5000
Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 5.1.2011 | Vydání: 1/2011

Asistent pedagoga, Dvouleté děti i v MŠ, Evropské peníze pro MŠ, Jak zažádat o doklad školní docházky, Kritéria pro přijímání do MŠ

Legislativa

Asistent pedagoga

Pracuji jako učitelka MŠ ve třídě s asistentkou pedagoga – integrujeme dítě s autismem. Může asistentka pedagoga v případě absence dítěte s handicapem sama na příkaz ředitelky zastávat funkci učitelky v plném rozsahu? Je tento postup správný?

Zákon č. 563 vylučuje, aby asistent pedagoga dělal jinou práci než např. pomoc žákům při adaptaci na nové prostředí, pomoc pedagogickým pracovníkům, pomoc při komunikaci s žákem; asistent tedy nevykonává přímou pedagogickou činnost. Ale vyhláška č. 73 (rok 2005) připouští, že asistenti pedagogů mohou vykonávat přímou pedagogickou činnost.

Z § 38 odst. 1 zákoníku práce vyplývá, že zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy. Tím je mj. míněno, že přiděluje práci, která odpovídá druhu práce sjednanému v pracovní smlouvě. Pokud má tedy pedagogický pracovník v pracovní smlouvě sjednán druh práce asistent pedagoga, nemůže bez dalšího vykonávat práci učitelky. K tomu by bylo potřeba sjednat nový pracovněprávní vztah (např. některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), případně změnit pracovní smlouvu – v obou případech však jde o dvoustranný právní úkon, ke kterému je třeba souhlas obou smluvních stran, tj. jak zaměstnavatele, tak zaměstnance.

Dvouleté děti v MŠ

Jak se vyvíjí záměr rozšířit vzdělávací nabídku mateřských škol i pro věkovou skupinu dětí od dvou let? Kdy by měl tento záměr vstoupit v platnost? A co to bude znamenat pro mateřské školy? Budou například sníženy počty dětí ve třídách, kde budou dvouleté děti? Dostanou mateřské školy peníze na speciální vybavení a na proškolení učitelek?

MŠ mohou přijímat děti mladší než tři roky, pokud mají prostorové, personální, finanční aj. kapacity. Na další část otázky odpovídáme, že o těchto tématech se vedou diskuze a jsou dále rozpracována a budou předložena vládě.

Evropské peníze pro MŠ

Slyšeli jsme, že MŠMT chystá šablony pro mateřské školy a prý z nich bude možno čerpat i na vzdělávání učitelek MŠ. Budou moci učitelky čerpat např. na úhradu jazykového kurzu, jako je to u učitelů ZŠ? O jakou formu a zaměření vzdělávání půjde?

Ano, MŠ budou podpořeny ze zdrojů ESF v oblasti inkluze a DVPP. Způsoby čerpání jsou ve fázi příprav.

Jak zažádat o odklad školní docházky

Jaký je postup v případě, že rodiče žádají o odklad školní docházky? Komu mají žádost podat? Kdo jim k žádosti píše doporučení?

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 1/2011 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666