5000
Předplatné jako dárek Kurz jako dárek Zdrava 5 Kompletní ročník časopisu 2016 Právě vyšel nový speciál Nová Psychologie dnes Psychologické kurzy Ročník 2015

Portál.cz > Časopisy > Informatorium 3-8 > Ukázky > Legislativa

Legislativa

Autor: MŠMT ČR | Datum: 6.2.2015 | Vydání: 2/2015

Odbor legislativní a právní MŠMT ČR se vyjadřuje k četným dotazům týkajících se možnosti a podmínek přijímání dětí do tří let věku k předškolnímu vzdělávání, resp. způsobů, jakými může právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy zajišťovat péči o děti mladší tří let věku.

Legislativa - Odpovídáme na vaše dotazy

Legislativnímu a právnímu odboru MŠMT ČR nepřísluší vyjadřovat se ke vhodnosti přijímání dětí mladších tří let z pedagogického hlediska a z hlediska souladu s pojetím školského zákona, po stránce právní je dle našeho názoru nutno připustit následující varianty pojetí péče o děti mladší tří let věku.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává zároveň činnost jeslí

Jesle jsou zdravotnické zařízení (nejde tedy o školu ani školské zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a věcně spadají pod resort Ministerstva zdravotnictví) a jako takové se řídí zdravotnickými právními předpisy – např. § 38 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, apod.

Příspěvkové organizace zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí mohou činnost jeslí vykonávat jak v hlavní činnosti, tak v doplňkové činnosti. Dle našeho názoru není v rozporu s právními předpisy, pokud jedna příspěvková organizace vykonává jak činnost školy či školského zařízení, tak činnost jeslí, pokud má tyto činnosti vymezené v předmětu činnosti ve zřizovací listině (ať již v hlavní činnosti či v doplňkové činnosti). Tuto možnost podle našeho názoru připouští formulace § 27 odst. 1 a 2 písm. c) a g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Podmínkou samozřejmě je, aby byly v případě činnosti jeslí splněny definiční znaky hlavní činnosti uvedené v § 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. či doplňkové činnosti vymezené v § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb. Školské právnické osoby nemohou činnost jeslí vykonávat v hlavní činnosti, neboť v souladu s § 124 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. je hlavní činností školské právnické osoby pouze poskytování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb. a školských služeb podle zákona č. 561/2004 Sb. Hlavní činností školské právnické osoby tak nemůže být činnost zdravotnického zařízení. Jesle však mohou být provozovány jako doplňková činnost, a to za splnění podmínek stanovených v § 135 zákona č. 561/2004 Sb.

Obecně prospěšné společnosti mohou činnost jeslí vykonávat jako obecně prospěšnou službu (v hlavní činnosti) a není vyloučeno, aby táž obecně prospěšná společnost vykonávala zároveň více obecně prospěšných služeb, tj. jak činnost mateřské školy, tak činnost jeslí (§ 2 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů). Kromě toho může být činnost jeslí vykonávána v rámci doplňkové činnosti za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 17 zákona č. 248/1995 Sb.

Obchodní společnosti založené podle obchodního zákoníku mohou mít v předmětu podnikání (činnosti) uvedenu jak činnost jeslí, tak činnost mateřské školy.

Název takové právnické osoby musí splňovat požadavky uvedené v § 8a zákona č. 561/2004 Sb. (není tedy nutné činnost jeslí do názvu právnické osoby promítnout). Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované na činnost mateřské školy podle § 160 a § 161 zákona č. 561/2004 Sb. není možné na činnost jeslí použít.

Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 č. 2/2015 nebo v On-line archivu.


Průměrné hodnocení (0 hlasů): 0, vaše hodnocení: Hlasování jste se nezúčastnil(a), hlasování bylo již ukončeno.Sdílet na signálech

Komentáře čtenářů

Příspěvků celkem: 0 / nových příspěvků: 0

6666