5000
Kompletní ročník časopisu 2016 Připravujeme nový speciál Psychologické kurzy Nová Psychologie dnes

Portál.cz > Časopisy > Děti a my > On-line archiv článků > Seznam vydání

Seznam vydání

Děti a my

5/2005

Odborníci bojují za vyšší ochranu dětí

-red-, 19.11.2005

Výbor pro práva dítěte UNICEF v posledních letech opakovaně konstatoval, že u nás chybí komplexní politika vztažená k dětem. V důsledku této absence v případě ohrožených a znevýhodněných dětí jednotlivá ministerstva nedostatečněkoordinují své přístupy a chybějí účinné kroky k řešení a prevenci špatného zacházení, týrání a zneužívání dětí v rodině, ve školách, v ústavních zařízeních. Chybí prevence zaměřená na snížení počtů dětí odloučených od rodičů aopatření směřující ke zkrácení doby pobytu v ústavní péči jsou nedostatečná.V červnu se na toto téma konal seminář Děti do ústavů nepatří pořádaný občanským sdružením STŘEP a Nadací Eurotel. Podle odborníků zúčastněných na semináři by kvalitnější sociální práci s ohroženými rodinami i dětmiumožnilo navýšení počtu sociálních pracovníků zejména na obcích třetího typu. Větší by také měla být podpora multidisciplinárního přístupu odborníků v oblasti práce s rodinou, jehož překážkou často bývá nedostatečná síť amístní nízká dostupnost odborných pracovišť v mikroregionech. Dále je třeba podpořit novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mimo jiné rozšiřuje možnosti práce s biologickou rodinou dětí, včetně nového institutupodpůrné pěstounské péče. Rovněž je nutné rozšířit kompetence ministerstva práce a sociálních věcí o oblast rodiny, ve smyslu střešního odpovědného ministerstva za komplexní rodinnou politiku. V tomto duchu odborníci vítajítaké rozšíření názvu na ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny.V České republice žije v kojeneckých ústavech, dětských domovech a zvláštních zařízeních pro děti do tří let okolo 2000 dětí. Ročně je téměř stejný počet dětí propuštěn. Necelá polovina dětí je propuštěna do vlastnírodiny, dále jsou děti propouštěny do adopce, do jiné formy náhradní rodinné péče, do dětského domova, do ústavu sociální péče, případně jinam. Tyto počty se od roku 2000 nijak zásadně nemění. Průměrné náklady na pobyt jednohodítěte v kojeneckém ústavu za rok dosahují částky 249 207 Kč. Ve 199 zařízeních pro děti od 3 do 18 let se ročně pohybuje okolo 7200 dětí, tyto počty jsou také stabilní a náklady na roční pobyt jednoho dítěte srovnatelné (činí247 917 Kč).Existují však cesty, jak ústavní výchově předejít. V projektu Dejme šanci šanci o. s. STŘEP (2001 - 2004) určeném rodinám s dětmi do 3 let se podařilo ze 73 dětí v tíživé rodinné situaci, se stanoveným úředním dohledem,návrhem na soudní dohled či stanoveným soudním dohledem, udržet všechny děti v rodinách. Pouze u 3 dětí s tíživou rodinnou situací bylo vydáno předběžné opatření. Ze 13 dětí, u kterých probíhala ústavní výchova, jich 9 bylopropuštěno. Průměrná roční cena takové služby za jedno dítě dosahuje přitom jen 7 % nákladů, které vyžaduje roční ústavní péče. Stejně tak u projektu určeného rodinám s dětmi od 4 do 15 let Doprovázení rodin jako alternativa kumísťování dětí mimo domov ( 2001 - 2004) se v rodinách podařilo udržet 177 z 207 sledovaných dětí. I zde roční náklady na dítě nepřesahují 4 % nákladů roční ústavní péče. Za svůj inovativní přístup STŘEP v loňském roce obdrželhlavní Cenu Nadace Eurotel 2004.

