mnohem složitější typy chování. Všechny typy složitých vzorců chování vznikající na základě specifického nácviku nebo výchovy nebyly považovány za nic jiného než za vnitřně propojený systém podmíněných reakcí.
Více o behaviorismu: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda (Portál, 2012), s. 26 – 27, 30 – 31.

2. Ve Freudově teorii je ústřední _____ – myšlenky, postoje, pudy, přání a motivace, jichž si nejsme vědomi:
b) nevědomí;
Ústředním pojmem Freudovy teorie je nevědomí – tedy myšlenky, postoje, podněty, přání, motivy a emoce, které si neuvědomujeme. Freud byl přesvědčen, že dětská nepřijatelná (zakázaná nebo trestaná) přání jsou vytlačována z vědomí a stávají se součástí nevědomí, odkud ovšem nadále ovlivňují naše myšlenky, pocity a jednání.
Více o Freudově teorii: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda (Portál, 2012), s. 28, 32 - 33.

3. V psychologickém výzkumu představuje _____ něco, co může nabývat různých hodnot:
c) proměnná;
Nejúčinnější vědeckou metodou je experiment. Experimenty jsou nejprůkaznějším způsobem testování hypotézy o příčině a následku (účinku). Badatel pečlivě kontroluje podmínky – často v laboratoři – a provádí měření s cílem odhalit kauzální vztahy mezi proměnnými. Proměnná je veličina, která může nabývat různých hodnot. Lze například provést experiment, který bude zkoumat, zda délka spánku vyvolává změny paměti (klesá schopnost vybavit si vzpomínky z dětství při nedostatku spánku?). Pokud experiment prokáže, že výkonnost paměti se systematicky mění s počtem hodin spánku, byl mezi uvedeným dvěma proměnnými zjištěn pravidelný kauzální vztah.
Více o psychologickém výzkumu: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda (Portál, 2012), s. 36 - 45.

4. Sympatický nervový systém:
b) má sklon převládat během emočního vzrušení;
Autonomní nervová soustava má dva oddíly, sympatikus a parasympatikus, jejichž činnost je často protichůdná (reciproční). Sympatická nervová soustava je obvykle aktivní v době intenzivního vzrušení, zatímco parasympatická nervová soustava je spojována s klidovým stavem. Sympatikus je obvykle aktivní v naléhavých situacích, kdy připravuje tělo na odezvu (v této souvislosti se často mluví o reakci „útok nebo útěk“).
Více o autonomní nervové soustavě: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda (Portál, 2012), s. 76 - 78.

5. Recesivní geny určují formu určitých rysů a vlastností pouze za předpokladu, že:
b) recesivní geny jsou získány od obou rodičů;
Kterýkoli gen z genového páru může být dominantní nebo recesivní. Jsou-li oba členy genového páru dominantní, u daného jedince se projeví příslušný znak v podobě, která je určena dominantními geny. Pokud je jeden člen genového páru dominantní a druhý recesivní, podobu znaku určí i tentokrát dominantní gen. Recesivní forma znaku se projeví jen tehdy, má-li jedinec od obou rodičů recesivní gen pro daný znak. V případě genů určujících barvu očí je modrá barva recesivní a hnědá dominantní. Modrooké dítě tedy může mít dva modrooké rodiče, nebo jednoho modrookého a druhého hnědookého, který je nositelem recesivního genu pro modré oči, nebo dva hnědooké rodiče, z nichž každý je nositelem recesivního genu pro modré oči. Naproti tomu hnědooké dítě nikdy nemá dva modrooké rodiče. Recesivními geny je přenášena také například plešatost, albinismus, hemofilie a vnímavost vůči jedu škumpy jedovaté.
Více o dominantních a recesivních genech: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda (Portál, 2012), s. 82 - 83.


Průměrné hodnocení (4 hlasů): 4.75, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0