5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT | Datum: 6.6.2012 | Vydání: 6/2012

Kapacita školy, Ochrana zdraví v MŠ

Ochrana zdraví v MŠ

Je možné, abychom dítě, které do mateřské školy přijde nemocné (má kašel, rýmu či jiné projevy nemoci), odmítli převzít?

V souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ustanovení § 30 odst. 1 písm. c) školského zákona). Půjde nejen o obecná pravidla zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též o úpravu podmínek předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi. Rovněž lze citovat ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ustanovení § 7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí, a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby.

Platné právní předpisy tedy umožňují (či přímo ukládají) mateřským školám upravit podmínky provozu školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění, přičemž se domníváme, že není vyloučeno ani neumožnění přítomnosti nemocných dětí (dětí jevících známky akutního onemocnění) při vzdělávání. Vždy se však musí jednat o případy, které (vzhledem k základnímu právu dítěte na vzdělávání v dané škole) dočasné omezení jeho účasti odůvodňují, tj. kdy je skutečně ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví ostatních dětí a takové opatření je přiměřené.

Ve školním řádu lze též zakotvit obdobné povinnosti zákonných zástupců (tj. povinnost sledovat zdraví dítěte a „vyloučit“ ho ze vzdělávání v případě onemocnění), přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto povinností by byl dán důvod pro ukončení předškolního vzdělávání dítěte ve smyslu ustanovení § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona.

Kapacita školy

Pokud ředitelka nepožádá zřizovatele o povolení výjimky o čtyři děti a bude přijímat do počtu 24 dětí na třídu (např. z důvodu zařazení dítěte s postižením nebo dítěte mladšího tří let, kdy vyšší počet dětí by byl na úkor kvality poskytovaného vzdělávání a bezpečnosti dětí), může ji krajský úřad donutit, aby o výjimku požádala? Jak to bude v případě, kdy bude mít výjimku z nejvyššího počtu dětí od zřizovatele povolenou na dobu neurčitou, ale pro následující školní rok z konkrétního důvodu nebude chtít třídu naplnit do nejvyššího možného počtu dětí?

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ředitel školy oprávněn přijímat děti až do výše nejvyššího povoleného počtu dětí školy uvedeného ve školském rejstříku (ustanovení § 144 odst. 1 písmo e) školského zákona). Jedná se o maximální „kapacitu“ školy jako celku, do jejíž výše lze v dané mateřské škole poskytovat předškolní vzdělávání.

V kompetenci ředitele mateřské školy vyplývající z ustanovení § 164 odst. 1 písmo a) školského zákona je však také rozhodnout o tom, že v daném školním roce otevře pouze určitý počet tříd, resp. že třídy bude naplňovat pouze do určitého počtu dětí (v rozmezí daném ustanovením § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, eventuelně v souladu s výjimkou povolenou na základě ustanovení § 23 odst. 5 školského zákona). Ředitel školy tak není povinen naplnit kapacitu školy v maximální přípustné výši, neboť se jedná o hranici, která nesmí být překročena, které však nemusí být dosaženo. Ředitel školy rozhodne o snížení počtu tříd (resp. počtu dětí v nich) např. z důvodu vzdělávacího či organizačního, může však takové opatření učinit též s ohledem na svou povinnost zajistit náležitou bezpečnost a ochranu zdraví dětí a náležitý dohled nad nimi (ustanovení § 29, § 164 odst. 1 písmo h) školského zákona).

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 6/2012 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666