Celý článek

Muzeum, kde to žije

-red-, 19.11.2005

Jedním z nejstarších domů v Mladé Boleslavi je Městský palác Templ, postavený okolo roku 1490, kde je umístěna městská galerie a od roku 2000 i stálá muzejní multimediální expozice historie a archeologie města nazvaná TEMPLUMHISTORICUM ET ARCHAEOLOGICUM BOLESLAVIENSE. Nedílnou součástí stálé muzejní expozice v Templu je archeologické interaktivní hřiště pro děti. Ty si zde mohou zahrát na archeology (vykopat kostru skrčence či střepy pravěkýchnádob), na pravěké lovce či na stavitele významných budov Mladé Boleslavi, navštívit polozemnici z 10. století.Pro školky a školy vytvořilo muzeum program nazvaný Putování za poznáním. Má šest jednotlivých podprogramů, které se týkají rozličných historických období, při nichž se děti formou ukázek seznamují s životem v doběkamenné, s pravěkými rituály, dozvědí se o Keltech, Germánech a Slovanech a poznají některé středověké činnosti. Program trvá zhruba 120 minut a je vždy přizpůsoben věkovým kategoriím od 3 do 13 let. Děti si napříkladvyzkoušejí semílání zrna na mouku na kamenné zrnotěrce či na replice keltského mlýnu, pražení obilných placek, vrtání kamene pomocí bezové větvičky, sekání kamennou sekerou, rozdělávání ohně pomocí tření dřev, spřádání nití,tkaní na různých typech tkalcovských stavů, výrobu slovanských záušnic, ale také vážení na středověkých váhách, psaní husím brkem či pečetění listin.V expozici jsou umístěny dva počítače s dotykovými obrazovkami, které jsou kromě běžného provozu využívány i v historické soutěži pro žáky druhého stupně základních škol a studenty středních škol. Soutěž nazvaná O pokladTemplu zábavnou formou žáky i studenty seznamuje jak s osudy městského paláce Templ, tak s historií Mladé Boleslavi od pravěku po 17. století. Pro žáky z mimoboleslavských škol jsou otázky směrované na obecně-historicképoznatky, soutěž pro ně je nazvaná Touláme se historií.Všechny varianty soutěží jsou pojaty formou kvízu, nechybí ani doplňovačka, vyškrtávačka a tipovací otázky. Veškeré odpovědi na zadané otázky je možné nalézt v počítačové aplikaci nebo na informačních tabulích avysvětlivkách u exponátů. Smyslem soutěže je podnítit aktivní přístup žáků k historii a schopnost osvojit si vyhledávání informací a práci s nimi. Žáci řeší zadané problémy ve skupinách (asi po čtyřech žácích). Celá soutěž trvápřibližně jednu hodinu. Jednotlivé skupinky žáků se zcela volně pohybují po celém prostoru muzea a je pouze na nich, jakou taktiku při řešení zadaných úkolů zvolí. Na konci vždy probíhá vyhodnocení a diskuse a každý členvítězného týmu je odměněn.foto archiv

Celý článek

Pomozte dětem!

-red-, 19.11.2005

Celkem 11 884 487 Kč získá 112 projektů z výtěžku 7. ročníku sbírky"Pomozte dětem!". Nejvíce peněz lidé věnovali prostřednictvím služby DMS. Uživatelé mobilních telefonů od začátku března do poloviny května 2005, kdybylo možné této služby ve prospěch konta"Pomozte dětem!"využít, přispěli částkou 7 680 312 Kč. Přispět na sbírkové konto je možné bankovním převodem nebo prostřednictvím poštovní poukázky, příspěvkem do sbírkovýchpokladniček"Pomozte dětem!", dárcovskou sms, uspořádáním vlastní sbírkové nebo benefiční akce a uzavřením darovací smlouvy. Číslo účtu sbírkového konta:"Pomozte dětem!"je 666 999 666/0100.

Celý článek

Opět pro Dětský domov Strančice

-chv-, 19.11.2005

Vánoční koncert skladatele, zpěváka a klávesisty Richarda Pachmana, jehož výtěžek R. Pachman jako každý rok před Vánocemi odveze do Dětského domova ve Strančicích, se bude konat v kostele sv. Tomáše na Malé Straně v Praze (uMalostranského náměstí, na rohu Tomášské a Letenské ulice) v úterý 20. prosince 2005 v 19 hodin. Autor na něm kromě jiných písní představí i některé skladby z nového CD Mistr Jan Hus

Celý článek

Mít kam jít

-kol-, 19.11.2005

Správné využití volného času dětí leží na srdci asi každému rodiči. Díky DDM hl.m. Prahy vznikla i tento rok brožura s názvem"Mít kam jít 2005-2006". Jde o přehledný a velmi obsáhlý seznam domů dětí a mládeže,otevřených klubů a občanských sdružení s přehledem všech zájmových kroužků, které zde probíhají. Vše je řazeno podle městských částí, ve kterých sídlí, s přesnou adresou, telefonem a odkazem na internetové stránky. Činnostijsou řazeny abecedně a pro rychlejší orientaci jsou vybaveny ikonami, které zastupují klíčové slovo. Je zde stručná charakteristika zájmového kroužku, cílová skupina i cena. Brožuru lze získat v jakémkoli DDM nebo její obsahnajdete na WWW.volnycaspraha.cz

Celý článek

Jak a proč číst údaje na obalech potravin

-jass-ilustrační foto (c) Fotobanka, O. Dobiáš, 19.11.2005

Není pochyb o tom, že"správně přečtená"informace na obalu potraviny chrání naše zdraví. Z průzkumu agentury GfK však vyplynulo, že třetina Čechů nekontroluje při nákupu naprosto žádné údaje."Lidé by měli vevlastním zájmu věnovat více pozornosti údajům na obale, aby si opravdu vybírali zboží, které vyhovuje jejich zaměření a zdraví. Je proto třeba všímat si na obalech nejen údajů o výrobci či dovozci, ale i o složení, nutričníhodnotě, množství a minimální trvanlivosti,"zdůrazňuje doc. Jiří Ruprich z Vědeckého výboru pro potraviny.Nadváhu dnes má každý druhý Čech a obézních přibývá rychle i mezi dětmi. Předejít těmto problémů lze i pečlivým sledováním výživové a energetické hodnoty potravin, obsahu bílkovin, sacharidů, tuků a vitaminů."Jetřeba cíleně sledovat nejen celkové množství, ale také složení tuků v nakupovaných potravinách. Ty jsou totiž oproti bílkovinám a sacharidům nositeli největšího množství energie,"říká nutriční terapeutka Věra Králová stím, že přednost mají mít kvalitní rostlinné tuky s vyšším obsahem polynenasycených mastných kyselin. Na obalech jsou také povinně uváděny i zdravotní upozornění v případě, že potravina obsahuje složku, která pro některé lidimůže být zdravotním rizikem, přitom však nelze předpokládat, že je daná potravina obsahuje. Například potraviny obsahující aspartam musejí být označeny textem"obsahuje zdroj fenylalaninu".Potravině nesmějí být na obalu přisuzovány účinky nebo vlastnosti, které nevykazuje. Nesmí být také vyvoláván dojem, že má zvláštní, charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobnépotraviny. Jako zavádějící údaj je podle zákona například brán výrok, že běžné potraviny nedodají potřebné množství živin, zatímco nabízená potravina ano, nebo že je vhodná k prevenci, zmírnění či dokonce léčení zdravotníporuchy (to však neplatí o tzv. potravinových doplňcích - uvést, že pomáhají léčit a předcházet chorobám mohou třeba potraviny pro počáteční a kojeneckou výživu či bezlepkové potraviny). Často jsou bohužel na potravináchzavádějící charakteristiky jako"domácí","čerstvý","živý","čistý","přírodní","pravý"nebo"racionální". Pokud je však například pečivo charakterizovánojako"domácí", mělo by tomu odpovídat i technologie jeho výroby odlišná od výroby běžného pečiva. To však prakticky není možné zjistit. Označení"přírodní"někdy zneužívají výrobci doplňků stravy, kteří takoznačují například výrobky s vitaminem C. Ten však bývá většinou vyroben synteticky a čistě přírodního vitaminu C v něm bývá jen nepatrné množství. I kvůli těmto problémům vzniká nařízení Evropské unie, které se bude snažitvyloučit z trhu klamně označené potraviny. Nařízení například zakáže výroky typu"pomáhá proti stresu","zlepšuje paměť","oddaluje stárnutí","zlepšuje glykémii"apod.

Celý článek

Brno bude mít babybox

-rud-, 19.11.2005

V České republice bude už druhý babybox, tedy schránka, do níž mohou matky vložit své nechtěně narozené dítě, aniž by se vystavily trestnímu postihu. Do konce letošního roku jej chtějí zřídit v brněnské nemocnici Milosrdnýchbratří. Souhlasila s tím dozorčí rada nemocnice i rada města."Každý zachráněný život stojí za jakékoli úsilí,"komentovala tento záměr radní Barbora Javorová. Náklady ve výši kolem 300 tisíc korun bude hradit Nadačnífond pro odložené děti Statim, který se už zasadil o zřízení prvního babyboxu v České republice. Babybox je vyhřívaná schránka, do které je možno anonymně odložit novorozence. Jakmile se v ní octne dítě, schránka vyšle signállékařům, kteří z ní dítě vyjmou a postarají se o ně.

Celý článek

Otazníky okolo Helicobacter pylori

-red-ilustrační foto Miroslav Čačík, 19.11.2005

Mikroby H. pylori patří mezi nejrozšířenější - předpokládá se, že tyto mikroorganismy cizopasící v žaludku a dvanáctníku infikují polovinu světové populace. Za svoji známost ovšem vděčí objevu, že žaludeční nevolnosti, vředy a vdůsledku i rakovinu žaludku nezpůsobuje stres, ale právě tato bakterie. V poslední době se jí přisuzuje i vliv na vznik dalších závažných onemocnění, jako jsou migréna, poruchy růstu, cukrovka, či dokonce syndrom náhlého úmrtíkojence. K infekci dochází především v předškolním věku. H. Pylori byl zjištěn už u novorozenců a mnozí starostliví rodiče se ptají, zda není vhodné možnou nákazu touto bakterií co nejdříve odhalit a odstranit, aby se předešlozmíněným závažným onemocněním.Přední evropské a severoamerické odborné lékařské společností však plošné vyšetření a léčení dětí nedoporučují."Léčba (likvidující H. pylori - pozn. red. ) by měla být podána pouze dětem s prokázanou aktivní infekcízpůsobenou H. pylori a symptomatickým onemocněním. Jasnou indikací k léčbě je pak žaludeční a dvanáctníkový vřed a MALT lymfom,"píše se v jejich stanovisku otištěném v říjnovém čísle časopisu Vox pediatriae. Výskytonemocnění způsobených H. pylori je však u dětí v rozvinutých zemích poměrně nízký. Podle Vox pediatriae touto nákazou skutečně trpělo pouze každé čtvrté dítě, které se podrobilo endoskopickému vyšetření kvůli podezření zinfekce H. pylori."Z tohoto důvodu by měl být H. pylori považován za zdroj obtíží dítěte až po vyloučení všech dalších příčin."Současně je třeba říci, že i když lékaři dnes mají celou řadu metod, jak tuto infekciprokázat, jednoznačné výsledky poskytují pouze endoskopické metody. Ty sice nejsou bolestivé, ale pro děti krajně nepříjemné."Paušální screeningové vyšetření infekce H. pylori u jedinců bez příznaků nemá žádný praktický prospěch,"konstatují autoři článku. Vyšetřit a léčit má smysl pouze rodinné příslušníky dětí, které byly úspěšněvyléčeny, aby se snížilo riziko, že se znovu nakazí.

Celý článek

Prevence kardiovaskulárních onemocnění u dětí

-chv-ilustrační foto Miroslav Čačík, 19.11.2005

Co mohou pro zdraví své i svých dětí nejen v současnosti, ale hlavně do budoucna udělat rodiče, kteří vědí, že jejich dědeček nebo otec umřeli na infarkt či na cévní mozkovou příhodu a babička má těžkou cukrovku?"Předevšímje třeba, aby si všichni v rodině uvědomili, že existuje rodinná zátěž pro srdeční a cévní onemocnění a že i když se to nezdá, tak jejich pětiletý syn nebo desetiletá dcera jsou potenciálními kandidáty infarktu myokardu nebocévní mozkové příhody a že je potřeba o tom vědět,"říká doc. MUDr. Richard Češka, vedoucí Centra preventivní kardiologie v Praze.Děti by měly pravidelně cvičit, jezdit na kole, plavat, běhat, je dobré vést je k nějakému sportu. Ve stravě bychom měli preferovat ovoce, zeleninu, dostatek rybích jídel. Nejlépe přitom je vychovávat osobním příkladem,protože to, co si děti zafixují v dětství, si potom ponesou celý život. I když je to v dnešní době těžké, je dobré vyvarovat se s dítětem rychlých občerstvení typu McDonalds, sladkých nápojů, časté konzumace zmrzliny apod.Příklad rodičů je ale nejdůležitější. Pokud je v rodině běžné, že maminka s tatínkem si spolu zajdou na zeleninový salát, dítě si ho jistě dá s nimi."V posledních letech se propaguje středomořská strava s dostatkem zeleniny, ovoce, ryb apod., což je jistě chvályhodné, ale já si myslím, že se může normálně jíst i mnoho typicky českých jídel. Pokud milujeme,vepřo-knedlo-zelo', není důvod si ho odpírat, pokud upečeme vepřové maso bez viditelného tuku a bez přidaného sádla, vezmeme si jeden až dva knedlíky a k tomu velikou kupu zelí,"uvádí doc. Češka.V České republice existuje dobrá síť dětských kardiologů, kteří se věnují dětem z rizikových rodin. Samozřejmě by nebylo dobré v dítěti vzbudit dojem, že je těžce nemocný jedinec, který nesmí to či ono, ale musíme je vést- ideálně vlastním příkladem - k zdravému životnímu stylu, který znamená především zdravou"dietu", zdravou životosprávu a dostatek pohybu. Pro děti z rodin s vysokým rizikem kardiovaskulárního onemocnění existujeještě jeden naprostý imperativ - a tím je kouření. Pokud má někdo genetickou zátěž srdečně cévních onemocnění, v rodině se vyskytuje vysoký cholesterol, vysoký krevní tlak, infarkty apod., je naprosto nezbytné, aby dítěnezačalo kouřit. A totéž samozřejmě striktně platí i pro rodiče."Existují i případy těžkých familiárních hypercholesterolémií, kdy děti ve věku kolem 10 let umírají na infarkt myokardu. Jde o rodinnou zátěž - geneticky daný defekt, který vede k těžkému zvýšení cholesterolu. Jsouto však naštěstí případy velice vzácné. V celé České republice žije takto ohrožených dětí do deseti - takže se to naštěstí naprosté většiny rodin netýká,"dodává doc. Češka.

Celý článek

Pozor na metabolický syndrom

-red-, 19.11.2005

Praktičtí lékaři by měli svým pacientům pravidelně měřit obvod pasu a krevní tlak, případně nalačno odebrat krev k určení hladiny tuků a cukrů. Mohou tím odhalit tzv. metabolický syndrom. Tak se označuje komplex poruch, které -pokud nejsou léčeny - mohou vyústit v infarkt, mozkovou mrtvici nebo cukrovku.Na základě genetické predispozice je metabolickým syndromem postiženo asi 25 % naší populace. Pokud má někdo větší obvod pasu než boků (tedy pokud obvod pasu překročí 102 cm u mužů a 88 cm u žen) měl by navštívit svéholékaře. Rizikovým faktorem je především obezita, proto bychom na prevenci měli myslet už od dětství a mládí.Metabolický syndrom se stal v posledních letech středem pozornosti řady lékařských oborů, především diabetologie, kardiologie, lipidologie, obezitologie, i proto odborníci z různých lékařských oborů celého světa založiliMetabolite Syndrome Institute. V letošním roce vznikl i český institut metabolického syndromu.

Celý článek

Poradenské centrum"Výživa dětí"

-red-, 19.11.2005

U českých dětí se stále častěji projevují zdravotní problémy, které se dříve týkaly dospělých, například vysoká hladina cholesterolu nebo obezita. Výrazně k tomu přispívají faktory, které do značné míry mohou ovlivnit rodiče -nevhodná skladba stravy a nedostatek pohybu. Proto 1. listopadu zahájilo činnost nové poradenské centrum"Výživa dětí", ve kterém mohou rodiče konzultovat výživu svého dítěte a poradit se o vhodném způsobu úpravyjídelníčku a životosprávy. Bezplatné konzultace s nutriční terapeutkou jsou poskytovány na informační lince 800 230 000 každý všední den od 9 do 17 hod. nebo elektronicky na www.vyzivadeti.cz. Projekt poradenského centraprobíhá pod záštitou Fóra zdravé výživy, ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost a Odbornou společností praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Celý článek

Rozdělte se s dětmi o vánoční úklid!

-chv-foto Alois Jedlička, 19.11.2005

Před rokem v prosinci jedna přepečlivá žena nestihla umýt a naleštit skleničky po mamince. Výčitky, že opomněla každoroční předvánoční rituál, byly tak velké, že se o Třech králích rozhodla svoje"selhání"napravit avěci v prosklené skřínce alespoň ex post naleštit. Závěr byl však téměř symbolický - klopýtla totiž o koberec a padla obličejem právě do inkriminované skříňky tak nešťastně, že si její pád vyžádal návštěvu chirurgickéambulance, šestnáct stehů a následnou rehabilitaci...Jak předejít takovým"pádům"?Vánoční úklid bývá každoročně strašákem pečlivých maminek a babiček, které - ještě navíc po náporu předvánočního pečení - padají ke štědrovečernímu stolu vyčerpané a otrávené. Nešlo by to letos udělat jinak? Leccos možnánemusí být tak vzorné, jak vždycky bývalo - i když se snažíme mít o Vánocích své domovy co nejhezčí, jsou věci, které můžou počkat. Cukroví nemusí být čtrnáct druhů, jako mívala babička, ba dokonce ani sedm druhů, jak bývalozvykem u maminky. Je dobré si vánoční přípravy rozfázovat a naplánovat tak, aby nepohltily veškerý volný čas nadcházejícího adventu. A hlavně, o přípravy na nejhezčí svátky roku se můžete podělit s ostatními členy rodiny. Rukuk dílu mohou přiložit i poměrně malé děti.Navrhněte těm menším, aby ve svém pokoji nebo koutku připravily Vánoce pro svoje panenky a plyšáky. Mohou oprášit a přerovnat knížky v policích, očistit barevnou měkkou štětkou radiátor, na balkoně pořádně vyprášit sbírkuplyšáků (žádná z těchto bohulibých činností není samozřejmě vhodná pro alergika), přeprat panenkám šatičky, a nakonec pokojík vánočně vyzdobit. Děti se tím zabaví a když jim pak pomůžete pořádně"vytepovat"neboalespoň vyluxovat koberec nebo setřít podlahu, mohou Vánoce v dětském pokoji začít.Ty větší však mohou být platnými pomocníky při velkém úklidu celé domácnosti. Můžete jim svěřit umývání dveří (s okny ať raději pomůže tatínek, zvláště ve vyšších patrech paneláků), skleniček a hrníčků, které se celý rokmoc nepoužívají (starobylý porcelán po prababičce však dětským rukám nesvěřujte), přeleštění nábytku (alespoň tam, kam dosáhnou), přerovnání věcí v kuchyňských zásuvkách (pozor na nůžky, nože a jiné ostré předměty).A neodhánějte děti od pečení vánočního cukroví tím strašným:"Teď nemám čas, jdi si hrát."Starší děti mají někdy chuť vyzkoušet i recepty, které v jejich rodině nepatří k těm tradičním - nebraňte takovýmpokusům, nechte je, ať recept od kamarádky nebo z ohmatané kuchařské knihy vyzkoušejí, a jen"jistěte zezadu", aby pokus neskončil popálenými prsty a slzičkami.Starší děti mohou být při velkém úklidu platnými pomocníky.

Celý článek

Alergie v srpnu nekončí

MUDr. Blanka Haindlová, 19.11.2005

Pro řadu lidí je pojem alergie spojen s klasickou"sennou rýmou"a alergickou reakcí na pyly, které v ovzduší poletují od jara do začátku podzimu. Leckdo by si mohl myslet, že si většina alergiků na podzim a v ziměoddychne. Opak je však pravdou. Díky začátku topné sezóny narůstá v interiérech koncentrace roztočů - jednoho z velmi častých původců alergické reakce. Na chalupách zase číhají všudypřítomné plísně.Roztoči jsou drobní členovci podobní klíšťatům, mikroskopické velikosti. Živí se částečkami odumřelé lidské kůže a lupy, proto jsou ponejvíce v matracích a lůžkovinách nebo v kobercích. Čím vyšší je teplota a vlhkost, tímvíc se množí. Jako alergeny působí jejich výměšky, které se mísí s prachem a tím se dostávají do dýchacího systému člověka.Jak si s roztoči v domácnosti poradit? Často větrejte byt a lůžkoviny vynášejte na vzduch. Po 15 dnech vyperte lůžkoviny a potahy ve vodě. Nezapomínejte aplikovat roztok proti roztočům a dávejte přednost lůžkovinám zesyntetických materiálů. Vhodné je také používat čističky vzduchu, neboť tito asi třetinu milimetru velcí tvorečkové jsou součástí prachu. Druhým, v úvodu už zmiňovaným nebezpečím, jsou staré domy a víkendové chalupy, oplývajícíplísněmi. Tyto malé houby rostou v tmavých a vlhkých místech. Najdete je kupříkladu v koupelně, kuchyni, v květináčích či za tapetami. S plísněmi si ovšem lze též poradit. Větrejte dostatečně koupelnu a uzavřené místnosti bytuči domu. Odstraňte vlhké tapety. Máte-li alergické reakce, odstraňte květiny v květináči, pozor na plesnivé potraviny! Rovněž se neprocházejte v lese po dešti nebo v mlze.

Celý článek

Potíže s rybou

MUDr. Blanka Haindlová, 19.11.2005

Blíží se čas vánoční a ani tento rok nebudou na talířích v mnoha českých domácnostech chybět smažení kapři a rybí polévka. Pro mnohé strávníky se ale právě tento okamžik může stát velice nepříjemným. Zhruba 50 tisíc Čechů vsoučasné době trpí alergií na vodní živočichy (ryby, měkkýše a korýše), která je alergií velice závažnou. Důvodem je vysoká odolnost alergenu.Hlavním alergenem ryb je bílkovina zvaná parvalbumin. Tato látka je velmi stabilní, odolná vůči tepelnému zpracování i vůči trávicím enzymům. Velký pozor je třeba dávat na tzv. zkřížené reakce - pokud je potvrzena alergiena jakoukoliv rybu, je riziko alergie na jinou rybu 50%. Nebezpečné pro alergiky může být už samotná konzumace jídel v restauraci, kde jsou ryby na jídelníčku. Olej na pečení a na smažení se často používá vícekrát a člověk můžebýt zaskočen rybím alergenem i v jídle, které nemá s rybou nic společného.Přestože máme výchovně zakořeněno, že ryby patří do i stravy malých dětí jako zdroj vitaminu D a fosforu, podle moderního alergologického pohledu by neměly rybí pokrmy přijít na talíř dětem do tří let věku (podobně jako uořechů, další potraviny, způsobující často alergické reakce).Při lehkých příznacích alergie po požití ryb (kopřivka, červené svědivé pupínky) doporučuji v první fázi použít některé z moderních antihistaminik na bázi levocetirizinu, ale při silnější reakci (křeče, nadýmání, silnýprůjem, anafylaktický šok) je třeba použít léky hormonální a přivolat rychlou lékařskou pomoc.Pokud pacient běžně trpí pouze lehkou verzí alergie a má neodolatelnou chuť na ryby, může zkusit preventivně použít některé moderní antihistaminikum (například Xyzal), nicméně se na to však nesmí spoléhat při vážnějšíchpříznacích a pokrmům z ryb a mořských živočichů by se měl rozhodně vyhnout.

Celý článek

Alergie v České republice

19.11.2005

24,7 % obyvatel jsou alergici5,1 % jsou astmatici12,3 % trpí alergickou rýmou7,1 % jsou ekzematici4,2 % mají ostatní projevy alergie

Celý článek

Jak zvládnout diety o Vánocích

Jitka Tomešováilustrační foto (c) Fotobanka, hadik, 19.11.2005

Vzhledem k některým neblahým civilizačním trendům přibývá dospělých i dětí, které musejí dodržovat nějakou dietu. Období Vánoc pak je pak pro ně vysloveně utrpení, protože většina vánočních receptů je plná tuku a cukru, které bysi měli odepřít. Přitom i při dodržování zásad předepsané diety je možné připravit vánoční dobroty, na kterých si mohou všichni pochutnat. To je dost důležité v případě vícegeneračních rodin, kde je vysoká pravděpodobnost, žejeden či dokonce více jejích členů musí dodržovat některou z diet. Je jen nutné vědět, co a čím vhodně nahradit, kde ubrat nebo čemu se úplně vyhnout. Jak tedy bude vypadat vánoční pečení z hlediska několika nejčastějších diet?

Celý článek

Tipy na zdravé pečení

19.11.2005

*Při výběru sladidla na pečení dbejte na to, aby bylo k tomuto účelu určeno (čtěte pozorně informace na obalu, popřípadě si nejdříve doma sami vyzkoušejte, jak se chuť vámi vybraného sladidla mění vlivem vysoké teploty).Některá sladidla jsou určena jen k použití za studena a projdou-li vysokou teplotou, mají tendenci hořknout.*Když místo cukru použijete náhradní sladidlo, nikdy nešlehejte celá vejce (jde to velmi obtížně). Lepší je vyšlehat zvlášť bílky se sladidlem, až vznikne sníh. Žloutky pak vyšleháme také zvlášť a přidáme do těsta později.*Použitím náhradního sladidla místo cukru se nijak zásadně nezmění objem těsta nebo výsledného pečiva. Cukr nedodává objem, ale sladkost (kterou můžeme s náhradním sladidlem snadno docílit). Nicméně v některých receptech sepro dodání objemu a udržení tvaru doporučují ještě škroby, a to především vanilkový pudink nebo solamyl.*Cukr lze (částečně) nahradit sušeným ovocem. Nejdříve ho rozemelte na masovém strojku, se vzniklou směsí se pak lépe pracuje. Pokud ji naředíme šťávou, lze ji snadno roztírat.*Když místo klasické mouky použijete mouku celozrnnou, budete jí potřebovat přibližně o 15 až 20 % méně než je v receptu (pro obyčejnou mouku) uvedeno.*Místo klasického másla lze zcela bez problémů použít rostlinný tuk Hera, pečivo pak bude o něco křehčí a lehčí.*Vyloučením tuku se snižuje trvanlivost vánočního pečiva. Pečivo bez tuku vydrží v chladu maximálně 10 dní.*Když připravujete náplně s lehčím (nízkotučným) tukem, musíte se surovinami pracovat opatrně, aby se nesrazily. Základem úspěchu je, aby všechny suroviny měly stejnou, nejlépe pokojovou teplotu. Tuk nejdříve vyšlehat strochou cukru, pak přidávat další suroviny.*Pokud místo klasické mouky použijete"bezlepkovou mouku", tedy průmyslově vyrobenou směs na pečení bez lepku, můžete s receptem pracovat stejně, jako kdybyste použili mouku.

Celý článek

Máme se bát ptačí chřipky?

-red-, 19.11.2005

V posledních týdnech otřásají veřejností obavy z"ptačí chřipky". V ordinacích lékařů přibývají zájemci o běžné očkování proti chřipce, nebo o antivirový preparát Tamiflu, pediatři jsou bombardováni dotazystarostlivých rodičů. Do jaké míry má smysl očkovat kvůli prevenci před ptačí chřipkou standardní vakcínou proti chřipce a zda je možné běžně koupit lék Tamiflu, jsme se zeptali dětské lékařky MUDr. Aleny Šebkové z Plzně."Nechávat sebe nebo své děti očkovat standardní vakcínou proti chřipce kvůli prevenci před ptačí chřipkou nemá žádný smysl,"říká A. Šebková. Stejně tak podle ní nemá smysl kupovat protivirový lék Tamiflu."Je to lék na lékařský předpis, ale hradí jej pacient, stojí asi tisíc korun. Je třeba ho užívat cíleně na doporučení lékaře. Většina lidí, kteří si ho koupili, ho ani nevyužijí a prošlý vyhodí. Bude pak chybět těm, kteřího opravdu potřebují. Je nutné si uvědomit, že virus je zničen při 70 stupních, dostatečnou tepelnou úpravou masa se tedy likviduje,"dodává. Podle A. Šebkové je riziko nákazy ptačí chřipkou u nás prakticky nulové:"Rizikové oblasti jsou tam, kde se objevilo více případů (Thajsko apod.) a lidé se přímo kontaktují s nakaženými ptáky."Ptačí chřipka představuje nebezpečí především pro velkochovy drůbeže, byla ovšem prokázána i u volně žijících zpravidla vodních ptáků. Největší riziko představuje vysoce patogenní kmen H5N1."K nákaze lidí tímtokmenem sice došlo, ale jedná se o ojedinělé případy, kdy se tyto osoby dostávaly do velmi úzkého kontaktu s domácí drůbeží. Volně žijící ptáci pro člověka v tomto ohledu nepředstavují takové riziko. Neexistuje totiž žádný důkazo tom, že by se ptačí chřipka přenesla z volně žijícího ptáka na člověka,"uvádějí materiály ministerstva životního prostředí (MŽP). V České republice se objevily zprávy o ničení hnízd vlaštovek a jiřiček. Tyto druhy ptákůale podle MŽP nejsou rizikové, mimo jiné i proto, že zimují v Africe, kde se ptačí chřipka dosud neobjevila. Zákonem o ochraně přírody a krajiny je ovšem zakázáno úmyslně poškozovat, ničit nebo odstraňovat hnízda všech druhůvolně žijících ptáků, jedná-li se o hnízda funkční nebo o hnízda opakovaně využívaná.Dosud není znám přesný mechanismus přenosu viru mezi ptáky. Migrace vodního ptactva je pouze jedním z několika možných způsobů rozšíření ptačí chřipky, neboť všichni volně žijící ptáci, ze kterých byl virus izolován, bylinemocní nebo uhynulí, takže nemohli virus přenést na velké vzdálenosti. Je řada důkazů o tom, že virus byl přenesen z drůbeže na volně žijící ptáky, pokud sdílejí stejné prostředí, nikoliv naopak. Významnější roli při šířeníptačí chřipky hraje spíše obchod se živými ptáky (velmi významným zdrojem rozšíření nákazy v jihovýchodní Asii bylo pašování drůbeže). Proto je zakázán jakýkoliv dovoz ptáků nebo jejich částí ze zemí, kde se virus vyskytuje.

Celý článek

Elektronická zdravotní knížka začíná mít význam i v nemocnicích

-red-foto repro DaM, 19.11.2005

Fakultní nemocnice Hradec Králové přistoupila k systému elektronických zdravotních knížek (psali jsme o ní v článku Proč si pořídit elektronickou zdravotní knížku, Děti a my 4/2005). Připojují se i další velká zdravotnickázařízení, například Institut klinické a experimentální medicíny a Ústav hematologie a krevní transfuze.V současnosti je v systému zapojeno 32 nemocnic, ve 12 je zaváděn a s dalšími nemocnicemi zástupci IZIP o zapojení do systému jednají. Mezi nimi je i většina fakultních nemocnic z celé České republiky."Od zapojenínemocnic si slibujeme především nárůst počtu zápisů v knížkách pacientů, což je podmínkou pro to, aby se díky IZIP mohla zrychlit a zefektivnit poskytovaná zdravotní péče. IZIP bude pacientům i lékařům sloužit tím lépe, čímvíce různých poskytovatelů zdravotní péče do něj bude zapojeno, praktickým lékařem počínaje a nemocnicí a záchrannou službou konče,"říká ředitel společnosti IZIP Tomáš Mládek.Podle ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové Leoše Hegera si nemocniční lékaři od elektronické zdravotní knížky slibují, že budou při akutní situaci lépe o pacientovi informováni."Čím je situace akutnější, tímvíce lékař potřebuje mít dobré informace, aby se mohl co nejlépe rozhodnout,"říká. Elektronická zdravotní knížka by také měla odstranit letitou bolest českého zdravotnictví, kterým je fakt, že jednotlivá zdravotnickázařízení nejeví snahu předávat si mezi sebou informace o pacientovi. V nemocnici tak často vůbec nevědí, s čím pacienta léčil třeba jeho praktický lékař, což samozřejmě platí i naopak."Jednou jsem ošetřoval dítě, kterétrávilo dovolenou s rodiči a začala ho bolet záda. Z rozhovoru s rodiči vyplynulo, že je po operaci ledviny pro nějakou vrozenou vadu. Bez znalosti bližších informací bylo v danou chvíli obtížné rozlišit, zda jde o onemocněnípáteře, či souvislost s prodělanou operací,"popisuje jednu takovou situaci praktický dětský lékař Pavel Neugebauer.Fakt, že se do systému zapojují velké nemocnice, znamená, že elektronické zdravotní knížky mají opravdu budoucnost. Podstatně to totiž zvyšuje informační hodnotu pro všechny zúčastněné pacienty a lékaře.Dalším významným krokem v tomto smyslu je skutečnost, že od začátku nového roku si elektronickou zdravotní knížku budou moci pořídit i klienti jiných pojišťoven, než je Všeobecná zdravotní pojišťovna. O zapojení do systémuusilují Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR, Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda.

Celý článek

1 2 3 4 5 
6666
Objednejte si starší čísla Děti a my Rodina a škola